הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: סוגיות הגותיות באיוב, 86304.1.1
שם המרצה: עשהאל יעקב
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב,ג,ד
דרישות קדם: יידע בסיסי בתנ"ך
מטרות / תוצרי למידה: התלמיד יכיר את האירועים העיקריים בספר.
התלמיד יבין את שיטות רעי איוב מהבחינה האמונית/ערכית
התלמיד יכיר ארבע שיטות עיקריות בפרשנים: רמב"ם,רמב"ן,רלב"ג ומלבי"ם.
התלמיד יידע להתמודד עם הלשון/השפה השירית שבספר.
התלמיד יבין את תפישתו המהכנית של אליהוא,עפ"י פירוש הרלב"ג.
התלמיד יכיר את הפרשנויות השונות לגבי התגלות ה' לאיוב בסוף הספר. (רש"י,ראב"ע,מלבי"ם).
התלמיד יכיר את מאמרו של הרב י.ד. סולובייצ'יק בעניינו של איוב בהיבט האמוני.
תיאור הקורס: לימוד מעמיק של סיפור הפתיחה, עבור למחזורי הוויכוח שבספר, תוך עיון ודיונים שיתפתחו בכתה במהלך הלימוד.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 הכנת פרקים א-ב הרקע,עפ"י המלבי"ם
2 ביאורי הרלב"ג למחזורי הויכוחים השונים
3 בבלי ב"ב יד-טז. איוב באגדתות ומשמעותן
4 הרב סולובייצ'יק-פרשנות על התגלות ה' לאיוב.
5 ביאורי המשלי והנמשלים לאיוב עפ"י הקדמת הרמב"ם לעניין המשלים במו"נ.
חובות הסטודנט בקורס: נוכחות רציפה, מעקב צמוד אחר ההתפתחויות שבספר,השתתפות בדיונים עד כמה שניתן.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה 100% 56
רשימה ביבליוגרפית:
רמב"ם מו"נ חלק ג' פרקים לב-לד.
הקדמת הרמב"ן לספר איוב.