הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: המדרש בשפת אמת, 86123.1.1
שם המרצה: רז ראובן
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב,ג,ד
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: . איתור קשיים בפסוקים 1 ." . לימוד מעמיק במדרש ,ולימוד מעמיק ב"שפת אמת 2
תיאור הקורס: לימוד שיטתי במדרש ובספר ה"שפת אמת" . השיעור יפתח בקושי על הפסוק ,תירוצי הראשונים (רש"י , רמב"ן ועוד )והאחרונים (ה"אור חיים" ,הכלי יקר ,הנצי"ב ועוד) ,ולאחר מכן יובא תירוצו של המדרש על פי ביארו של ה"שפת אמת." באופן זה מתחדד ההבדל בין תירוצו של המדרש לתירוצי הראשונים והאחרונים .
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 1 א .אלה תולדות נח
ב .צא מן התיבה
רש"י מדרש רבה ל ,ו "שפת אמת" נח תרל"א
מדרש רבה לד ,א מדרש רבה לד ,ד מדרש רבה לד ,ו "שפת אמת "נח תרמ"ו
2 פרשת לך לך 2 א. לך לך
רש"י תנחומא לך לך א "שפת אמת "ליקוטים
מכללה ירושלים
ב .אנכי מגן לך שכרך הרבה מאד רש"י מדרש רבה מד ,ד "שפת אמת "לך לך תרל"ה
3 פרשת וירא 3 א. וירא אליו ה'
ב .פתח האוהל
גמ 'סוטה יד ,א מדרש תנחומא א "שפת אמת "וירא תרל"ד
בראשית רבה מח ,ח "שפת אמת "וירא תר"מ
4 פרשת חיי שרה 4 א. עבד משכיל ימשול בבן מביש
ב .ויסף אברהם ויקח אשה ושמה קטורה
מדרש רבה ס ,ב "שפת אמת "חיי שרה תרל"ז "שפת אמת "חיי שרה תרנ"ד
מדרש רבה סא ,א "שפת אמת "ליקוטים "שפת אמת "חיי שרה תר"מ
5 פרשת תולדות 5 א. ואלה תולדות יצחק בן אברהם
ב .יתן ויחזור ויתן
רש"י מדרש רבה סג ,ב "שפת אמת "חיי שרה תרמ"ח
רש"י מדרש רבה סו ,ג "שפת אמת "תולדות תרל"א "שפת אמת "תולדות תרל"ד
6 פרשת ויצא 6 א. ויצא יעקב מבאר שבע
ב .וירא והנה באר בשדה
רש"י מדרש רבה סח ,א "שפת אמת "ויצא תרל"ד "שפת אמת "ויצא תר"מ "שפת אמת "ויצא תרס"א
העמק דבר מדרש רבה ע ,ח "שפת אמת "ויצא תרל"ב "שפת אמת "ויצא תרמ"ב "שפת אמת "ויצא תרמ"ד
7 פרשת וישלח 7 א. מתעבר על ריב לא לו
ב .ויחן את פני העיר
מדרש רבה עה ,ג "שפת אמת "וישלח תרמ"ה
שאילתות דרב אחאי מדרש רבה עט ,ו "שפת אמת" וישלח תרל"א "שפת אמת "וישלח תרל"ב
8 פרשת וישב 8 א. וישב יעקב בארץ מגורי אביו
ב .יוסף ויהודה
רש"י מדרש רבה פד ,א מדרש רבה פד ,ב מדרש תנחומא ראה ג "שפת אמת "וישב תרל"ז "שפת אמת "וישב תרל"ט "שפת אמת "וישב תר"מ
רש"י מדרש רבה פה ,א מדרש רבה צ ,ג
9 פרשת מקץ 9 א. ויהי מקץ שנתיים ימים
ב .יוסף משלו נתנו לו
רש"ר הירש מדרש רבה פט ,א "שפת אמת "מקץ תרל"ד "שפת אמת "חנוכה תר"מ
מדרש רבה צ ,ג "שפת אמת "מקץ תרל"ה גמ 'פסחים ז ,ב גמ 'קידושין לט ,ב
10 פרשת ויגש 11 א. ויגש אליו יהודה
ב .ויוסף ישית ידו על עיניך
רש"י מדרש רבה צג ,ג מדרש רבה צג ,ד "שפת אמת "ויגש תרל"א "שפת אמת "ויגש תרמ"ב "שפת אמת "מקץ תרל"א "שפת אמת "מקץ תרל"ד
אבן עזרא ספורנו מדרש רבה צד ,ו "שפת אמת "ויגש תרל"ב "שפת אמת "ויגש תרל"ד
11 פרשת ויחי 11 א. למה פרשה זו סתומה
ב .ויברך את יוסף
רש"י שפתי חכמים מדרש רבה צו ,א מהרז"ו על המדרש "שפת אמת "ויחי תרל"ה "שפת אמת "ויחי תרל"ז
רמב"ן מדרש רבה צז ,ג "שפת אמת "ויחי תרל"ב "שפת אמת "ויחי תרל"ג "שפת אמת "ויחי תרמ"ב "שפת אמת "בראשית תרל"ב
:
12 פרשת שמות 12 א. ואלה שמות בני ישראל
ב .את יעקב איש וביתו באו
רש"י מדרש רבה א ,ג "שפת אמת "שמות תרל"ב "שפת אמת "שמות תרל"ג "שפת אמת "שמות תרנ"ז
אבן עזרא העמק דבר פרי צדיק מדרש רבה א ,א מדרש רבה א ,ב "שפת אמת "שמות תרל"ט
13 פרשת וארא 13 א. ראה נתתיך אלהים לפרעה
רש"י העמק דבר תנחומא וארא ז-ט "שפת אמת "וארא תרל"ד "שפת אמת "וארא תרל"ה

ב .מטה כנגד נחש
"שפת אמת "וארא תרס"ב
רש"י מדרש רבה א ,א מדרש רבה ט ,ג "שפת אמת "וארא תרל"ה "שפת אמת "וארא תרנ"ג
חובות הסטודנט בקורס: . השתתפות פעילה במהלך השיעורים
סדנאות כיתתיות לאורך השנה
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה 100% 56
רשימה ביבליוגרפית:
רשימת ביבליוגרפיה חובה
. . רז ראובן (תשע"ח )"המדרש לאור השפת אמת" ,הוצאת "מוסד הרב קוק" ירושלים 4 הקדמת הספר . . פסקאות מקבילות לפירושי ה"שפת אמת"- של האדמו"ר מישביצא ר 'צדוק הכהן מלובלין 9 בספרו ה"פרי צדיק "וכן האדמו"ר מסוכוטשוב בספרו ה"שם משמואל."
רשימת ביבליוגרפיה רשות
. . רז ראובן (תשע"ח " )המדרש לאור השפת אמת" ,הוצאת