הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: פרשת השבוע בראי החסידות, 00442.1.1
שם המרצה: שור אליעזר
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 2 ש"ש, 4 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב,ג,ד
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: להעניק לתלמידות חשיפה רחבה להוגים ורעיונות מרכזיים של התנועה החסידית, כולל תקופות והתפתחויות היסטוריות. דגש מיוחד יושם על למידה מודרכת, כאשר התלמידות תכינה מקורות ראשוניות לפיתוח יכולות למידה עצמית.
תיאור הקורס: מבוא לעולם המרתק של המחשבה החסידית, המוצג על פי פרשת השבוע. התלמידות תיחשפנה למגוון רחב של ההוגים החסידיים – החל מן הבעל שם טוב וממשיך עד ההוגים החסידיים בני ימינו. כול שבוע נלמד על הפרשה מספר חסידי אחר, בנוסף למושגי יסוד של התנועה בכלל. סמסטר ראשון, נתמקד על דורות ראשונים של התנועה, הבעש"ט ותלמידיו. בסמסטר ב', נעבור על הוגי דעות של המאה ה-19 והלאה.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 ספר הבעש"ט על התורה
2 דגל מחנה אפרים - ר' משה חיים אפרים מסדילקוב
3 תולדות יעקב יוסף - ר' יעקב יוסף כ"ץ מפולנאה
4 מאור עינים - רבי מנחם נחום מצ'רנוביל
5 פרי הארץ - רבי מנחם מנדל מוויטבסק
6 כתבי ר' דב בער - המגיד ממזריטש
7 קדושת לוי - רבי לוי יצחק מברדיצ'וב
8 נועם אלימלך - רבי אלימלך מליז'נסק
9 ליקוטי תורה ותורה אור - רבי שניאור זלמן מליאדי
10 אוהב ישראל - הרב אברהם יהושע השל מאפטא
11 זכרון זאת - רבי יעקב יצחק מלובלין
12 ליקוטי מוהר"ן – ר' נחמן מברסלב
13 ליקוטי הלכות – ר' נתן מנמירוב
14 מאור השמש - רבי קלונימוס קלמן הלוי אפשטיין
15 שיח שרפי קודש - היהודי הקדוש מפשיסחא ומנחם מנדל מקוצק
16 מי השילוח - רבי מרדכי יוסף ליינר מאיזביצה
17 צדקת הצדיק - ר' צדוק הכהן מלובלין
18 שפת אמת - רבי יהודה אריה ליב אלתר מגור
19 אש קודש - רבי קלונימוס קלמן שפירא מפיאסצנא
20 נתיבות שלום - רב שלום נח ברזובסקי מסלונים
חובות הסטודנט בקורס: הסטודנטים צפויים להשתתף בשיעורים באופן מלא וקבוע, ולהשתתף בדיונים בכיתה ובניתוח טקסטואלי, להכין ולהיות מוכן לדון בקריאות שבועיות. יחולק חוברת עם מקורות ראשוניות, המלוקט מספרי חסידות, והתלמידים אחראים על הכנת החומר ומענה על שאלות העיוניות.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה סמסטר א 50% 55
עבודה סמסטר ב 50% 55
רשימה ביבליוגרפית:
רשימת ביבליוגרפיה חובה
אורין, מאיר. החסידות והגות בת זמננו חסידות ראדזין ותולדותיה פרקים בתורת הנפש של חב"ד
אוריין, מאיר, סנה בוער בקוצק, על דמותו הפלאית של הרבי מקוצק, ראובן מס, 2006
אטקס, עמנואל. הבעש"ט כמיסטיקן ובעל בשורה בעבודת ה', ציון, סא,ד (תשנו) 421-454
אטקס, עמנואל. ר' שניאור זלמן מלאדי כמחנך, חינוך ודת, (תשעא) 185-205 נבו, יהושפט.
גרינולד, נחום. צמיחת חסידות חב"ד מתורת הרב המגיד ממעזריטש נ"ע : ראשית הויכוח הקדום על משנת חב"ד, היכל הבעש"ט, ב,ג (תשסד) מה-סד
זכריה, ראובן. פרשנות החסידות לתנ"ך, מכלול, כז (תשעא) 119-139
זק, ברכה. עיון בתורתו של החוזה מלובלין, צדיקים ואנשי מעשה, (תשנד) 219-239
חלמיש, משה. ר' מנחם מנדל מוויטבסק ומשנתו, הקונגרס העולמי למדעי היהדות, 10,ג, כרך 2 (תשמט) 15-20
טיקטין, יאיר. תראה סימנים בדרך... : עיון בתורתו של ר' צדוק הכהן מלובלין, גלת, י (תשסא) 303-312
נבו, יהושפט. רבי מנחם נחום מטשרנוביל וספרו "מאור עינים", סיני, קמ (תמוז-אלול תשסז) קח-קכד
נגאל, גדליה. משנת החסידות בספר "מאור ושמש" [לר' קלונימוס קלמן ב"ר אהרן הלוי אפשטיין], סיני, עה (תשלד) 144-168
נגאל, גדליה. תורה ומצוות במשנת רבי אלימלך מליז'נסק ותלמידיו, תרביץ, מב (תשלג) 469-483
סגל, אברהם, 1952-. על ההתחדשות בכתבי ר' יהודה אריה ליב מגור וממשיכיו, דעת, 70 (תשעא) 80-49
פוגל, שמעון. פעילותו הספרותית של ר' גרשון חנוך העניך ליינר מראדזין, דעת, 69-68 (תשע) 149-185
רואי, ביטי. על המיסטיקה בעולמו של ר' נחמן מברסלב, אקדמות, טז (תשסה) 225-233


רשימת ביבליוגרפיה רשות
לדרברג, נתנאל, סוד הדעת- דמותו הרוחנית והנהגתו החברתית של רבי ישראל בעל שם טוב, ראובן מס, 2007
נבו, יהושפט. עיון בתורותיהם ובהשקפת עולמם של גדולי החסידות בדור השלישי והרביעי לקיומה - עיון משווה, אורשת, א (תשע) 253-279
נבו, יהושפט. ערכי חסידות בספר "עבודת-ישראל" של המגיד מקוז'ניץ, שאנן, יד (תשסט) 117-128
פיקז', מנדל. המהלך החדש במגמותיה הרעיוניות-החברתיות של החסידות בפולין ומחוצה לה : ר' אלימלך מליז'נסק וממשיכי דרכו, גלעד, טו-טז (תשנח) מג-פ
עיונים בספר "מאור ושמש" לר' קלונימוס קלמן עפשטין, אורשת, ב (תשעא) 135-152