הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: דידקטיקה בלימודי קדש, 86130.2.1
שם המרצה: טבילה בניהו
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב,ג,ד
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: היכרות עם מושגים ותיאוריות יסודיות בתחום (עבודה סדנאית, רפלקציה, למידת עמיתים, מתן משוב, הטקסונומיה של בלום, אינטליגנציות מרובות, הטרוגניות בכיתה, שאלה פורה, הערכה מעצבת ומסכמת, ועוד); התנסות
תיאור הקורס: הקורס עוסק בנושאים יסודיים בתחום הדידקטיקה. בכל שיעור מוצג מושג תיאורטי (או תיאוריה, בקצרה). אופיה של הלמידה - פרונטלית וסדנאית, בהתאם לשיעור. לעתים קוראים בצוותא טקסטים דק'), לאור 15עליהם דנים לאחר מכן. תלמידים שרוצים בכך, מתנסים בהוראה קצרה בסוף כל שיעור ( הנלמד בקורס, ומקבלים על כך משוב .
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 על הקורס, מטרותיו, אופן העבודה בו, מהלכו, וההערכה בסופו. כפתיחה, לימוד שני טקסטים. הפתיחה להלכות ת''ת של הרמב''ם. חילוץ המושג של הוראה בתוך מסורת. עריכת רשימה של מציגים בהמשך. הפניות קריאה ראשונות.
2 על למידה באופן סדנאי. ניתוח הסוגיה בתענית ז' ע''א - אין סכין מתחדדת אלא בירך חברתה. על חברותא ולמידה דיאלוגית. תיאום ציפיות. המשגה של המחוייבויות הנדרשות בסדנה.
3 איפיון ראשוני של שני המושגים. פיתוח המושג רפלקציה כחשיבה על חשיבה, ושיחה על היכולת להיות לומד רפלקטיבי ומורה רפלקטיבי. יכולת שחזור תהליך למידה, יכולת הערכה של הלמידה העצמית למול מטרות שהוצבו מראש. יכולת התבוננות כפולה.
4 מושג המשוב. הבחנה בין משוב מקדם למידה והתפתחות למשוב מעכב למידה והתפתחות.
5 היכרות עם הטקסונומיה של בלום. התחלה של תרגול שלה.
6 המשך תירגול של הטקסונומיה של בלום.
7 תיאוריית האינטיליגנציות המרובות. יישומים אפשריים שלה בהוראה
8 היכרות עם פעלים שונים בהוראה, תרגול שלהם.
9 שונות בין תלמידי הכיתה.
10 עיון במושג ''תלמוד'' אצל הרמב''ם, ובמושגי חכמה ובינה בספר משלי. העמדת המושג 'למידה פעילה'. אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפק תבונה (משלי)
11 דיואי על למידה פעילה, מכתבו של הרב דסלר
12 על מקומן של שאלות בהוראה. פיתוח המושג שאלה פורה, ותרגול שלו.
13 הערכה פותחת וסוגרת. מעצבת ומסכמת. הערכה מעצבת כתרבות בית-ספרית
14 סיכום הקורס. שיחה על העבודות. משוב הדדי.
חובות הסטודנט בקורס: קריאה, השתתפות פעילה בשיעורים, כתיבת מטלת סיכום
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה 100% 56
רשימה ביבליוגרפית:
הפניות קריא ה (החומרים יועלו ברובם למודל):
הלכות תלמוד תורה להרמב''ם 360מכתב מאליהו ח''ג עמ'
בוזו שוורץ מאיה, משוב בשיח הכיתה, הוצאת מכון אבני ראש ה הרפז יורם, הפדגוגיה של השאילה, בתוך: הרפז יורם (עורך), הוראה ולמידה בקהילת חשיבה: בדרך 103 עמ' 2000 ,ינואר 18לבית ספר חושב, חוברת -109
זוהר ענת, ציונים זה לא הכל, לקראת שיקומו של השיח הפדגוגי, ספריית פועלים, תל אביב תשע''ג עמ' 75-80 15 פרידמן יצחק, הערכה מעצבת כתרבות ארגונית, הכיתה במוקד, האקדמית אחווה, מעוף ומעשה 2016רן עמליה, רפלקציה: חשיבה מהרהרת ומערערת בשיח הכיתה, מכון מופת,
מקורות מידע אינטרנטיים הטקסונומיה של בלום באתר מכון מופ"ת - http://old.mofet.macam.ac.il/svivot/blum/
מילות הוראה, מילות שאלה - אתר מכון ברנקו וייס לפיתוח החשיב ה http://brancoweiss.org.il/blog/article/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%9F/