הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: לשון המקרא-תגליות וחידושים, 86145.1.1
שם המרצה: קופרמן אברהם
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב,ג,ד
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: א.   להעשיר ולפתוח לתלמיד חלונות חדשים שלא מכירם כלל.
ב.   ללמדם היאך לברר משמעות מילה דרך מנחם ודונש והתלמוד...
ג.   להבינם שעברית ולשון הקודש אינן דבר אחד.
ד.   חיפוש מעמיק למילים שונות שיש להם שורשים שוים
תיאור הקורס: א.   ביאורים חדשים במילים ידועות
ב.   לשון חכמים שונה
ג.   קשר בין מילים שונות בעלי שורש שוה
ד.   ביאור מקור לגמ' ולדקדקנים והבאת עשרות דוגמאות שמאירות עינים בש"ס ובתו"כ ובתנ"ך.
ה.   שיבושים בעברית[מלשון הקודש].
ו.   שמות בתנך ומשמעות הקשורה לשורש.
ז.   מלא וחסר קרי וכתיב
ח.   ועוד....
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 ביאורים חדשים במילים מוכרות
2 לשון תורה לחוד ולשון חכמים לחוד.
3 שיבושים בעברית שהם הפך לשון הקודש או שונה לחלוטין.
4 קשר בין מילים שונות לחלוטין בעלי שורש אחד.
5 קרי וכתיב
6 מלא וחסר
7 עשרות דוגמאות להמחיש מקור מהו ומהם הפונקציות שלו.
8 שם בתורה הוא מהות או שמו בתעודת זהות?
9 משמעויות של שמות עופות,ושל המרגלים.
10 פועל עומד או יוצא-המחשה -ונשל הברזל....
11 חשיבות הפסיק במקום הנכון והשיבושים שנוצרים בהעדרו.
12 מסורת קטנה גדולה ורבתא-קצת הדרכה היאך לפתור את הקודים השונים.
חובות הסטודנט בקורס: מבחן בסוף סימסטר ונוכחות מליאה.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 100% 56
רשימה ביבליוגרפית:
בתחילת הקורס מבאת להם חוברת עםכל הפסוקים והספרים הנצרכים.