הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: זמנים בתנ"ך ומשמעותם, 86206.1.1
שם המרצה: עשהאל יעקב
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב,ג,ד
דרישות קדם: יידע ובקיאות כללית בתנ"ך בעיקר-בחומש.
מטרות / תוצרי למידה: התלמיד יבין לעומק את סוגיית "התהליכיות מול העכשוויזם בתורה"
התלמיד יידע כיצד יש להבין ולמקד סרגלי זמן במקרא ומהי משמעותם.
התלמיד יבין את סוגיית "אין מוקדם ומאוחר בתורה" לעומקה.
התלמיד יכיר סרגלי זמן ומחלוקות פרשנים בדבר מיקומן הכרונולוגי של פרשיות חלוקות בתנ"ך.
התלמיד ילמד סוגיות הלכתיות העוסקות בזמנים מבחינת ההיבט המשמעותי שלהן: עורלה ונטע רבעי, קידוש החודש, ספירת העומר.
התלמיד יכיר מדרשי הלכה (מכילתא,ספרא וסיפרי) במקומות בהם עוסקים במימד הזמן ומשמעותו.
התלמיד יכיר את הקשיים בהבנת פסקי הזמן בין ספר מלכים לדה"י.
התלמיד יכיר את הקשיים בהבנת פסקי הזמן בין ספרי עזרא, נחמיה ומגילת אסתר.
תיאור הקורס: הקורס יעסוק בהקניית כלים ללימוד סוגיות העוסקות והסובבות את המימד הזמן במקרא. הן בצד ההלכתי והן בצד האירועים הנזכרים. מטרת הקורס העיקרית תהיה לעמוד על המשמעויות האמוניות והערכיות הקשורות במצוות/באירועים הללו.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 הנצי"ב ב:"העמק דבר, וב"הרחב דבר" לבראשית י"ב.
2 הרמב"ם במו"נ בפירוש חטא אדה"ר
3 שיטת הכלי יקר כאותו העניין.
4 הכרה סיסמטית של "סרגלי זמן" בתנ"ך עפ"י רש"י עה"ת.
5 מח' הרמב" ,רש"י וראב"ע בעניין "אין מוקדם ומאורח בתורה".
חובות הסטודנט בקורס: נוכחות רציפה, סיכום התכנים והמיומנויות השונות שיירכשו במהלך הקורס.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה 100% 56
רשימה ביבליוגרפית:
סרגלי זמן בתנ"ך-עפ"י דעת מקרא.