הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: התנסות מודרכת -תנ"ך - "אקדמיה כיתה", 61007.1.1
שם המרצה: שטרן עינת
סוג הקורס : התנסות
שנת הלימודים: תש"פ ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 12 ש"ש, 24 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ג
דרישות קדם: ניתן להשתלב בתוכנית אקדמיה כיתה לאחר השלמת שנתיים של לימודים במכללה.
במקצועות הקודש יש לסיים את הקורס עיבוד תכנים בסמסטר א' וב'.
מטרות / תוצרי למידה: •   (מטרות על) חיזוק הזהות המקצועית וטיב ההוראה של הסטודנטית, וכניסה הדרגתית למערכת החינוך, על מנת לצמצם את הפער בין המיומנויות הנרכשות במהלך הלימודים ואלו הנדרשות בעבודה עצמה.
•   פיתוח כישורי ההוראה האישיים של הסטודנטית והעצמתם.

•   הכרת המערכת הבית ספרית ותפקיד המורה, החל משלב תכנון הלימודים, ניהול הכיתה, ארגון וייזום אירועים, פעילויות חוץ-בית-ספריות, תקשורת עם הורים, ועוד.
•   רכישת כלים לניהול כיתה, ביחס לכלל ולפרט: הקניית הרגלים והתמודדות עם היבטים חינוכיים, לימודיים, התנהגותיים ורגשיים בתלמידים.
•   התנסות בעיבוד תוכן לפי תכניות הלימוד, מטרות העל ואוכלוסיית היעד – לחומרי למידה בכיתה.
•   התנסות בכתיבת מערך שיעור מלא, הכולל את סוגי המטרות השונים.
•   חיזוק מיומנויות עבודה בצמד בין הסטודנטית למורה המכשירה בשלושת שלבי ההוראה: ההיערכות לשיעור, ההוראה בכיתה והרפלקציה לאחריו.
•   פיתוח יכולת מודעות אישית ורפלקציה עצמית, כמו גם יכולת לקבל משוב ולהפיק ממנו תועלת הלכה למעשה.
תיאור הקורס: 'אקדמיה-כיתה' היא תכנית חדשנית של משרד החינוך להכשרת סטודנטים להוראה באמצעות שילובם בבתי הספר כחלק מצוות המורים, כבר במהלך לימודיהם במכללה.
הסטודנטית נדרשת לנוכחות מלאה בבתי הספר בצמוד למורה מכשירה קבועה. בשלב ראשון, הסטודנטית צופה מעורבת בתהליכים פדגוגיים וחינוכיים בכיתה (ובהתנהלות הבית הספרית) ובשלב שני, היא מתבקשת בנוסף, לקחת חלק פעיל בשיעורים, הן במסגרת "הוראה בצמד" והן כמורה עצמאית מול הכיתה. הסטודנטית מתכננת שיעורים בהתאם לתכנית הלימודים בכיתה ומוסרת אותם באופן מלא. כל זאת בליווי המורה המכשירה והמד"פית ובהדרכתן.
התהליך הדרגתי ובהתאם, הדרישות למסירת שיעור מלא ולניהול עצמאי של הכיתה בזמן שיעור, נבנות זו ע"ג זו לאורך השנה.
.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 הכנת מערך שיעור לשלביו השונים
2 גיוון דרכי הוראה
3 ניהול כיתה ומשמעת
4 פיתוח חשיבה
5 משוב והערכה
6 הוראה בצמד
7 ניתוח אירועים
8 קריאה נכונה בתנ"ך ובפרשנים
חובות הסטודנט בקורס: נוכחות מלאה בבית הספר (100% נוכחות), הוראת שיעורים בצמד עם המורה, הוראה עצמאית, שיעור קדם מבחן ושיעור מבחן
כתיבת מערכי שיעור, הגשת תלקיט
דיווחי נוכחות במד"ף הדיגיטלי
ציון עובר בקורס הוא 70
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
שיעור קדם מבחן 10%
השתתפות פעילה 10%
תלקיט סמסטר א 20%
תלקיט סמסטר ב 20%
שיעור מבחן 40%
רשימה ביבליוגרפית:
בוזו-שוורץ, מ' (2008). שאילת שאלות בכיתה. אוחזר מ http://avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/askingquestions.pdf
בוזו-שוורץ מ' והרפז י' (2013). משוב שוטף מקדם למידה טובה. הד החינוך, פ”ז (4), 115-112.
גוטרמן, י' (2008). כל הכיתה, כל הזמן. הד החינוך, 82(7), 44-38.
הרפז, י' (2016). הוראה מעוררת השראה. הד החינוך, צ(6), 55-52.
נבנצאל, ש"ל (תש"ס). אמצעים דרמטיים בהוראת תנ"ך בבית הספר העל יסודי. שמעתין (142-141). אוחזר מ htm.2-emtsaim/maamarim/tanach/daat
פרנפס, א' וויינשטוק, מ' (2013). חוויית למידה משמעותית. הד החינוך פח(1) ,85-82.
רביב ר' (2018). מונחון ללימוד המקרא. אוחזר מ https://drive.google.com/file/d/1Nu_c3b7-JGt5jy8RidXOnSQKMnC033NZ/view
שליסל מ' (ח"ת). ארבעה ממדים בהוראת תנ"ך. אוחזר מ http://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=f73591d1-fd90-44d0-a37d-e9771f89aa87&lang=HEB