הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: מהר"ל-מנתיב אהבת הרע לשאר נתיבות, 86372.1.1
שם המרצה: פיירמן ראובן
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב,ג,ד
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: הסטודנטים יכירו את שיטתו של המהר"ל וילמדו לנתח את הטקסטים של חז"ל על פי גישתו של המהר"ל
תיאור הקורס: על פי דבריו של המהר"ל בבאר השישי בספר באר הגולה הוא מסתיר את עיקר רעיונותיו מאחורי הרובד הראשוני והשטחי בבחינת "תפוחי זהב במסכיות הכסף". בקורס נלמד כיצד לחדור לתוך העמוק של דברי המהר"ל. הקורס מבוסס ברובו על ספרו של מרצה הקורס, הרב ד"ר ראובן פיירמן : "נתיב למהר"ל".
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 שיטתו של המהר"ל
2 מושגי "צלם ודמות" במשנתו של המהר"ל
3 מיהו ריע אביך בספר נתבות עולם בנתיב 'אהבת הריע '
4 משל הנגר והבית – הגישה האחדותית
5 ההבדל בין כלל הזהב של פילוסופית קון- פו-דזי-הסינית לדבריו הילל הזקן "מן דשאני לך לחברך לא תעביד"
6 המהר"ל באספקלריה של הרב קוק
7 הכתיבה הספיראלית של המהר"ל
8 'חידושי אגדות' כגישה לתורה כולה
9 המהר"ל בפרספקטיבה של הדורות
חובות הסטודנט בקורס: אין
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה 100% 56
רשימה ביבליוגרפית:
1. ספר נתיבות עולם מאת מהר"ל חלק ב' יהדות בני ברק תש"מ
2. בנימין גרוס, נצח ישראל: השקפתו המשיחית של המהר"ל מפראג על הגלות והגאולה,
תל אביב: הוצאת דביר, תשל"ד
3. ש. טולדנו דיבור ומחשבה: סיכום ופירוש ומחשבות על ספר "דרך חיים" למהר"ל מפראג,
הספרייה הספרדית, ירושלים תשס"ו.
4. ספר ' נתיב למהר"ל ' מאת ר. פיירמן, נצרים, תשס"הרשות

מאיר פערעליש, מגילת יוחסין, תע"ח 1718. - הביוגרפיה הראשונה על המהר"ל
אברהם קריב, כתבי מהר"ל מפראג - מבחר, ירושלים: הוצאת מוסד הרב קוק, תשס"ב 2002.
אברהם הכהן עובדיה (גוטסדינר), הארי שבחכמי פראג - תולדותיו, רבנותו ומשנתו של המהר"ל מפראג, ירושלים: הוצאת מוסד הרב קוק, תשס"ב. (מהדורה קודמת: חייו, תקופתו ותורתו של המהר"ל מפראג, ירושלים תשל"ו).
הרב משה צוריאל, אוצרות מהר"ל, הוצאת יהדות התורה בע"מ, תשנ"א 1991.
אנדרה נהר, משנתו של המהר"ל מפראג, הוצאת ראובן מס, ירושלים (תרגום מצרפתית)
דוד סורוצקין, התאולוגיה של הנבדל: המהר"ל מפראג וצמיחתו של המודרניזם האורתודוקסי המוקדם בהגות היהודית, קבלה, 14, לוס אנג'לס: הוצאת כרוב, תשס"ו-2006.
חיים הלל בן-ששון, על חופש הביטוי במשנת המהר"ל ומשנתו החינוכית: בתוך תולדות ישראל בימי הביניים, תל אביב: הוצאת דביר.
מרדכי נויגרשל, באר הגולה למהר"ל מפראג - עם ביאור בארה של מרים, ירושלים: הוצאת יהדות מזווית שונה, 2007.
יודל רוזנברג, נפלאות המהר"ל – ספר בדיוני על המהר"ל והגולם.
ר. פרידמן, המהר"ל מפראג: ספור חייו ופעלו של המהר"ל מפראג.
אוטו דב קולקה, הרקע ההיסטורי של משנתו הלאומית והחינוכית של המהר"ל מפראג, ציון, נ', תשמ"ה-1985, עמ' 277–320.
יחזקאל לביא, צ'כיה וסלובקיה במבט יהודי וכללי, פיענוח מצבת המהר"ל, תשנ"ה-1995 נספח בסוף הספר
אהרן פריץ קליינברגר, המחשבה הפדגוגית של המהר"ל מפראג, הוצאת הספרים ע"ש י"ל מאגנס, ירושלים, תשכ"ב 1962.
אלחנן ריינר (עורך), מהר"ל: אקדמות - פרקי חיים, משנה, השפעה, מרכז זלמן שזר, 2015.
אורית רמון, מהר"ל באור חדש - זהות יהודית בסדר עולם משתנה, מרכז זלמן שזר, 2017.