הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: שאלות אמוניות בשואה א, 88060.1.1
שם המרצה: שטיינר ברוך
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: כל השנים
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: התלמיד יכיר סוגי שו"ת ומשמעותם ההסטורית.
התלמיד יכיר נושאים וסוגיות בסיסיות בחיים היהודיים בטרם שואה ובתקופת השואה.
התלמיד ידע וילמד להבחין בדעות הלכתיות לסוגיהן, בשאלות אמוניות בתקופת השואה.
התלמיד ידע על ההתמודדות ההלכתית של רבנים, למול האתגרים ההלכתים העצומים בתקופת השואה.

התלמיד ידע להבין את הרקע ההיסטורי לאשורו, משום שהפסיקה ההלכתית דנה במצבים ריאלים על פי הנתונים שבידי הפוסק. למשל, לעיתים אינו דומה מצב בגטו אחד למצב בגטו אחר, ובוודאי לא במחנה ריכוז.

התלמיד ידע להבין את המצב ההלכתי המיוחד לאותה שעה, האם מדובר בפיקוח נפש, באונס, בשעת שמד. ללמוד את הסוגיה ההלכתית הנתונה, מקורותיה ומסקנותיה.


התלמיד ידע ויוכל לחוש את חיבת המצוות בעצם הנסיון לשמור על "קשר של אהבה" לתורה ולמצוותיה, גם בשעה של פטור ברור.
תיאור הקורס: הקורס מקנה לתלמיד רגישויות והבנה לסוגי שו"ת כרקע לשאלות אמוניות , בנוי על הבנת הדילמות האמוניות מפנים שונות, תוך עיון במקורות הראשוניים והמשניים ובמחקרים, שיאפשרו לתלמיד להוסיף נדבך בזכרון העמידה היהודית בתקופת השואה
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 מידע היסטורי בספרות השו"ת לדורותיה. / שו"ת מהרש"ל
2 מידע היסטורי בספרות השו"ת לדורותיה / שו"ת ריב"ש , שו"ת החתם סופר
3 בטרם "שואה": חוק השחיטה בגרמניה כדוגמה לדיון הלכתי-היסטורי / מתוך "שנות ראינו רעה", מקורות בגוף חוברת הקורס מאמרה של שרה קפלן. "בסתר רעם" 134-135 וכן עמוד 104 בהערה
4 הרב הפוסק - גורלם של רבנים עם הכיבוש הנאצי; בעקבות דמותו ופסקיו של רב קהילה אחד בימי השואה. / "בסתר רעם" 61-67 ,235-274
5 דמותה של קהילה דרך שאלות ותשובות בהלכה: קובנה. / "בסתר רעם" 50-54,138-140,239-240,586-597, 151
6 סוגיית קדימת תלמידי חכמים בהצלה, והשלכותיה על הצלת רבנים בימי השואה /
"בסתר רעם". 175-188,56-61,84-85,118,72-76
חובות הסטודנט בקורס: הגשת 6 מטלות , מבחן בסוף הקורס
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 50% 55
עבודה 50% 55
רשימה ביבליוגרפית:
שו"ת מהרש"ל ( מתאר את שרשרת הדורות של חכמי אשכנז).
שו"ת חת"ס ( דן בדרך תגובה לפולמוס).
שו"ת ריב"ש ( דן בשאלה לגבי מעמדם הרוחני של אנוסי ספרד).
אסתר פרבשטיין- בסתר רעם- הוצאת המוסד הרב קוק , ירושלים תשס"ב.
שרה קפלן-דיונים הלכתיים סביב " גזירת השחיטה" בגרמניה הנאצית ,הבטים הסטוריים- מכלול י"ט- הוצאת מכללה ירושלים- טבת תש"ס.