הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: פסוקים בתנ"ך-קשיים ופתרונם עפ"י מפרשים, 00550.2.1
שם המרצה: רז ראובן
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב,ג,ד
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: לימוד מפרשי התורה מתוך הנחה שפירושיהם מתרצים קשיים בפסוקים.1.
2 .הצגת המדרש כפתרון לבעיות שעסקו בהם המפרשים לעיל
תיאור הקורס: הקורס עוסק בסוגיות בתורה.
נקודת המוצא היא איתור קשיים לשוניים או רעיוניים בפסוקי התורה. ניתוח הפתרון לקושיה דרך
מפרשי התורה והמדרש.
העמקה בפתרון המדרש באמצעות האדמו"ר מגור ה"שפת אמת" בספריו על התורה, תוך השוואה
לאדמו"רים אחרים כ"פרי צדיק" וה"שם משמואל
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 לימוד סדיר ושיטתי לאורך
פרשיות התורה. בכל פרשה שתי
דוגמאות .
חובות הסטודנט בקורס: .1.השתתפות פעילה במהלך השיעורים
2 .סדנאות כיתתיות לאורך השנה
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
סמסטר
רשימה ביבליוגרפית:
רשימת ביבליוגרפיה חובה
0 .רז ראובן ) תשע"ח ( המדרש לאור "השפת אמת " , ה"פרי צדיק" וה"שם משמואל " הוצאת מוסד
הרב קוק
רשימת ביבליוגרפיה רשות
2 .לימוד הרקע ההיסטורי של מפרשי התורה: רש"י רמב"ן אבן עזרא, הנצי"ב, ה"אור החיים" ה"כלי
יקר, דרך ויקיפדיה.
3 .לימוד הרקע ההסטורי של מדרש רבה ומדרש תנחומא דרך הויקיפדיה.
4 .לימוד הרקע ההסטורי של ה"שפת אמת", ה"פרי צדיק" ו"שם משמואל דרך הויקיפדיה