הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: צדקה בהלכה ובהגות, 86212.1.1
שם המרצה: זק רועי
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב,ג,ד
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: הסטודנט יכיר את מכלול דברי חז"ל בנושא הצדקה, הן במישור ההלכתי והן במישור ההגותי.
הסטודנט יכיר את השיטות ההלכתיות השונות בנושא הגדרת עוני ועושר בהלכה.
הסטודנט יכיר את ההבחנות בין מצוות הצדקה החלה על כל יחיד לבין קופת הצדקה הציבורית.
הסטודנט יכיר את השיטות השונות בעניין סדרי קדימויות בצדקה.
הסטודנט יכיר את השיטות השונות בעניין מעשר כספים.
תיאור הקורס: הקורס יציג וידון בסוגיות הנוגעות לצדקה, הן בהיבט ההלכתי והן בהיבט ההגותי. הקורס יעסוק במכלול הסוגיות העוסקות בהלכות צדקה, על בסיס שורשן בדברי חז"ל, ודיון בדברי הראשונים והאחרונים ועד להשלכותיהן המעשיות בימינו. במסגרת זו, ידונו פסיקותיהם של הרמב"ם, הטור והשו"ע והפוסקים האחרונים, עד לדורינו ועד בכלל.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 דיני צדקה בדברי התנאים.
2 דיני צדקה בדברי האמוראים- חלק א'.
3 דיני צדקה בדברי האמוראים- חלק ב'.

דיני צדקה בדברי האמוראים- חלק ב'.

4 הלכות צדקה של הרמב"ם- חלק א'
5 הלכות צדקה של הרמב"ם- חלק ב'
6 הלכות צדקה של הרמב"ם- חלק ג'
7 הלכות צדקה של הרמב"ם- חלק ד'
8 הלכות צדקה בספר הטורים- חלק א'
9 הלכות צדקה בספר הטורים- חלק ב'
10 הלכות צדקה בספר הטורים- חלק ג'
11 הלכות צדקה בספר הטורים- חלק ד'

12 הלכות צדקה בספר הטורים- חלק ה'
13 הלכות צדקה בשו"ע- חלק א'
14 הלכות צדקה בשו"ע- חלק ב'
חובות הסטודנט בקורס: השתתפות פעילה בהרצאות; כתיבת עבודה עיונית קצרה בסיום הקורס.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה 100% 56
רשימה ביבליוגרפית:
חובה: משנה מסכת פאה, פרק ח, משניות ז-ט
תוספתא מסכת פאה, פרק ד, הלכות ח-כ
ירושלמי מסכת פאה, פרק ח, הלכות ו-ח
בבלי מסכת כתובות, סו ע"ב- סח ע"א
בבלי מסכת בבא בתרא, ח ע"א- יא ע"א
משנה תורה לרמב"ם, ספר זרעים, הלכות מתנות עניים, פרקים שביעי-עשירי
טור ובית יוסף, יורה דעה, סימנים רמז-רנט
שו"ע ונושאי כלים (ש"ך, ט"ז ופת"ש), יורה דעה, סימנים רמז-רנט
רשות:
אבידן, הרב אברהם משה, אהבת צדקה, ירושלים, שבט תשס"ה
בר-אילן, הרב נפתלי, נקדש בצדקה, רחובות תשנ"א,