הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: מכינה קדם אקדמית באנגלית, 86263.1.2
שם המרצה: ליברמן יואל
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 0 ש"ש, 0 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב,ג,ד
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: יכולת להבין טקסטים אקדמיים באנגלית ולענות לשאלות על טקסטים אלה,
הגדלת אוצר מילים ופיתוח מיומנויות קריאה
תיאור הקורס: התמודדות בקריאת טקסטים באנגלית ולימוד אוצר מילים . פיתוח יכולת בהבנת הנקרא באנגלית ולימוד מיומנויות קריאה באנגלית.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1
Weeks 1, 2 Introduction of course material
Article: Teaching to fly, Earthquake Museum 5th grade Metzav
      (material to verify student level)
Vocabulary list from articles
Reading Skills: Recognizing the subject of the text
2
Weeks 3, 4 Article: Laughter is the best Medicine –8th grade Metzav
Reading Skills: Contextual Meaning of Words
Grammar: The Verb "to be"
Vocabulary: list from article
3
Weeks 5, 6 Vocabulary Quiz
Article: A Special Tennis player -8th grade Metzav
Reading Skills: Reference Words
Grammar: Differentiating between the "There is" and "I have"
Vocabulary

4
        Midterm
Weeks 7, 8 Article: Time Capsule--8th grade Metzav
Reading Skills: Understanding questions on the text
Grammar: The helping verb "do"
Vocabulary
5
Weeks 9, 10 Article: Young people and Reading- Module B Bagrut
Reading Skills: Connectors
Grammar: The "W" questions, why, where, what, etc.
Vocabulary:
6
Weeks 11, 12
Article: More Americans Teens Volunteer
Reading Skills: Key words in articles
Grammar: Differentiating gerunds from present progressive
Vocabulary
7 Weeks 13, 14 Review of Material and Final
חובות הסטודנט בקורס: נוכחות.

בחנים תקופתיים על אוצר מילים, מבחן אמצע, ומבחן סוף
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 100% 56
רשימה ביבליוגרפית:
Texts on diversified subjects

הלימוד אינו עיוני, אלא פיתוח יכולת לקריאת טקסטים ולכן נבחרים טקסטים באקראי.