הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: אנגלית בסיסי, 86346.1.1
שם המרצה: ליברמן יואל
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 0 ש"ש, 0 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב,ג,ד
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: יכולת להבין טקסטים אקדמיים באנגלית ולענות לשאלות על טקסטים אלה,
הגדלת אוצר מילים ופיתוח מיומנויות קריאה
תיאור הקורס: התמודדות בקריאת טקסטים באנגלית ולימוד אוצר מילים . פיתוח יכולת בהבנת הנקרא באנגלית ולימוד מיומנויות קריאה באנגלית.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1
Weeks 1, 2 Introduction of course material
Article: Another Cup of Coffee
Recognizing student's English level
Reading Skills: Key words in Texts
Vocabulary: Word families
2
Weeks 3, 4 Article: Do dogs have personalities?
Reading Skills: Contextual meaning of words
Grammar: Nouns
Vocabulary
3 Weeks 5, 6
Article: Don't Fight the Fat
Reading Skills: Reference Words and Relative   clauses    
Grammar: The Verb "to be"
Vocabulary
4 Weeks 7, 8 Article: Climate Changes
Reading Skills: Main Idea of a Text
Grammar: Verbs and Tenses
Vocabulary
5 Week 13, Review
Weeks 9, 10 Article: How to live a healthy long life?
Reading Skills: Affixes
Grammar: Continuation of Verbs and Tenses
Vocabulary
6 Weeks 11, 12
Article: Clown doctors
Reading Skills: Punctuation
Grammar: Connectors
Vocabulary
חובות הסטודנט בקורס: נוכחות.

בחנים תקופתיים על אוצר מילים, מבחן אמצע, ומבחן סוף
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן סמסטר א 50% 56
מבחן סמסטר ב 50% 56
רשימה ביבליוגרפית:
Texts on diversified subjects

הלימוד אינו עיוני, אלא פיתוח יכולת לקריאת טקסטים ולכן נבחרים טקסטים באקראי