הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: נושאי יסוד בנביאים בראי ההלכה, 88135.1.1
שם המרצה: מילר יוסף
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 2 ש"ש, 4 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: כל השנים
דרישות קדם: בקיאות בספרי הנביאים, קורס מורחב לבעלי רקע תלמודי
מטרות / תוצרי למידה: בקורס מאמרים המהווים מבואות לכמה מספרי הנ"ך, המבואות יבהירו את החוט המקשר בין כל חלקי הספר מתוך מבט ההלכה והמצוה. וכן מאמרים משלימים בנושאים שתופסים מקום מרכזי בספרי נביאים ראשונים. הסטודנט יקנה מבט נכון להבנת פרטים רבים על פעולות הנביאים, השופטים והמלכים, שפעלו להגשמת העמדת עם ישראל בארץ הקדש לפי כללי הלכה בנויים וסדורים, ויקנה לסטודנט גישה הלכתית להבנת המאורעות מכניסת עם ישראל לארץ ישראל ועד לחורבן בית המקדש.
תיאור הקורס: •   חמישה מבואות לספרים: יהושע, שופטים, מגילת רות, שמואל ומלכים. לכל ספר מהספרים הנ"ל נכתב מבוא מיוחד, המתאים לאותו ספר, ואין המבואות בסגנון אחיד.
•   יסודות כבוש ארץ ישראל, שהם המבוא לקדושת הארץ למצותיה, כללי גבולות הארץ, וכללים בחלוקת הארץ לשבטים, כפי הנלמד מהמקראות בספר יהושע.
•   יסוד איסור והיתר הבמות בתקופת נביאים ראשונים. איסור הבמות אחר שבאו לשילה ובתקופת בית עולמים.
•   נשיאת הארון מכניסתם לארץ בנס מעבר הירדן, מלחמת יריחו ושאר מלחמות א"י, עד בואם לבית עולמים. והעלאת הארון לעיר דוד בימי דוד.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 מבוא לספר יהושע. לימוד מתוך חוברת הקורס. מטלה כתיבת תשובות לשאלות בנושא זה.
2 מבוא לספר שופטים. לימוד מתוך חוברת הקורס. מטלה, כתיבת תשובות לשאלות בנושא זה.
3 מבוא למגילת רות. לימוד מתוך חוברת הקורס. מטלה, כתיבת תשובות לשאלות בנושא זה.
4 מבוא לספר שמואל. לימוד מתוך חוברת הקורס. מטלה, כתיבת תשובות לשאלות בנושא זה
5 מבוא לספר מלכים. לימוד מתוך חוברת הקורס. מטלה, כתיבת תשובות לשאלות בנושא זה.
6 מאמרים על כבוש ונחלת ארץ ישראל הגבולות וחלקי השבטים. לימוד מתוך חוברת הקורס. מטלה, כתיבת תשובות לשאלות בנושא זה.
7 איסור והיתר הבמות בספרי הנביאים, לימוד מתוך חוברת הקורס. מטלה, כתיבת תשובות לשאלות בנושא זה.
8 נשיאת ארון הברית בספרי הנביאים. לימוד מתוך חוברת הקורס. מטלה, כתיבת תשובות לשאלות בנושא זה.
חובות הסטודנט בקורס: ללמוד את חוברת הקורס, ולכתוב תשובות למטלות הקורס, בכללם תשובות לחשיבה עצמית
מבחן סופי
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן סמסטר ב 50% 55
עבודה 50% 55
רשימה ביבליוגרפית:
גמרא בבלי: ברכות, עירובין, שבת, יומא, פסחים, סוכה, ראש השנה, תענית, יבמות, נדרים, סוטה, גיטין, בבא בתרא [ורשב"ם שם], סנהדרין, זבחים, מנחות, ערכין, תמורה, הוריות.
הי"ד החזקה - רמב"ם: הקדמה למשנה תורה, הל' יסודי התורה, חגיגה, תרומות, בית הבחירה, גזילה, סנהדרין, מלכים.
רמב"ם: פירוש המשניות. ספר המצוות. מורה נבוכים.
רמב"ן בהשגות על ספר המצוות.
בית הבחירה - לרבי מנחם ב"ר שלמה המאירי
חדושי הר"ן - לרבינו ניסים: מס' סנהדרין.
ספר החינוך: מצוה תצ"ז
בעל הטורים - לרבינו יעקב בן אשר.
ספר מעשי ה' לרבי אליעזר אשכנזי (מעשה אבות פ"י)
תורת המנחה רבי יעקב סקילי -דרשה ל"ו
שו"ת חתם סופר או"ח סי' ר"ח.
שו"ת דבר אברהם ח"ב (ס"ו ד').
חדושי מרן רי"ז הלוי עה"ת (וכן במכתב שנדפס בסוף ספרו על הרמב"ם)
משך חכמה - פירוש עה"ת לרבינו מאיר שמחה הכהן מדווינסק. צרור המור (עה"ת).
דבר אברהם שו"ת ח"א סימן י"ד.
העמק שאלה (על השאילתות) להנצי"ב.
המקורות מחז"ל ופסוקי התנ"ך נמצאים בחוברת הקורס, ומקורם כתוב במדוייק.