הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: שיבת ציון ואתגריה ההלכתיים, 86274.1.1
שם המרצה: רונס יצחק
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב,ג,ד
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: מטרת הקורס להכיר את הבעיות ההלכתיות שנתעוררו לנוכח תקומתה של מדינה יהודית מודרנית ודמוקרטית וללמוד כיצד באו על פתרונן.
תיאור הקורס: לאחר אלפיים שנות גלות עם ישראל שב לארצו והקים מחדש מדינה יהודית ריבונית. נעיין בסוגיות הלכתיות מרכזיות הנוגעות לחיבור שבין התורה למציאות החיים ביישוב החדש בארץ ישראל, ולאחר מכן במדינת ישראל, ונלמד על מחלוקות הפוסקים המרכזיות.
בפתיחת הקורס נעסוק בסוגיות שהסעירו את היישוב בשנים שלפני קום המדינה, לאחר מכן נדון בפולמוסים סביב סוגיות נבחרות שאותן נחלק לתת הקבוצות הבאות: מיישוב למדינה. הלכות צבא ומלחמה. הלכות מדינה וממשל דמוקרטיה ושוויון זכויות.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 שיבת ציון ובעיית הגיור – התקדים ההיסטורי מימי עזרא ונחמיה וההשלכות לימינו
2 פולמוס הגיור בימינו – בין הלכה לאידיאולוגיה
3 מיישוב למדינה א - פולמוס החליבה
4 מיישוב למדינה ב - הקריאה לנקמה ולפגיעה בחפים מפשע – עמדת הרבנות הראשית בזמן הוויכוח על ההבלגה
5 מיישוב למדינה – פולמוס החלוקה תרצ"ז-תרצ"ח
6 מיישוב למדינה – פולמוס בחירת נשים ומינוי נכרים לתפקידים ציבוריים
7 פולמוס השמיטה: היתר המכירה
י
8 שטחים תמורת שלום
9 דין 'כיבוש מלחמה' מול החוק והדיפלומטיה בינלאומית

'עד מדינה' בהלכה
10 פדיון שבויים - בין חייל לאזרח שנשבה
11 סיכום וחזרה
חובות הסטודנט בקורס: השתתפות בהרצאות, מבחן מסכם
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 100% 56
רשימה ביבליוגרפית:
1.   אדרעי, אריה, "מקיביה עד בירות: תחייתם של דיני המלחמה ההלכתיים במדינת ישראל", בתוך: יוסי גולדשטיין (עורך), יוסף דעת: מחקרים בהיסטוריה יהודית מודרנית מוגשים לפרופ' יוסף שלמון לחג יובלו, באר-שבע: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, תש"ע, עמ' 127-95
2.   אדרעי, אריה, "שורשי הפסיקה הציונית-הדתית: הרב קוק ופולמוס השמיטה", בתוך: ב. בראון מץ לורברבוים וא. רוזנק (עורכים) על דעת הקהל: דת ופוליטיקה בהגות היהודית, ירושלים, תשע"ב, 833-896

3.   אליאש, שולמית, "הרבנות הראשית ו'המזרחי' בתקופת המנדט", קתדרה 37 (1985), 123-148

4.   בורגנסקי, חיים, "יחסו ההלכתי של הרב ישראלי לסוגיית החזרת השטחים", דיני ישראל כב (תשסג), 241-267

5.   בן ארצי, חגי, החדש יתקדש: הרב קוק כפוסק מחדש, תל אביב, 2010

6.   בראון, בנימין, החזון איש: פוסק, המאמין ומנהיג המהפכה החרדית, ירושלים, 2011

7.   גוטל, נריה, "מקולות ה"חזון איש" וחומרות הראי"ה קוק, בהלכות שביעית", קובץ הציונות הדתית ה (תשסב), 327-336

8.   וסרמן, אברהם, "על שיקולים הלכתיים וחוץ-הלכתיים במשנת הרב קוק", המעין נב,ג (תשעב), 69-82

9.   זוהר, צבי ואבי שגיא, גיור וזהות יהודית: עיון ביסודות ההלכה, ירושלים, תשנ"ה

10.   כהן, אשר, הטלית והדגל: הציונות הדתית וחזון מדינת התורה בימי ראשית המדינה, ירושלים,
תשנ"ח

11.   מלכיאל, אליעזר, "אידיאולוגיה והלכה בהיתר המכירה של הראי"ה קוק", שנתון המשפט העברי כ (תשנ"ה-תשנ"ז), עמ' 169–211
12.   פלס, חיים י', "בבעיית החליבה בשבת בהתישבות הדתית בא"י (סקירה היסטורית)", ברקאי ב (תשמ"ה),עמ' 132-108

13.   פרימר, אריה א', "נשים בתפקידים ציבוריים בתקופה המודרנית", בתוך: א' ורהפטיג (עורך), אפיקי יהודה - ספר זכרון להרב יהודה גרשוני זצ"ל, ירושלים, תשס"ה, עמ' 354-330
14.   רוזן, הרב ישראל, "נשים בתפקידים ציבוריים", תחומין יט (תשנ"ט), עמ' 27-17

15.   רכניץ, הרב עדו וגולדשטיין, הרב אלעזר, "פדיון שבויים", אמונת עתיך 102 (תשע"ד), עמ' 121-114

16.   Eisen, Robert, “War, Revenge, and Jewish Ethics: Rabbi Shaul Yisraeli's Essay on Kibiyeh Revisited”, AJS Review 36,1 (2012), 141-163