הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: משנה ותוספתא, 86340.1.1
שם המרצה: שפירא הראל
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב,ג,ד
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: 1.   הסטודנט ייחשף לשלבי הבראשית של תושב"ע (שקודם לתקופת התנאים)
2.   הסטודנט ילמד על תקופת התנאים (סדר הדורות, אזורי פעילות, תפקידים)
3.   הסטודנט ילמד וייחשף לכל מכלול ספרות התנאים (מדרשי הלכה, משנה, ברייתות, תוספתא)
4.   הסטודנט ילמד את התהליכים והמגמות בהתפתחות מכלול ספרות התנאים
5.   הסטודנט יתרגל מיומנויות בדרכי הסקת מסקנות מחקריים ממקורות חז"ל
תיאור הקורס: הקורס יעסוק בהכרת תקופת התנאים וספרות התנאים, ויעסוק בשלבים ובגורמים להיווצרותה של ספרות התנאים, במטרות ובמבנה ספרות התנאים, ובנושאים שונים הקשורים לספרות זו.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 1.   שלבי הבראשית של תושב"ע – תקופת המקרא
2 2.   בין תקופת המקרא ותקופת התנאים – אנשי כנסת הגדולה
3 3.   תקופת הזוגות, יבנה, תנאים
4 4.   מדרש ההלכה – יוצר או מקיים?
5 5.   מידות שהתורה נדרשת בהן
6 6.   מדרשי ההלכה של רבי עקיבא ורבי ישמעאל
7 7.   ספרות מדרשי ההלכה
8 8.   מדרש ההלכה ופשוטו של מקרא
9 9.   המעבר ממדרש למשנה
10 10.   עריכת המשנה
11 11.   מטרת עריכת המשנה
12 12.   כתיבת המשנה
13 13.   חלוקת המשנה
14 14.   כתבי היד של המשנה
15 15.   תוספתא
חובות הסטודנט בקורס: נוכחות, מבחן
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 100% 56
רשימה ביבליוגרפית:
ספרים:
מבוא לתורה שבעל פה, יחידות 1-4, האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב, תשנ"א.
אלבק, ח', מבוא למשנה, מוסד ביאליק, ירושלים, תשי"ט.
אלבק, ח', מחקרים בברייתא ותוספתא ויחסן לתלמוד, מוסד הרב קוק, ירושלים, תש"ד.
אלון, ג', תולדות היהודים בארץ-ישראל בתקופת המשנה והתלמוד, ב, הקיבוץ המאוחד, תל אביב, תשכ"א.
אלון, מ', המשפט העברי, מאגנס, ירושלים, תשמ"ח.
אפשטיין, י"נ, מבואות לספרות התנאים, מאגנס, ירושלים, תל אביב, 1957.
אפשטיין, י"נ, מבוא לנוסח המשנה, מאגנס, ירושלים, תל אביב, תשכ"ד.
הלוי, י"א, דורות הראשונים, א, ה, בנימין הַרץ, ברלין-וינא, תרפ"ג.
לאו, ב', חכמים, כרכים א-ב, למשכל, תל אביב, תשס"ז.
לאו, ב', חכמים, כרך ג, למשכל, תל אביב, תשס"ח.
מלמד, ע"צ, מדרשי הלכה של תנאים בתלמוד הבבלי, מוסד הרב קוק, ירושלים, תש"ג.
מלמד, ע"צ, פרקי מבוא לספרות התלמוד, ירושלים, תשל"ג.
מנטל, ח"ד, אנשי כנסת הגדולה, דביר, תל אביב, תשמ"ג.
מרגליות, ר', יסוד המשנה ועריכתה, מוסד הרב קוק, ירושלים, תש"ן.
מאמרים:
הרשקוביץ, ש', מבוא לתורה שבעל פה, מרחבים: בטאון לתורה והוראה , ג', עמ' 167-288, תשמ"ח.
לוי, ש', על הוראת י"ג מידות שהתורה נדרשת בהן בשיעורי גמרא, שמעתין , כ"ד (88-89): עמ' 56-65, תשמ"ז.
מברך, א', סדר חכמי התורה-שבעל-פה בפרקי אבות, שנה בשנה: ספר השנה להלכה, למחשבת ישראל ולבעיות יהדות , עמ' 267-275, תשל"ח.
מונק, נ', על הקשר שבין תורה שבכתב לתורה שבעל-פה בהוראת המשנה, שמעתין , כ"ו (96): עמ' 33-38, תשמ"ט.
קופרמן, י', על מקום פשוטו של מקרא בשלימות התורה ובקדושתה, שמעתין , 38 (143): עמ' 7-26, 2000.

וובליוגרפיה:
הר, מ"ד, תורה שבעל פה לפני תקופת המשנה, מחניים נ"ז, תשכ"א.
הר, מ"ד (עורך), דת וחיי רוח ביישוב היהודי - עולמם של חז"ל : ספרות חז"ל, ההיסטוריה של ארץ-ישראל, ה', יד יצחק בן-צבי; כתר הוצאה לאור, 1985-1981.
מידות שהתורה נדרשת בהן, אינציקלופדיה יהודית, אתר דעת.
עמינח, נ', על תולדות מחקר מקורות המשנה, בשדה חמ"ד , כ"ד: 221-234, 1981 ‬.