הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: גורמים בחינוך והוראה, 86005.1.1
שם המרצה: אביחיל דוד
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 2 ש"ש, 4 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב,ג,ד
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: התלמידים ייחשפו למקורות היהודיים בנושאי חינוך והוראה, תוך יישום בפועל בכיתה של העקרונות כפי שנלמדו,
תיאור הקורס: הנושאים בהם נעסוק בקורס הם, היחס לחינוך ביהדות, היחס לתלמיד ולהוראה, מעמד המורה והכשרתו, היחס לבעיות משמעת ובעיות למידה, הקניית הרגלים נכונה, והיחס למבחן ולציונים
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 חינוך ולמידה במקורות חז"ל
2 הלמידה הראויה
3 שיטות בהוראה
4 הגערה והענישה
5 המחנך כמנהיג
6 קשיי התלמיד
7 השאלה ככלי בהוראה
8 הספור ככלי בהוראה
9 שפת הגוף במקורות חז"ל
10 חשיבות הסדרים בחיי התלמיד
11 החינוך למאמצים
12 עדוד או שבח
13 הדבור הנכון
14 ההנאה כמדרבנת ללמידה
15 ההרגלים וחשיבותם
16 טכניקות לשינוי הרגלים
17 טכניקות לשינוי הרגלים[המשך]
18 טכניקות לשינוי הרגלים[המשך]
19 המשבר כמצמיח
20 החיוך והזעמת הפנים
21 היחס למבחנים ולציונים
22 המסגרת הבית ספרית על פי חז"ל
23 אופן הכנת השיעור על פי חז"ל
24 חינוך בנות וחינוך בנים
חובות הסטודנט בקורס: בקורס זה יש חובת נוכחות בכל השיעורים, שתיבדק מידי שיעור.
כל סטודנט חייב בהעברת שעור קצר [בפני החברים] לאחר קבלת אישור על הנושא והתוכן מאת המרצה. כתנאי לקבלת הציון בקורס
כל סטודנט חייב לסכם חוות דעת שלו על שעורי חבריו על פי הנחיות המרצה ולהגיש בתום הקורס למרצה.
כל סטודנט חייב בהגשת שתי עבודות במהלך הקורס

אופן ההערכה והרכב הציון : הציון מורכב מהציונים בשתי העבודות שהגיש התלמיד.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה סמסטר א 50% 56
עבודה סמסטר ב 50% 56
רשימה ביבליוגרפית:
ביני לביני – הרב משה קלצקין מודיעין עלית – תשס"ד
חינוך של פתיחות ממקורות היהדות- ד"ר יוסף שפירא פרק שלישי 'דעת' תשס"ה
תיקון המידות – דוד אביחיל
כבוד התלמיד- כבודו של אדם – ד"ר משה אדד- בשדה חמד ז-ח תשנ"ה