הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: מבוא לפסיכולוגיה, 88006.3.1
שם המרצה: זנזורי איריס
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר קיץ
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: כל השנים
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: א.   הסטודנט יקנה מושגי יסוד בפסיכולוגיה, ויכיר את הנושאים המרכזיים הקשורים לתחום הפסיכולוגיה של החינוך.
ב.   כתוצאה מהתנסויות בקורס הסטודנט יפתח נקודת מבט ובסיס ידע פסיכולוגים בהם הוא יוכל להשתמש בהמשך כמחנך, מורה ומטפל. הבנת המושגים תספק לסטודנט הארות בנוגע ללמידה שלו, ותעזור לו בהתייחסות לתלמידיו.
ג.   הסטודנט יחווה צמיחה אישית - הקורס מאפשר מרחב בחירה ניכר בתכנים, במשימה ובאופן הלמידה.
ד.   הסטודנט יפתח את המודעות העצמית שלו ביחס למושגים הנלמדים בקורס.
ה.   הסטודנט יפתח הנעה פנימית ללמידה ע"י התנסות בהערכה חלופית.
.
תיאור הקורס: הקורס יציג את הגישות השונות ומושגי היסוד בפסיכולוגיה, עם היבטים חינוכיים והתפתחותיים. הקורס יעסוק בנושאים: הגישה ההתנהגותית, הגישה ההתנהגותית חברתית, התפתחות קוגניטיבית, התפתחות רגשית ואישיותית, התפתחות חברתית, תהליכי עיבוד מידע: קשב, תפיסה, למידה, זיכרון וחשיבה התפתחות והשלכות להוראה וחינוך. מוטיבציה: מניעים ללימודים ולהישג: גישות שונות להבנת מניעים פסיכו-חברתיים.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 הגישה ההתנהגותית.
2 הגישה ההתנהגותית חברתית.
3 תיאוריית עיבוד המידע. תפיסה, למידה, זיכרון וחשיבה התפתחות והשלכות להוראה וחינוך.
4 למידה בגישה קוגנטיבית חברתית.
5 מוטיבציה ע"פ הגישה ההתנהגותית.
6 מוטיבציה בלמידה ע"פ צרכים.
7 מוטיבציה ע"פ הגישה הקוגנטיבית.
חובות הסטודנט בקורס: . . קריאת חומר תיאורטי מחוברת הקורס ועיון במשאבי הלמידה שמופיעים באתר.
החומר התיאורטי כולל:
•   חוברת הקורס
•   מסמכים
•   סרטונים
•   מצגות
2. ביצוע 6 משימות/תרגילים במהלך לימוד הקורס.
3. בחינה בסוף הקורס.
.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 50%
תרגילים 50%
רשימה ביבליוגרפית:
1.   אופנהיימר, ד., כץ, י. (1991). " בתנועה אל הידע." בתוך: בין לומדים ומלמדים – ראיה אחרת. משרד החינוך והתרבות-מנהל פדגוגי, השירות הפסיכולוגי יעוצי, האגף לשירותי רווחה. הוצאה לאור : מחלקת פרסומים, משרד החינוך והתרבות.
2.   בר אל, צ' (1996). פסיכולוגיה חינוכית, אבן יהודה: הוצאת רכס.
3.   גבריאל, ד. (1991). "בדרך חזרה לאפשרות של מורה, מספר הערות מקדימות לפנקסו של המורה." בתוך: בין לומדים ומלמדים – ראיה אחרת. משרד החינוך והתרבות-מנהל פדגוגי, השירות הפסיכולוגי יעוצי, האגף לשירותי רווחה. הוצאה לאור : מחלקת פרסומים, משרד החינוך והתרבות.
4.   הילגרד, א' ר' ואטקינסון ר' ק' (1976). מבוא לפסיכולוגיה, כרך ב' מהדורה רביעית, ת"א: אוצר המורה.
5.   זילברשטיין, מ. (מאי 1995). ההוראה כעיסוק רפלקטיבי: השתמעויות להכשרה והשתלמות מורים. תכנון מדיניות החינוך. ניירות עמדה התשנ"ה - התשנ"ו, כרך ב': הכשרת כוח אדם פדגוגי. הוגש לוועדת הקבע שליד המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך התרבות והספורט, ירושלים.
6.   טלרמן, נ., שלסקי ש. ממידע לידע. משרד החינוך התרבות והספורט, המזכירות הפדגוגית – אגף שחר. מרכז א.י.ל.ה אוניברסיטת בר-אילן.
7.   פסיג, ד. (1996). טקסונומיה של מיומנויות וכישורים קוגנטיביים עתידיים, אוניברסיטת בר-אילן, ביה"ס לחינוך.
8.   *Baron, J. (1981), Reflective Thinking as a Goal of Education, Intelligence, 5, pp. 291-309.
9.   Convinton, M. (1992), Making the Grade: A Self-Worth Perspective on Motivation and School Reform, Cambridge: University Press.

באתר הקורס קיימים קישורים אינטרנטים לכל יחידה.
© זכויות לאיריס זנזורי
.1 אופנהיימר, ד., כץ, י. ) 1991 (. " בתנועה אל הידע." בתוך: בין לומדים ומלמדים
– ראיה אחרת. משרד החינוך והתרבות-מנהל פדגוגי, השירות הפסיכולוגי יעוצי,
האגף לשירותי רווחה. הוצאה לאור : מחלקת פרסומים, משרד החינוך והתרבות.
.2 אגוזי, מ. ופוירשטיין, ר., ) 1991 (. התאוריה של הלמידה המתווכת ומקומה
16 , בהכשרת מורים, דפים, 6 -. 43
.4 אדר, ל. ) 1991 (. ההנעה ללימודים ואישיות התלמיד, ירושלים: משרד החינוך
והתרבות.
.3 אוזובל, ד' פ' ) 1961 (. הלמידה בדרך הגילוי, מספרות החינוך, קובץ ט',
ירושלים: ביה"ס לחינוך של האוניברסיטה העברית.
.1 אלגום, ד' ולוין, י' ) 1999 (. דמיון עובדות הגדרות ושיטות, מגמות, כ"ד 464-. 416
.6 בר אל, צ' ) 1996 (. פסיכולוגיה חינוכית, אבן יהודה: הוצאת רכס.
.9 ברונר, ג' ס' ) 1961 (. למידה בדרך הגילוי, פסיכולוגיה בהוראה, ת"א: הוצאת
המורה.
.1 גבריאל, ד. ) 1991 (. "בדרך חזרה לאפשרות של מורה, מספר הערות מקדימות
לפנקסו של המורה." בתוך: בין לומדים ומלמדים – ראיה אחרת. משרד החינוך
והתרבות-מנהל פדגוגי, השירות הפסיכולוגי יעוצי, האגף לשירותי רווחה. הוצאה
לאור : מחלקת פרסומים, משרד החינוך והתרבות.
.9 גולמן, ד', ) 1999 (. אינטליגנציה רגשית, ת"א :מטר.
.11 גנייה ר' מ' ) 1991 (. כמה השקפות חדשות על הלמידה ועל ההוראה. בתוך א'
לסט, ומ' ניסן, )עורכים(, פסיכולוגיה בהוראה, ת"א: אוצר המורה.
.11 גרדנר, ה', ) 1996 (. אינטלגינציות מרובות: התיאוריה הלכה למעשה.
ירושלים: מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה.
.12 הילגרד, א' ר' ואטקינסון ר' ק' ) 1996 (. מבוא לפסיכולוגיה, כרך ב' מהדורה
רביעית, ת"א: אוצר המורה.
.14 זילברשטיין, מ. )מאי 1991 (. ההוראה כעיסוק רפלקטיבי: השתמעויות להכשרה
והשתלמות מורים. תכנון מדיניות החינוך. ניירות עמדה התשנ"ה - התשנ"ו, כרך
ב': הכשרת כוח אדם פדגוגי. הוגש לוועדת הקבע שליד המזכירות הפדגוגית,
משרד החינוך התרבות והספורט, ירושלים.
.13 טלרמן, נ., שלסקי ש. ממידע לידע. משרד החינוך התרבות והספורט,
המזכירות הפדגוגית – אגף שחר. מרכז א.י.ל.ה אוניברסיטת בר-אילן.
.11 ינון, א' ) 1919 (, אידיאולוגיה אפיסטמית והשפעתה על צורות עיבוד מידע,
אוניברסיטת ת"א: עבודת דוקטורט.
.16 כהן, א. ) 1991 (, שיטות הוראה מפעילות, הוצאת ספרים אח, חיפה.
.19 כץ, י. ) 1991 (. על לומדים ומלמדים. בתוך: בין לומדים ומלמדים – מזווית
ראיה אחרת. משרד החינוך והתרבות-מנהל פדגוגי, השירות הפסיכולוגי יעוצי,
האגף לשירותי רווחה. הוצאה לאור : מחלקת פרסומים, משרד החינוך והתרבות.
.11 לם, צ' ) 1994 (, הגיונות סותרים של ההוראה, תל אביב: ספריית הפועלים.
.19 מליץ, ע' ומליץ, צ' ) 1994 (, אסטרטגיית למידה, באר שבע: הוצאת המכון.
.21 מסינגר, י' ושוורץ, י' ) 1961 (, המטרות החינוכיות בתחום הריגושי. מ"א.
.21 פסיג, ד. ) 1996 (. טקסונומיה של מיומנויות וכישורים קוגנטיביים עתידיים,
אוניברסיטת בר-אילן, ביה"ס לחינוך.
.22 קובובי, ד' )תשמ"ז(, הוראה טיפולית: טיפוח בריאות הנפש באמצעות תכני
הוראה, ירושלים: הוצאת מגנס.
.24 רנד, י' ) 1992 (, "הוראה רפלקטיבית: תורה היא ולמוד היא צריכה", בתוך: מ'
זילברשטין )עורך(, הערכה בתכנון לימודים ובהוראה, משרד החינוך עמ' 21-. 41
24. Biehker, R. F. and Snowman, J. (1993), Psychology Applied to Teaching, (7th Edition) Boston: Houghton-Mifflin Co.
25. *Baron, J. (1981), Reflective Thinking as a Goal of Education, Intelligence, 5, pp. 291-309.
26. Convinton, M. (1992), Making the Grade: A Self-Worth Perspective on Motivation and School Reform, Cambridge: University Press.
27. Kozulin, A. ED. (1997), The Ontogeny of Cognitive Modifiahility, Jerusalem: I.C.E.L.P.
28. Ross, P.P., Bondy, T. & Kyle, D.V. (1993), Reflective Teaching for Student Empowerment, N.Y.: Macmillan.