הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: תפיסת הזמן ביהדות-הלוח העברי, 86375.1.1
שם המרצה: ואלטר שי
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב,ג,ד
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: א.   הכרת מושגי היסוד של הלוח היהודי.
ב.   הקניית יכולת חישוב של לוח השנה היהודי.
ג.   העמקת הידע בנושאי הקורס בספרות התלמודית והרבנית.
ד.   מתן כלים ללימוד טקסטים הקשורים ללוח היהודי.
ה.   הקניית יכולת שילוב תכני הקורס במערכת החינוך הפורמלית.
תיאור הקורס: 1. מבוא ללוח היהודי:
1.א. מבוא כללי - לוחות שנה ירחיים ושמשיים.
1.ב. קידוש החודש על-פי ראיית הירח החדש.
1.ג. הלוח הקבוע.
1.ד. מושגי יסוד בלוח היהודי.
2. חלק חשבוני:
2.א. חשבון המולדות.
2.ב. כללי העיבור.
2.ג. הדחיות וטעמיהן.
2.ד. עיקר בהר"ד ועיקר וי"ד.
3. היסודות ההלכתיים של הלוח היהודי.
3.א. מקורות קלנדריים בחז"ל
3.ב. שיטות הגאונים והראשונים לגבי הלוח וייסודו.
4. מחלוקות בלוח היהודי:
4.א. מחלוקת רס"ג ור"א בן מאיר.
4.ב. עיגול דרב נחשון גאון: מחלוקת רמ"ז בתימן ולוחות הטור.
5. הלוח היהודי – עקרונות ויישומים חינוכיים.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 . מבוא ללוח היהודי: (4 מפגשים)
1.א. מבוא כללי - לוחות שנה ירחיים ושמשיים.
1.ב. קידוש החודש על-פי ראיית הירח החדש.
1.ג. הלוח הקבוע.
1.ד. מושגי יסוד בלוח היהודי
2 . חלק חשבוני: (4 מפגשים)
2.א. חשבון המולדות.
2.ב. כללי העיבור.
2.ג. הדחיות וטעמיהן.
2.ד. עיקר בהר"ד ועיקר וי"ד.
3 . היסודות ההלכתיים של הלוח היהודי.
(2 מפגשים)
3.א. מקורות קלנדריים בחז"ל.
3.ב. שיטות הגאונים והראשונים לגבי הלוח וייסודו.
4 מחלוקות בלוח היהודי: (2 מפגשים)
4.א. מחלוקת רס"ג ור"א בן מאיר.
4.ב. עיגול דרב נחשון גאון: מחלוקת רמ"ז בתימן ולוחות הטור.
5 הלוח היהודי – עקרונות ויישומים חינוכיים.
(מפגש אחד)
חובות הסטודנט בקורס: נוכחות לפי דרישות המוסד.
מטלה.
קריאת חומרי לימוד.
מבחן.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 100% 56
רשימה ביבליוגרפית:
ביבליוגרפיה חובה:
ש' ואלטר, "שיטת רס"ג בקביעת החודש – הבעיה האסטרונומית ופתרונה", יודעי בינה ג (תשס"ו), עמ' 40 - 56
ש' ואלטר, "תגובה למאמר: 'האם נשוב לקדש חודשים על-פי הראייה'?", יודעי בינה ד (תשס"ז), עמ' 23 - 53
י' טובי, "המחלוקת על מחזור רמ"ז בתימן", מחקרי עדות וגניזה, ירושלים תשמ"א, עמ' 193 - 228
ר' שר-שלום, "'האם נשוב לקדש חודשים על-פי הראייה'?", יודעי בינה ד (תשס"ז), עמ' 9 - 22

ביבליוגרפיה רשות:
ח"י בורנשטיין, מחלקת רב סעדיה גאון ובן מאיר בקביעת שנות ד"א תרפ"ב-תרפ"ד, ורשא תרס"ד
ש' ואלטר, "בחזרה למכתב ראש הגולה: עיון מחודש בכללי הלוח העברי באמצע תקופת הגאונים", יד יצחק, בעריכת ש' ולנר, כרם ביבנה תשס"ג, עמ' 170 - 244
ש' ואלטר, ריאליה קלנדרית וידע אסטרונומי בסוגיות קידוש החודש, עבודת דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשע"א
י' לוינגר, "שלושת סוגי המולדות", סיני קיח (ניסן-אייר תשנו), עמ' עא-פב
י' לוינגר, "חיזוי הראייה של הירח החדש: שיטת הרמב"ם, לאור ההלכה ומדע-זמננו", תחומין יד (תשנ"ד), עמ' 473 - 500
ר' שר-שלום, שערים ללוח העברי, נתניה תשס"ט2
א' שטרן, "שיטת רס"ג בקידוש החודש", יודעי בינה ג (תשס"ו), עמ' 24 - 39
S. Stern, Calendar and Community, A History of the Jewish Calendar: Second Century BCE - Tenth Century CE, Oxford 2001