הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: שילוב הילד בעל הצרכים המיוחדים, 84047.1.1
שם המרצה: אליה אמיתי
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב,ג,ד
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: •   להבין את הצורך בשילוב תלמידים בעצ"מ מיוחדים בחברה הרגילה.
•   להכיר מודלים שונים של שילוב במסגרות החינוך.
•   לפתח עמדות חיוביות כלפי שילוב.
תיאור הקורס: הקורס כולל הרצאות המתבטאות בהוראה פרונטאלית ובמקביל יינתן דגש על למידה חווייתית והשתתפות פעילה של הסטודנטים. במהלך הקורס התלמידים יעבירו סדנא חווייתית בנושאים שיילמדו וזאת כדי להמחיש בצורה מעשית את יתרונות השילוב.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 מושגי יסוד : נורמליזציה, שילוב, הכלה ואיכות חיים
2 חוק חינוך מיוחד – ועדת שילוב, אבחון והשמה
3 סוגי מסגרות לתלמידי החינוך המיוחד
4 דילמות ועמדות בשילוב – יתרונות וחסרונות
5 הבנת השינויים החברתיים, ערכיים וחינוכיים שהובילו לרעיון השילוב
6 הכרה והערכה של מודלים שונים לשילוב.
7 אסטרטגיות לשילוב עם ליקויים ספציפיים : קשיי ויסות רגשי והתנהגותי, לקויות למידה
8 הכרת נושא השילוב המיטבי.
9 פיתוח יכולת ניתוח מצבים ובניית תכניות התערבות.
חובות הסטודנט בקורס: אין
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 100% 56
רשימה ביבליוגרפית:
•   אבישר, ג' ורייטר, ש' (עורכות) (2013). שילובים: מהלכה למעשה. חיפה: אחוה.
•   איזבל, כ. ואיזבל ר. (2007). אינטגרציה סנסורית: מדריך לעבודה בגיל הרך. פרקים 3, 4, 5, ו-6. קרית ביאליק: הוצאת אח.
•   לבאון, א. והיימן, ט. (2011). הורים לילדים עם צרכים מיוחדים המשולבים בחינוך הרגיל: תפיסתם את יישום השילוב ומעורבותם בתהליך החינוכי. שילובים – מערכות חינוך וחברה. עמ' 245 – 267. חיפה: הוצאת אחווה.
•   לייזר, י. (1995). הקשיים בדרך לשילוב הילד החריג בכיתה הרגילה. הד החינוך, מאי, 14-16.
•   מק'קורמק. מ. (1995). השנים המוקדמות. ילדים מיוחדים – צרכים מיוחדים. עמ' 18 – 44. תל-אביב: הוצאת רכס.
•   רייטר, ש' ולייזר, י' ואבישר, ג' (עורכים) (2011). שילובים: מערכות חינוך וחברה. חיפה: אחוה.
•   רייטר, ש' ולייזר, י' ואבישר, ג' (עורכים) (2007). שילובים: לומדים עם מוגבלויות במערכת החינוך. חיפה: אחוה. רנד, י. (1994). שילובו של השונה – תפיסה חברתית ועשייה חינוכית. דפים, 19, 82-89.
•   Almog, O., & Shechtman, Z. (2007). Teachers' democratic and efficacy beliefs and styles of coping with behavioural problems of pupils with special needs. European Journal of Special Needs Education, 22.
•   Humphrey, N. (2008). Including pupils with Autistic Spectrum Disorders in mainstream schools. Support for Learning, 23, 41-47.
•   Jordan, R. (2008). Autistic spectrum disorders: a challenge and a model for inclusion in education. British Journal of Special Education, 35, 11-14.