הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: הוראת גמרא, 86190.1.1
שם המרצה: זולדן יהודה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב,ג,ד
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: התמקצעות בהוראת תושבע"פ- משנה, גמרא, הלכה, בשימוש נכון ומיטבי בכלי ההוראה.
תיאור הקורס: לימוד ששת ההישגים במשנה, גמרא והלכה ותרגול במסגרת סדנאות, כללים בשאילת שאלות ותרגול, וכן ניהול שיח בכיתה ותרגול.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 5-4 שיעורים בהוראת משנה
2 6-5 שיעורים בהוראת גמרא
3 5-4 שיעורים בהוראת דינים
חובות הסטודנט בקורס: אין
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 100% 56
רשימה ביבליוגרפית:
אין