הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: כישורי חיים בח"מ, 84012.1.1
שם המרצה: זולברג מרדכי
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב,ג
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: לקדם התפתחות וצמיחה אישית, משפחתית, קבוצתית וחברתית.
לטפח כישורים שיעניקו כלים להתמודדות פעילה עם בעיות החיים בהווה, לקראת אורח חיים בריא ומשמעותי בעתיד. - להכין להתמודדות עם מצבי חיים משתנים בעתיד. - לתת לגיטימציה להתלבטויות ולפתח כלים לקבלת החלטות ובחירה בין חלומות ערכיות והתנהגותיות לטווח קצר ולטווח ארוך. - לטפח כישורי מניעה, שיאפשרו התמודדות עם תופעות שליליות בחברה ועמידה במצבי לחץ ופיתוי. התפתחויות חברתיות וחינוכיות כרקע לתכנית תקופתנו מאופיינת בשינויים טכנולוגיים, כלכליים וחברתיים.
תיאור הקורס: שיתוף הסטודנטים בפעילות כשורי חיים לצד חוויות משותפות
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 משל הצפרדע
2 מבחן המרשמלו
3 אוזו ומוזו
4 הצפרדע והעקרב
5 סרטונים שונים
חובות הסטודנט בקורס: מילוי דפי עבודה, עמידה מול כל הכיתה בהעברת דנא
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה 100% 56
רשימה ביבליוגרפית:
ארנן, כ. מימוני, ז. שדמי, ח. שכטר, מ. (תשנ"ז). כישורי חיים - כישורים, נושאים התפתחותיים ומניעתיים – לכיתות ג – ד' בבית הספר היסודי הממלכתי הדתי. ירושלים : מעלות.
ארנן, כ. מימוני, ז. שדמי, ח. שכטר, מ. (תשנ"ז). כישורי חיים - כישורים, נושאים התפתחותיים ומניעתיים – לכיתות ה – ו' בבית הספר היסודי הממלכתי הדתי. ירושלים : מעלות.
לילו, ד. רובין, ע. רייף, ס. כישורי חיים – מתווה התאמות לאוכלוסיות השונות עם צרכים מיוחדים במסגרת החינוך הרגיל והחינוך המיוחד – שפ"י.
קישור ישיר למתווה:
http://haifanet.org.il/mati/res/211/%D7%9C%D7%91%2021%20%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%20%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D.pdf
אתר האגף לחינוך מיוחד של משרד החינוך:
/http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Special/Uchlusiyot/LikuyeyLemida
אתר האגף לחינוך מיוחד- שילוב אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים:
/http://cms.education.gov /il. EducationCMS/Units/Special/Matyaot

אתר שפי –י " אוכלוסיות מיוחדות:
/http://cms.education.gov/il.EducationCMS/Units/Shefi/Meyuchadim/special_edu
ביבליוגרפיה כללית לקורס:
אור, א. אמיר,ד. (עורכים) (2005). בשפה אחרת: תרפיה באומנות – סיפורי טיפול. בן שמן: מודן.
בולו, אדוארד, 1971 [1912]. "הרוחק הנפשי כגורם באסתטיקה, בתוך: עיונים ברוחק האסתטי, עורך ראובן צור, ספרי דגה. עמ' 49-26.
הדר, א' . (2001) . השיח הטיפולי – פסיכותרפיה אנליטית כתהליך תקשורתי, לוד: זמורה-ביתן.
ג'נינגס, ס. (1994). דרמה תרפיה: תיאוריה ומעשה למורים ומטפלים – א, תל אביב, אח.
ג'נינגס, ס. (1996). דרמה תרפיה: תיאוריה ומעשה למורים ומטפלים – ב, תל אביב, אח.
גולן, מ. (1998). דרמה יצירתית. תל אביב. הקיבוץ הארצי השומר הצעיר.
להד, מ. (2000) . מודל החוסן הרב מימדי. המרכז לשעת חירום, קרית שמונה, מכללת תל-חי.
Cattanach, A. (2006). Narrative play therapy. In Schafer, C.E. and Kaduson, H.G. (Wds.). Contemporary Play Therapy. The Guiliford Press. Pp. 82-102
Casson, J. (1998). Right / Left Brain & Dramatherapy. Journal of the British Association for Dramatherapists :Cheltenham, Gloucestershire
Jennings, s' (1998). Introduction to Dramatherapy. London and philadelphia:
Jessica Kingsley Publishers.
Jennings, s. Embobimen – Projection – Role – A development model for the Playtherapy Method. From Jennings, s' web site: http://www.suejennings.com
Pendzik, S.(2006). On dramatic reality and its therapeutic function in drama theraby. Department of Comparative Literature – Bar- Ilan University, Ramat Gan, Israel. The art in psychotherapy.
Schechner, R. (2002) Performance Studies An introduction . Routledge: London and New York.
Scheff, T. J. (1979). Catharsis in Healing, Rirual and Drama. Berkeley , Los Angeles, London: University of California Press