הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: מחשבת החינוך בהלכה, 86011.1.1
שם המרצה: נחומברג רפאל
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב,ג,ד
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: הסטודנט כמורה וכמחנך נתקל בעבודתו בדילמות חינוכיות,אתיות,תורניות-הלכתיות .הסטודנט יקבל כלים להתמודדות עם דילמות אלו
תיאור הקורס: כל שיעור מתחיל ב"טיפ" חינוכי אשר מעמת את הסטודנטים עם דילמות פרקטיות . הסטודנטים מתבקשים לחוות דעתם מניסיונם , נוצר סיעור מוחות וכמיהה לחקר האמת אשר מוגש בהמשך השיעור ע"י המקורות הנלמדים בכל שיעור בחוברת המחולקת לתלמידים.
בסוף כל שיעור נערך מבחן/מטלה
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 רוממות המלמדים והמורים
2 ענישה
3 עניינים ממוניים בהוראה
4 ליקויי שמיעה
5 טיפוסי אופי – כל תלמיד נשמה בפני עצמו
6 הוראת המועדים
7 הכלת תלמיד סורר
חובות הסטודנט בקורס: השתתפות פעילה,הקשבה ועריכת מבחן/מטלה בסוף כל שיעור
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה 100% 56
רשימה ביבליוגרפית:
תלמוד בבלי מס' ב"ב דף כ"א והמפרשים
רמב"ם הל' ת"ת פר' ב-ד
שותי"ם בענייני חינוך
1- שו"ת נהרות איתן מהרב רובין
2-שו"ת דבר חברון מהרב דב ליאור
3-שו"ת דברי חיים מצאנז
4-שו"ת אגרות משה
5-שו"ת מנחת שלמה
6-שו"ת משפט כהן
7-שו"ת דעת כהן
8-שו"ת יביע אומר
9-שו"ת יחווה דעת
10-קובץ תשובות מהגרי"ש אליישיב