הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: מושג האמונה במחשבת ישראל, 86158.1.1
שם המרצה: רחמני שחר
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב,ג,ד
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: הלומדים יצאו מהקורס עם בירור העולם האמוני.‏
תיאור הקורס: בקורס ילובן מושג האמונה בתפיסות ראשונים ואחרונים, תוך בירור היכולת האנושית ‏להשגת הבורא ובמגבלותיה. מתוך כך תתברר האמונה כיחס אליו, ומקומה באדם כרגש, שכל או ‏למעלה מזה. הברור שיחל בלימוד משנתם של הראשונים, יעמוד מתוך לימוד קטעי מקורות של ‏אחרונים על הנדבך שהוסיפו בתפיסת האמונה.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 . מילון אבן שושן – אפשרויות שונות למושג אמונה. מושג האמונה בפרושי רש"י ורבנו בחיי לתנ"ך. אמונה במשנת רס"ג.
2 אמונה במשנת הרמב"ם – עיון במורה נבוכים ופרוש הנרבוני עליו
3 אמונה במשנת הרמב"ם – ספר המצוות ופרוש קנאת סופרים עליו, היד החזקה, פרוש המשניות, אגרות הרמב"ם. ספר החינוך בעקבות הרמב"ם.
4 אמונה במשנת ריה"ל – עיון בספר כוזרי.
5 אמונה במשנת ריה"ל – עיון בספר כוזרי.
6 אמונה בהגדרת הסמ"ק.
7 השגת הבורא, אחדותו וגילויה בעולם –
  א. עיון במורה נבוכים.
8 השגת הבורא, אחדותו וגילויה בעולם –
  ב. על מגבלות השכל האנושי – עמוד העבודה לר' ברוך מקוסוב.
  ג. המציאות כאורגנית: תנ"ך, מדרש רבה, זוהר, רס"ג, רמב"ם, ריה"ל, שיר היחוד, הגר"א.
  ד. עיון בנפש החיים
9 מושגי אמת ואמונה, שלבי האמונה והעבודה הרוחנית של האדם – עיון ב'שפת אמת' על התורה.
10 מושגי אמת ואמונה, שלבי האמונה והעבודה הרוחנית של האדם – עיון ב'שפת אמת' על התורה.
11 אמונה ועם ישראל – עיון בכתבי ר' צדוק הכהן מלובלין.
12 אמונה ומציאותה בעולם ובאדם, ייחודה בעם ישראל – עיון במובאות מכתבי הראי"ה קוק.
13 אמונה ומציאותה בעולם ובאדם, ייחודה בעם ישראל – עיון במובאות מכתבי הראי"ה קוק. חזרה.
חובות הסטודנט בקורס: •   נוכחות בכיתה והשתתפות פעילה בהרצאות.
•   מבחן
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 100% 56
רשימה ביבליוגרפית:
מילון אבן שושן – אפשרויות שונות למושג אמונה.
ב.2. מושג האמונה בפרושי רש"י ורבנו בחיי לתנ"ך.
ב.3. אמונה במשנת רס"ג.
ב.4. אמונה במשנת הרמב"ם – עיון במורה נבוכים ופרוש הנרבוני עליו, ספר המצוות ופרוש קנאת
סופרים עליו, היד החזקה, פרוש המשניות, אגרות הרמב"ם.
ב.5. ספר החינוך בעקבות הרמב"ם.
ב.6. אמונה במשנת ריה"ל – עיון בספר כוזרי.
ב.7. אמונה בהגדרת הסמ"ק.
ב.8. השגת הבורא, אחדותו וגילויה בעולם –
  א. עיון במורה נבוכים.
  ב. על מגבלות השכל האנושי – עמוד העבודה לר' ברוך מקוסוב.
  ג. המציאות כאורגנית: תנ"ך, מדרש רבה, זוהר, רס"ג, רמב"ם, ריה"ל, שיר היחוד, הגר"א.
  ד. עיון בנפש החיים.
ב.9. מושגי אמת ואמונה, שלבי האמונה והעבודה הרוחנית של האדם – עיון ב'שפת אמת' על התורה.
ב.8. אמונה ועם ישראל – עיון בכתבי ר' צדוק הכהן מלובלין.
ב.9. אמונה ומציאותה בעולם ובאדם, ייחודה בעם ישראל – עיון במובאות מכתבי הראי"ה קוק.