הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: לימודי קודש בגיל הרך, 86176.1.1
שם המרצה: ויזנר חנן
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 2 ש"ש, 4 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב,ג,ד
דרישות קדם: לא
מטרות / תוצרי למידה: הכשרת הסטודנט:
1.   להבין לעומק את תפקיד החינוך הישראלי המקומי
2.   על פי זה לבנות נכון את דמות המחנך ואת נפש התלמיד
3.   להכיר לסטודנט סוגיות מרכזיות בחומש ביחסנו לאבות
4.   לתת כלים חינוכיים ודידקטיים בידי הסטודנט
תיאור הקורס: 1.   הכנת מקורות לקראת השיעור ולימודם בשיעור
2.   העלאת נושאים לדיון בשיעור
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 1.   מגמת החינוך בגיל הרך
2 2.   ערכה של הילדות
3 3.   חינוך - הגדרה
4 4.   חשיבות העמל
5 5.   דמות המחנך
6 6.   יחסנו לאבות האומה בסוגיות בעייתיות
7 7.   ניהול כתה – משמעת
8 8.   טכסי יום השואה ויום הזכרון כמשל למה היא תרבות ישראלית מקורית
9 9.   הוראת הקריאה בשיטת 'החדר'
חובות הסטודנט בקורס: 1.   השתתפות בשיעור ובדיונים – 20%
2.   ביצוע המטלות – מבחן ועבודה – 80%
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה סמסטר א 50% 56
עבודה סמסטר ב 50% 56
רשימה ביבליוגרפית:
1   מגמת החינוך - טוב וישר   א.   איגרות הראיה ב' אג' קע
ב.   רבי נפתלי צבי יהודה ברלין (הנצי"ב) – הקדמה לחומש בראשית
ג.   אבן ישראל ג' – הרב עודד וולנסקי – הקדמה פרק ו'
ד.   נושא אלומותיו – הרב צבי טאו – עמ' כח - כט
ה.   אורות הקודש חלק א' – פרק א'
ו.   דף מקורות
2   תום הילדות   ז.   מאמרי הראיה חלק א' 229-233
ח.   דפי מקורות מכתבי הרב קוק
3   הגדרת החינוך   ט.   לנתיבות ישראל א'– הרצי"ה - עמוד ו'
י.   חובת התלמידים הקדמה– האדמור מפייאסצנא - עמ' ח - ט
יא.   בניין וצמיחה בחינוך – הרב שלמה וולבה - תקציר

4   לימוד בעמל   יב.   עין איה - הראיה קוק - ברכות ב' פסקה שמד. שבת א' פסקה קא.

5   יחסנו לאבות האומה   יג.   אמונת עתנו ג' – הרב צבי טאו – מאמר 'ראשונים כמלאכים'

6   דמות המחנך   יד.   נתיבי החינוך – הרב נח שלום ברזובסקי (סלונים) –עמ' עט - פא
טו.   שרי המאה חלק ד' – הרב י.ל. מימון – פרק יד
טז.   חידושי החת"ס על מסכת ב"ב
יז.   ניסיון אישי
7   ניהול כתה - משמעת   יח.   ניסיון אישי
8   תכני וטכסי יום השואה ויום הזיכרון   יט.   ניסיון אישי
9   הוראת הקריאה בשיטת 'החדר'   כ.   מצגות וסרטים על פי ניסיוני ומקורות שליקטתי