הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: קוי יסוד בפרשנות ראב"ע, 00549.1.2
שם המרצה: ג'ייקובס מרים
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ג
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: הכרה כללית של היצירה הפרשנית-מקראית של רבי אברהם אבן עזרא (ראב"ע) על רקע זמנו והשכלתו; הכרת המתודה הפרשנית הייחודית המאפיינת את שיטתו הפרשנית, והכרת קווי יסוד נוספים המאפיינים את פירושו.

הסטודנט ידע לאפיין את דרכו הפרשנית של ראב"ע.
הסטודנט יכיר תכנים מרכזיים בפרשנותו.
הסטודנט ירכוש בקיאות פרשנית בסיסית בפירושו.
הסטודנט יבין את ההבדל בין פירוש רש"י לפירוש ראב"ע.
הסטודנט יעמוד על מורכבות יחסו לחז"ל.
הסטודנט יגלה יכולת התמודדות עם הבנת טקסט פרשני של ראב"ע.
הסטודנט ירכוש מיומנות בניתוח מאמרים פרשניים.
תיאור הקורס: לאחר מבוא קצר על יצירתו הפרשנית של ראב"ע והדרכה בשימוש בכמה מספרי העזר, ילמדו קווי היסוד על פי קטעים נבחרים מפירושיו למקרא. בכל נושא נידון יערך דיון פרשני מתודולוגי ובחלק מהמקרים יוצגו עמדותיהם של חוקרי פרשנות ראב"ע
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 רקע היסטורי ורקע פרשני לפרשנות ראב"ע
2 לימוד הקדמת ראב"ע לתורה
3 דרכו המתודית 'הדרך החמישית'
4 מרכיבי הפשט לשיטתו
5 פשט המתקבל על השכל הישר
6 . ה"סוד' בפירוש ראב"ע
7 סמיכות פרשיות: סמיכות פרשיות כרונולוגית בפירוש ראב"ע
8 סמיכות פרשיות הלכתית בפירוש ראב"ע,
9 יחסו המורכב של ראב"ע לדברי חז"ל: הצגת הבעיה
10 הגישות השונות ביחסו למדרשי חז"ל
11 'קבלת חז"ל' בפירוש ראב"ע;
12 יחס ראב"ע לגימטריה
חובות הסטודנט בקורס: השתתפות, מסירת תרגיל, מבחן
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
תרגילים 10% 55
השתתפות פעילה 10%
מבחן 80% 55
רשימה ביבליוגרפית:
רשימת ביבליוגרפית
מבחר מהדורות ופירושים:
אבן עזרא... לספר שמות... ועם פירוש משנה לעזרא, י"ל פליישר (מהדיר), וינה תרפ"ז.
אבן עזרא פירושי התורה לרבינו אברהם אבן עזרא, א' וייזר (מהדיר), ירושלים תשל"ו.
חמישה חומשי תורה מחוקקי יהודה: עם פירוש על אבן עזרא מחוקקי יהודה, י"ל קרינסקי, בני ברק תשכ"א.
מקראות גדולות הכתר – בראשית, שמות, מ' כהן (מהדיר) רמת גן תשנ"ז-תש"ס.
תורת חיים חמישה חומשי תורה, מ"ל קצנלבוגן (עורך), ירושלים תשנ"ה.

מחקרים:
חומר חובה לקריאה:
גוטליב י', "סמיכות פרשיות בפירושי ראב"ע: מפרשנות הדרש אל הפשט", בתוך גרסיאל מ' ואחרים (עורכים), עיוני מקרא ופרשנות ה', רמת גן תש"ס, עמ' 219-205.
כהן א', "רבי אברהם אבן עזרא המפרש הגדול", קולמוס 22 (תשס"ה), עמ' 27-22.
כהן א', "רבי אברהם אבן עזרא: האמנם בניגוד לחז"ל", קולמוס 27 (תשס"ה), עמ' 14-10.
לעהרער צ"י הלוי, "ה'אבן עזרא' בעיני גדולי הדורות", צפונות א (תשמ"ט), עמ' פ-פו.
מונדשיין א', "ליחסו של ראב"ע אל השימוש הפרשני במידת הגימטריה", בתוך: לוין י' ויצחקי מ' (עורכים), מחקרים ביצירתו של אברהם אבן עזרא, תעודה ח, תל אביב תשנ"ב, עמ' 161-137.
ניצן י', נבו י', גרוס מ', דרכים בפרשנות המקרא: עיון בפרשנות ימי הביניים על התורה, כרך ב, תל אביב תשס"ב, עמ' 287-193.
קופרמן י', "תוכחת מגולה ואהבה מסותרה", על מקומו של פשוטו של מקרא בשלימות התורה ובקדושתה, כרך ב, עמ' 130-102.

חומר לקריאה מומלצת:
ג'ייקובס מ', 'יחסו העקרוני של ראב"ע כפרשן פשט למדרשי האגדה של חז"ל ולדבריהם, כפי שניכר מפירושיו לספר שמות', עבודה שוות ערך תזה, המחלקה לתנ"ך, אוניברסיטת בר אילן, תשע"ה.
דוידוביץ ת', "שני פירושיו של ר' אברהם אבן עזרא לספר שמות – מחקר השוואתי", עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, המחלקה לתנ"ך, אוניברסיטת בר-אילן, תשל"ט.
כהן י', הגותו הפילוסופית של ר' אברהם אבן עזרא, ראשון לציון 1996.
מאורי י', "על משמעות המונח 'דברי יחיד' בפירוש ראב"ע למקרא" ליחסו של ראב"ע למדרשי חז"ל, שנתון לחקר המזרח הקדום יג (תשס"ב), עמ' 246-201.
מונדשיין א', "ספרייתו של ר' אברהם אבן עזרא – הצצה חטופה", תלפיות ח' (תשנ"ה-תשנ"ו), עמ' 259-273.
מונדשיין א', "'ואין בספריו פשט אחד מני אלף' – לדרך התייחסותו של ראב"ע לפירוש רש"י לתורה", בתוך: גרסיאל מ' ואחרים (עורכים) עיוני מקרא ופרשנות, כרך ה', רמת גן תש"ס, עמ' 223-200.
מלמד ע"צ, מפרשי המקרא דרכיהם ושיטותיהם, ירושלים תשל"ה, כרך ב', עמ' 713-519.
סגל מ"צ, פרשנות המקרא, ירושלים תשי"ב, עמ' עט-פו.
סימון א', "ר' אברהם אבן עזרא – בין המפרש לקוראיו", דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות, ירושלים תשמ"ח, עמ' 42-23.
סימון א', "שני עקרונות-יסוד של פירוש התורה לראב"ע: 'בעבותות הדקדוק נקשר ובעיני הדעת יכשר'", בתוך: רפל ד' (עורך), מחקרים במקרא ובחינוך מוגשים לפרופ' משה ארנד, ירושלים תשנ"ו, עמ' 113-109.