הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: העשרה אינסטרומנטלית בגיל הרך, 68067.1.1
שם המרצה: לב ארי נחמה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: מטרות הקורס:

1.   הסטודנטית תכיר מושגי יסוד מתאוריות למידה וגישות קוגניטיביות המקובלות היום בהתערבות ולימוד בחטיבה הצעירה כרקע להבנת המיוחדות והשונות בגישתו של פרופ' פוירשטיין ז"ל.
2.   הסטודנטית תבין ותדע להסביר ולשקול בעקבות תפיסת העולם של תיאורית כושר ההשתנות הקוגניטיבית המבנית , על עולם המושגים והערכים העומדים לדיון ולבחינה מעשית בתפקוד בחיי היומיום .
3.   הסטודנטית תלמד ברמות של ידיעה, זיהוי, התנסות, יישום והכללה , את מהות ההתנסות בלמידה מתווכת על רכיביה השונים: .המפה הקוגניטיבית,12 עקרונות התווך ו-28 הפונקציות הקוגניטיביות:
4.   הסטודנטית תדע להעלות מערכת שקולי דעת מקצועיים לפי אבני היסוד הנ"ל שיכונו את תכנית הלימודים, ויתאימו לצרכי האוכלוסייה בגיל הרך ברמה אינדיבידואלית קבוצתית ומערכתית.
5.   הסטודנטית תחווה את תהליכי הכתה הלומדת שלה בהתנסות בלמידה המתווכת המקבילים לגישה ותפתח רגישות לתהליכים מטה קוגניטיביים שלה ושל חברותיה במטרה לפתח מודעות לתהליכי הגישה וליישום מרכיביה אחר כך בשדה.
6.   הסטודנטית תרכוש שפה מקצועית מדויקת של תהליכים יסודיים העומדים בתשתית קידום כושר הלמידה של תלמידים בגיל הרך
7.   הסטודנטית תתנסה , תתאמן ותאמן חלק מכלי העשרה אינסטרומנטלית BASIC.
תיאור הקורס: העשרה אינסטרומנטלית כשיטת הטיפול ע"פ תיאורית ההשתנות הקוגניטיבית המבנית מיסודו של פרופ' ראובן פוירשטיין ז"ל הוכחה כבעלת אפקט משמעותי בהפיכת התלמיד ללומד אפקטיבי. השיטה מהוה מעין 'מעבד קוגניטיבי' המייעל ומאפשר קיומם של תהליכי למידה וחשיבה עצמאיים ופיתוח יכולת השתנות והסתגלות היחיד לעולם דינאמי אותו אנו חווים כיום ביתר שאת.
התאוריה מיושמת בהתנסות בלמידה מתווכת, בגישת האבחון הדינאמי ובכלי העשרה אינסטרומנטלית. היישום הכרחי ללימוד ולאימון כבר בחטיבה הצעירה להאצת התפתחות תנאי למידה ,להקניה אינטנסיבית של אסטרטגיות וכישורים שכליים, רגשיים, ומוטיבציוניים ותקשורתיים , שיוצרת לומד עצמאי בעל כלים מודעים ללמידה ההכרחיים להצלחה ומונעים ליקויי למידה כבר מתחילת שנות הלימוד בבית הספר .
הקורס כולל רכישת ידע , כלי תיווך ונתינת כלים לפרח ההוראה בהפעלה מודעת של תהליכי העיבוד הקוגניטיבי ,תקשורת מתווכת יחד עם שכלול שפה מושגית ופיתוח מודעות עצמית ורגשית לילד כאדם לומד וחושב. קיום סביבה המאפשרת השתנות והעברה, תוך בחירה מושכלת של חומר לימוד, יוצרת למידה משמעותית ושינוי מהותי ואיכותי במבנה המח והתפקוד של התלמיד באשר הוא. התנסות בלמידה מתווכת שהיא מעבר להנגשה והכרח בלימודי הליבה.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 סקירה כללית והיסטורית של מושגי יסוד מתאוריות 'למידה' במאה שנים האחרונות העוזרות לחדד ולהבהיר את הגישה המיוחדת שנבנתה ע"י פרופ' פוירשטיין: תיאורית הלמידה: ההתנהגותית
2 הכרת הייחודיות של תיאורית כושר ההשתנות הקוגניטיבית המבנית שעל בסיסה נבנתה שיטת הטיפול של העשרה אינסטרומנטלית .
3 התנסות בלמידה מתווכת (פיתוח כלים לעומת הקנית ידע בסביבה מתווכת ) כגורם האחראי ישירות על ההבדלים האינדיבידואלים בהתפתחות הקוגניטיבית כולל היבטים מחקריים. תיווך מול הנגשה
4 קריטריונים של תיווך ואינטראקציות בעלות אופי תווכי: ידיעה, זיהוי, התנסות ,יישום , שאילת שאלות , הכללה , יצירה ואימון. (+תרגול ואימון)
5 הפונקציות הקוגניטיביות :לקויות ותקינות בחלוקה לשלבי חשיבה: הבנה, זיהוי, שיום , ניתוח תפקוד תלמיד ונתינת משוב מטה קוגניטיבי לרמות השונות לתמיכה בתהליכי 'ללמוד אייך לל
6 האבחון דינאמי מול האבחון הסטאטי. (מושגים, חווית התנסות, תכונה מול מצב משתנה)
7 התנסות אישית בדוגמאות מכלי העשרה אינסטרומנטלית כיישום הנלמד עד כה וחוויה כבסיס להכשרה כמתווכת : אימון מובנה ברכיבי שיעור ומפגש תווך.
8 הגיל הרך לאן בעקבות הגישה? תלמידים , צוות הגיל הרך, הורים ,קהילה - 'למידה משמעותית".
9 חשיבות פיתוח השפה כבסיס לחשיבה ולרמות השלכה והפשטה.
10 השאלה' כדרך מודעת לפתוח הפונקציות הקוגניטיביות והגברת ההשתנות הקוגניטיבית המבנית.
11 הדרכה ללימוד לקראת בחינה : מטרות, רכיבים, עיבוד נושא 'מבחן' על פי התיאוריה והכוונה למבחן עיבוד מבחן יוצר לעומת מבחן הבודק קלט=פלט
חובות הסטודנט בקורס: הסטודנטית נדרשת לנוכחות מתמידה והשתתפות פעילה בדיון ובהתנסויות על סמך הרצאה / דילמה /תרגיל הכנה לשיעור הבא ושימוש במודל 'הכיתה ההפוכה' . עליה לידע על היעדרות צפויה ולהערך להשלמת חומר נלמד המתפתח באופן ספיראלי מחייב (גם אם יש זכויות היעדרות לפי חוקי המכללה). הסטודנטית מחויבת בהגשת תרגילים ובשיתוף פעולה בהתנסויות במהלך הקורס .היות והמטרה היא תהליך ההתנסות והשתנות של הסטודנטית במהלך הקורס, תהיה התייחסות ל-3 הציונים הגבוהים, ודירוגם ע"פ 3 דרגות בין 80-100 המתווספים כממוצע עם ציון הבחינה הסופית.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
תרגילים 5%
מבחן 95% 56
רשימה ביבליוגרפית:
רשימת ביבליוגרפיה חובה
הוד-שמר, א. (2014) תיווך – ”התנסות בלמידה מתווכת" לקסי-קיי , 2 , יוני, עמ' 26-27.
טל,ק' (1996). תורת ההשתנות הקוגניטיבית (תורת התיווך). הד הגן, סא, 5-14.
טל,ק' (1996). השתמעויות חינוכיות של תורת התיווך. הד הגן, סא, 122-131.
קליין, פ. ש. (2000). התיווך בהקשר תרבותי. הד הגן 65 , 42-47.
האתר של המרכז הבינלאומי לקידום כושר הלמידה ולהעשרה אינסטרומנטלית. www.Icelp.org

רשימת ביבליוגרפיה רשות לעיון , דיוק והרחבה
גביש, ת (עריכה). (1994). לחשוב נכון מהגן עד התיכון . הוצאת אח.
הילמן, פ. (1995). השפה והמח. כמעט אלפיים, 7.

פוירשטיין ראובן .(2002) האדם כישות משתנה: על תורת הלמידה המתווכת: משרד הביטחון.

פוירשטיין שמואל, פוירשטיין ראובן . (2007) התנסות בלמידה מתווכת בתיאוריה ובחיי יום-יום, מסירה וקבלה, המכללה האקדמית אשקלון, המרכז הבינלאומי לקידום כושר הלמידה.

צוריאל דוד. (1999)השתנות שכלית, אבחון דינאמי של יכולת הלמידה, ספרית הפועלים.

צוריאל דוד. (1999) התנסות בלמידה מתווכת: עיון מחקר ויישום במשנתו של פרופ' פוירשטיין, אח.

קליין, פ. (2000). ילד חכם יותר. (מהדורה 8). רמת גן, אוניברסיטת בר אילן. (דפים נבחרים)
קליין, פ’ (2000).מאפייני התנהגות תיווכית במסגרת המשפחה והשפעתם על הילד בתרבויות שונות. בתוך: פ’ ש’ קליין (עורכת). תינוקות, טף, הורים ומטפלים (עמ” 54-19). אבן-יהודה: רכס
.Albers,E. M., Riksen-Walraven, J. M., &Weerth, C. ( 2010). Developmental stimulation in
child care centers contributes to young infants’ cognitive development. Infant
Behavior and Development, 33, 401-408