הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: בלשנות אנגלית - מתקדם, 22024.2.1
שם המרצה: בן שטרית טניה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: Introductory linguistics course
מטרות / תוצרי למידה: Students will
•   understand the relevance of linguistic research to the language teacher
•   be familiar with the linguistic history of the English language
•   be able to critically analyze teaching practices based on linguistic research
•   be able to create units of study based on linguistic research
תיאור הקורס: This course introduces the student to the fields of socio- and historical linguistics of the English language, providing both the theoretical background as well as its practical application with an emphasis on current research that is beneficial to language teachers, specifically teachers of English as a Foreign Language.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 Week 1: Introduction: Variety and Change in Language. Required Reading: Crystal, D.
2 Week 2: Language & Society. Required Reading: Lyons, John (1981). Written Assignment: Sociolinguistics & TESOL – Now and Then
3 Week 3: Language Variation & Speech Style. Required Reading: Regan, V (2014)
4 Week 4-5: Computational Linguistics. Required Reading: Hutchins, John (2003).
5 Week 6: Visual Language. Required Readings: Sun Kim, C (2015); Yule, G (1996) Written Assignment: A response
6 Week 7: Language Change
7 Week 8-11: The History of the English Language. Required Readings: Crystal, B (2014); Graddol, David, Dick Leith, and Joan Swann (1996)
8 Week 12-13: Using Linguistic Research in TESOL. Student projects.
9 Week 14: Conclusion
חובות הסטודנט בקורס: Active participation in all on-line activities (forums and practice activities) within the given time frame as well as timely submission of written assignments. Completion of final project.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
השתתפות פעילה 10%
תרגילים 40%
עבודה 50% 55
רשימה ביבליוגרפית:
Bamgbose, Ayo.(1998) "Torn between the norms: innovations in world Englishes" World Englishes 17(1) 1-14.‏

Bauer, Laurie. (2002) An introduction to international varieties of English. Hong Kong University Press.

Bellugi, U (2001) Sign Language In International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences Oxford: Elsevier Science Publishers Vol. 21 pp14066-14071

Blair, Andrew (2015) Evolving a post-native, multilingual model for ELF-aware teacher education. In: Bayyurt, Yasemin and Akcan, Sumru (eds.) Current perspectives on pedagogy for English as a Lingua Franca. Developments in English as a Lingua Franca [DELF] (5). De Gruyter Mouton, Berlin, pp. 89-102. ISBN 9783110335965

Canale, Michael & Merril Swain (1980) Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing , Applied Linguistics, 1:1 pp1-47

Chambers, Jack K., and Natalie Schilling-Estes eds. (2013) The handbook of language variation and change. Vol. 129. John Wiley & Sons
Crystal, B (2014) Speaking the Bright and Beautiful English of Shakespeare: Shakespeare's Accent British Council Seminars https://www.youtube.com/watch?v=Hi-rejaoP7U
Crystal, D. (2012). English as a global language. Cambridge university press.‏
Crystal, D. (2013). The Biggest Challenge for English Teachers. Interview. British Council Serbia https://www.youtube.com/watch?v=ItODnX5geCM
Crystal, D. (2013). Will English always be the Global language? British Council Serbia https://www.youtube.com/watch?v=5Kvs8SxN8mc
Crystal, D. (2013). World Englishes Interview. British Council Serbia https://www.youtube.com/watch?v=2_q9b9YqGRY
Dewey, M. & Leung, C. (2010). English in English Language Teaching: Shifting Values and Assumptions in Changing Circumstances. Working Papers in Educational Linguistics (WPEL), 25(1), 1
Fortson, Benjamin.(2004) Indo-European language and culture: an introduction. Oxford, Chapter 1 pp. 1-15
Graddol, David, Dick Leith, and Joan Swann (1996) English. History, Diversity and Change. London: Routledge, Chapter 4 (part 1; pp. 136-142).
Guy, Gregory R. (1990) "The sociolinguistic types of language change." Diachronica 7:1 pp47-67.‏

Hirschberg, J. & Manning, C. D. (2015) Advances in Natural Language Processing. Science 349(6245) 261-266

Hudson, Alan (2002) "Outline of a theory of diglossia." International Journal of the Sociology of Language 1-48‏

Hutchins, John (2003). "Has machine translation improved? Some historical comparisons." Proceedings of the 9th MT Summit
Lyons, John (1981) Language and Linguistics Cambridge: Cambridge University Press. Chapter 9: Language and Society pp266-297
Matsuda, Aya (2003). "Incorporating world Englishes in teaching English as an international language." Tesol Quarterly 37.4: 719-729.‏

Motha, Suhanthie (2006) "Racializing ESOL Teacher Identities in US K—12 Public Schools." TESOL Quarterly 495-518.‏

Quirk, Randolph (1990) Language varieties and standard language English Today 6(1): 3-10.‏

Rajagopalan, Kanavillil.(1999) "Of EFL teachers, conscience, and cowardice." ELT journal 53.3: 200-206.‏
Regan, V (2014) "What your speaking style, like, says about you" Dublin TEDx Dublin
Seidlhofer, Barbara (1999). "Double standards: Teacher education in the expanding circle." World Englishes 18.2 :233-245.‏
Shao, L., Greenberg, Y. & Sagisaka, Y. (2014). Communication FO generation based on impressions. In Cognitive Infocommunications (CogInfoCom) 2014 5th IEEE Conference on IEEE pp115-119
Smadja, Frank (1993) Retrieving Collocations from Text: XTract In Computational Linguistics 19(1): 143-177

Stewart, Jr., T. W. & Vaillette, N. (Eds.) (2001) Language Files: Material for an Introduction to Language and Linguistics. Ohio: The Ohio State University Press.
Sun Kim, C (2015) "The Enchanting Music of Sign Language" TED Fellows Retreat Carmel: California
Taylor, Lynda. (2006) "The changing landscape of English: Implications for language assessment." ELT Journal 60.1 51-60.‏

Trudgill, P., & Hannah, J. (2008) International English: A guide to varieties of Standard English. Routledge

Vasconcellos, M. & D. A. Bostad (2002) Machine Translation in a High-Volume Translation Environment In Newton, John, ed. Computers in translation: a practical appraisal. Routledge Chapter 5

Yule, G (1996) The Study of Language Cambridge: Cambridge University Press. Chapter 18: Sign Language. pp202-212