הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: סיורים בחינוך מיוחד, 64025.1.1
שם המרצה: אלון רעיה
סוג הקורס : התנסות
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 2 ש"ש, 4 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: 1. הסטודנטית תכיר מסגרות שונות שבהם לומדים ילדים של החינוך המיוחד נגיל הגן ועד לבוגרים.
2. הסטודנטית תכיר שיטות עבודה ותפיסות עולם העומדות בבסיס העבודה במסגרות השונות
תיאור הקורס: הכרת מסגרות שונות בהם לומדים ילדים בעלי צרכים מיוחדים, הכרות עם אוכלוסיות של ילדים, אנשי צוות העובדים במסגרות, דרכי ההוראה, התאמתם ללקות, התאמת מבנה בתי הספר לצרכי הילדים, ציוד לימודי וטיפולי, חשיפה לפילוסופית עבודה מגוונת.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 מסגרת לילדים עם מש"ה
2 מסגרת לילדים ברצף האוטסטי
3 מסגרת תעסוקה לבוגרים
4 מרכז בקהילה
5 בית ספר תיכון למתבגרים עם ליקוי למידה רב בעייתים
6 מסגרת גן
7 בית ספר יסודי לבעלי לקויות למידה
8 מסגרת לילדים עם בעיות שמיעה
9 מסגרת לילדים עם לקויות ראיה
10 מסגרת לילדים עם לקויות ראיה
11 מסגרת לילדים עם נכויות מוטוריות רב בעייתיות
12 מסגרת לילדים עם נכויות מוטוריות רב בעייתיות
13 מסגרת לילדים עם בעיות התנהגות ונוער בסיכון
14 מסגרת לילדים עם בעיות התנהגות ונוער בסיכון
חובות הסטודנט בקורס: 20% הגעה בזמן לסיורים,
30% הגשת 3 דוחות צפייה במסגרת
50% מבחן מסכם.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
השתתפות פעילה 20%
תרגילים 30%
מבחן 50%
רשימה ביבליוגרפית:
אבישר, ג. (2008). חינוך לתלמידים מיוחדים: החינוך המיוחד בפתח המאה ה-21. הייעוץ החינוכי, 15, 15-28.
אבישר, ג. (2010). הכלה ונגישות על תכנון לימודים ותכניות לימודים לתלמידים עם מוגבלויות, הוצאת מופת, תל אביב.
אבישר, ג., רייטר, ש. (2013). שילובים: מהלכה למעשה. "אחווה", חיפה.
הס, א' (2011). ראיה שונה בשילוב: זיהוי וטיפוח פוטנציאל הצמיחה של תלמידים עם לקויות ראיה המשולבים בחינוך הרגיל. בתוך ש' רייטר, י' לייזר וג' אבישר (עורכים), שילובים: כרך ב. לומדים עם מוגבלויות במערכת החינוך (עמ' 87-107). חיפה: אחווה.
ויזל, א' (2007). שילוב או שוליות: סוגיות בשילוב חרשים וכבדי שמיעה. בתוך ש' רייטר, י' לייזר וג' אבישר (עורכים). שילובים: כרך א. לומדים עם מוגבלויות במערכת החינוך (עמ' 357-396). חיפה: אחווה.
פילר, מ' ופוקס-וילף, מ' (2018). "בזכות ולא בחסד" התפתחות קריירה לאנשים עם מש"ה בתעסוקה בשוק העבודה התחרותי. שיקום, 62-69.