הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: מוגבלות שכלית התפתחותית, 64005.1.1
שם המרצה: שמעוני מוריה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: הכרות בסיסית והקניית רקע תיאורטי לאוכלוסיית התלמידים והאנשים עם המוגבלות השכלית מתוך המידע שנצבר ממחקרים עדכניים בנושא בשנים האחרונות, יחד עם בניית ארגז כלים ראשוני והנחייה לדרכי הוראה אפשריים לאוכלוסייה הנ"ל.
, . הסטודנטים יכירו את התלמידים עם המוגבלות השכלית דרך ההגדרות המובילות והעדכניות ביותר 1 מאפייניהם הקוגניטיביים, ההתנהגותיים והרגשיים והגורמים השונים למוגבלות. . הסטודנטים ייחשפו לתלמידים עם מוגבלות שכלית דרך דוגמאות מתוך החומר הנלמד: סרטונים, 2 תמונות, סיפורים מהשטח והמחשות. . הסטודנטים יתנסו בקריאת מאמר העשרה עדכני בתחום ובו יביעו את דעתם האישית ויערכו רפלקציה 3 על הקריאה.
תיאור הקורס: הקורס עוסק באוכלוסיית האנשים עם המוגבלות השכלית ההתפתחותית, תוך שימת דגש על מאפייני המוגבלות . הקורס סוקר את תחומי הלקות ואפיוניהם 5DSM - השכלית בזיקה להגדרת המוגבלות השכלית החדשה ו ה הקונטיביים, הרגשיים, החברתיים וההתנהגותיים. הכרת דרגות שונות של מוגבלות שכלית ומשמעותן, סקירה אטיולוגית ותיאור התסמונות השונות .
היכרות עם המערכת החינוכית והשיקומית המטפלת באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, עיון בעקרונות חינוכיים, פדגוגיים, טיפוליים ותוכניות התערבות. שירותים המגיעים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. שיקום ושילוב בקהילה ושיפור איכות החיים.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 היסטוריית המוגבלות השכלי ת ואפידמיולוגיה
2 . הגדרות המוגבלות השכלית על פי האגודה האמריקנית למוגבלות שכלית התפתחותית 2 ועל פי . DSM 5 -ה
3 הכרת המושג התנהגות מסתגלת ביחס לאוכלוסיית המוגבלות השכלית.
4 מאפייני המוגבלות השכלית בתחום הקוגניטיבי
5 . מאפייני המוגבלות השכלית בתחומים רגשיי ם- חברתיים- התנהגותיים וגורמי סיכון
6 סיווג אוכלוסית המוגבלות השכלית.
7 אטיולוגיה- הגורמים השונים למוגבלות שכלית.
8 הכרת תסמונות שונות: תסמונת דאון, ה-X השביר, תסמונת וויליאמס ועוד.
9 בניית תוכניות התערבות והקניית מיומנויות עבודה לתלמידים עם מוגבלות שכלית
10 עקרונות וטכניקות פדגוגיות: אמצעי עזר, טכנולוגיות, חשבון שימושי וקריאה גלובלית
11 עקרונות וטכניקות פדגוגיות: אמצעי עזר, טכנולוגיות, חשבון שימושי וקריאה גלובלית . 10
12 שירותים המגיעים לאנשים עם מוגבלות שכלית
13 . איכות חיים והמעבר לחיי בוגר
חובות הסטודנט בקורס: בקורס זה יש חובת נוכחות בכל השיעורים, שתיבדק מידי שיעור. תלמיד שייעדר מעל שלוש הרצאות ללא ✓ סיבה מוצדקת לא יורשה לגשת לבחינה המסכמת או להגיש עבודה, ולא יקבל ציון בקורס. מסירת תרגיל אישי בנושא מורחב למוגבלות השכלית, סטודנט שלא יגיש את התרגיל בזמן לא ייגש לבחינה ✓ המסכמת. מבחן מסכם. ✓ השתתפות פעילה
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
תרגילים 10%
השתתפות פעילה 10%
מבחן 80%
רשימה ביבליוגרפית:
ביבליוגרפיה חובה
.) תפיסת התפקיד של מורים לחינוך מיוחד העובדים עם תלמידים בעלי 2009 זילברשטיין-חכם, א' ורייטר, ש' (
פיגור שכלי קשה ועמוק ורבי נכויות.
סחי"
24 ש: סוגיות בחינוך מיוחד ובשילוב,
(1
,) 74-61.
). מבידול לשילו ב- התמודדות עם מוגבלויות בקהילה. 2006 חובב, מ' גיטלמן, פ' (
הוצאת כרמל 297 . עמ' -327.
). גישת הכוחות בעבודה סוציאלית. 2000( 'כהן, ב
חברה ורווחה, כ'(
3)
,300 -291.
.) עמדות של סטודנטיות להוראה כלפי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתה 2001( ' ליפשיץ, ח' ונאור, מ
הרגילה, ותחושת מסוגלותן להתמודד עם תלמידים אלה בזיקה למסלול ההכשרה ולסוג
החריגות.
3 מגמות, מא(
,) 373-394.
.) היבטים התנהגותיים, קוגניטיביים ורגשיי ם-הניעתיים של דתיות בקרב 2007 ליפשיץ, ח' וגלובמן, ר' (
תלמידים בעלי מוגבלות שכלית ובעלי רמת משכל גבולית בחינוך הממלכתי-דתי. מ ג מ ו ת ,

מ " ה (2), 330
369.
-). רצף שירותי מגורים לאנשים עם פיגור שכלי 2009עמינדב, ח'. ניסים, ד' (
מגמות ושינויים. סקירת
2009 השירותים החברתיים
457 . עמ' -480.
. מדיניות הטיפול במזדקנים עם פיגור שכלי. 2010( עמינדב, ח' וניסים, ד'
2010 סקירת השירותים החברתיים
.
475 עמ' -496.
.)1993( ' פושל, ז 'מ
לגדול עם תסמונת דאון הדרך לעצמאות. 33 כנה :ירושלים. (עמ' -38 ,49 -55 ,161 -165) .
). שירותים במערכת החינוך המיוחד לילדים בעלי פיגור שכלי. 2011 פנסירר, א' (
הכנסת מרכז
המחקר והמידע.
1 עמ' -20 .
. איכות חיים של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית-יישום גישת מחקר-פעולה (2014) ' רוט, ד' והוזמי, ב
משתף. סחי"
ש: סוגיות בחינוך מיוחד ובשילוב , 27
( 1,) 22 -53.
). התנגדות תושבים למגורים בשכנות למוסדות סיוע קהילתיים עבור אנשים עם 2011 רונן, י' ובס-ספקטור, ש' (
מוגבלות.
הכנסת, מרכז המחקר ו המידע 1 . עמ' -13.
.)2007( ' רייטר, ש' לייזר, י' ואבישר, ג
שילובים: לומדים עם מוגבלויות במערכת החינוך .חיפה: הוצאת
157 אחוה .(עמ' -195).
). מודל יישומי להטמעת שימוש במחשב בקרב אוכלוסייה עם מוגבלות. 2003( שידלובסקי-פרס, י' ופרבר, ט'
כתב
עת ישראלי לריפוי בעיסוק . 12
( 3) . 125-134 .
Dykens, E. M. (2006). Toward a positive psychology of mental retardation. American journal of
orthopsychiatry,
76 (2), 185-193.
ביבליוגרפיה רשות
). משפחת הנכה לאורך מעגל החיים המשפחתי. בתוך: א. רימרמן, ש. רייטר ומ. חובב 1986 ארליך, נ' (
76 (עורכים) עמ' -88.
נכות התפתחותית ופיגור שכלי . תל אביב: צ'ריקובר.
. ית"ד ואח' נגד משרד החינוך ואח'. 2599/00). בג"צ 2000בג"צ "ית"ד". (
: מאין באנו ולאן אנו חותרים? 2000). החינוך המיוחד בישראל לקראת שנות 1999( 'גומפל, ת
סוגיות בחינוך
המיוחד ושיקום, 14 (2 ,)71 -82.
). עמדות הציבור ביחס לאדם עם פיגור שכלי. 2007( 'דגני, א. דגני, ר
ס ק ר ש נ ע ר ך ל ק ר א ת כ נ ס ה א ג ף ל ט י פ ו ל
ב א ד ם ע ם פ י ג ו ר ש כ ל י ע ל י ד י מ כ ו ן ג י א ו ק ט ו ג ר פ י ה .

). הורות ונכות התפתחותית בישראל. 1998( ' דובדבני, א' חובב, מ' ורימרמן, א
האוניברסיטה העברית : הוצאת
מגנס.
). תפיסת המורים אפיונים התנהגותיים וחברתיים של תלמידים עם פיגור שכלי הלומדים 1997היימן, ט' (
במסגרות משולבות ונבדלות בחינוך המיוחד.
62 סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום,
( 2) , 62 -70 .
). הערכת יכולת תקשורתית על פי תגובות רגשיות. 2003( 'הייק, ד
תקשורת ת ומכת וחליפית, 19 .
81 -92 .
). סקירה עדכנית של שימוש בפלט קולי בתחום תקשורת תומכת וחליפית בישראל. 1994ווין, ג' (

10 תקשורת תומכת וחליפית,
.14 -18.
.)2005חגי, ע'. (
ילד שלי מיוחד . בן שמן: מודן.
). מבידול לשילו ב- התמודדויות עם מוגבלויות בקהילה 2006( ' חובב, מ' וגיטלמן, פ
. ירושלים: הוצאת
כרמל.
). פיגור שכלי. הגדרה, סיווג ומערכות תמיכה. 2002לוקאסון, ר., ואח. (
מהדורה עשירית (ק. מנור ומ. מורבר

תרגום). ירושלים. אד ם- מרכז בינתחומי ישראלי מארגון בית אקשטיין.
). הגדרת הפיגור השכלי משרד העבודה והרווחה. 1983עמינדב, ח' (
פרסום פנימי. ירושלים .
.)1993( ' פושל, ז 'מ
לגדול עם תסמונת דאון הדרך לעצמאות .ירושלים: כנ ה . 33 (עמ' -38 ,49 -55 ,161 -165) .
). ילד חריג במשפחה. 1987( 'פזרסטון, ה
תל אביב: פועלים .
). מהי תסמונת דאון? בתןך ק. סטריי-גונדרסון (עורכת), 1994( 'קוזמה, ש
ילדים עם תסמונת דאון: מדריך
להורים . ירושלים: דורות .
). מילון מונחים למתחיל. 1998( ' רובינזון, י', שוורצשטיין, צ', שליכטר, ח', ביר, נ.' ישי, ר' וויין, ג

14 תקשורת תומכת וחליפית,
.64 -70.
. ). מהות החינוך המיוחד1990רונן, ח. (
בתוך: סוגיות בחינוך המיוחד, האוניברסיטה הפתוחה , ת"א.
). פיגור שכלי.1990( 'רונן, ח
בתוך: סוגיות בחינוך המיוחד, האוניברסיטה הפתוחה , ת"א.
). פיגור שכל י- עיון דרכי עבודה והוראה. 2005 רונן, ח' (
קריית ביאליק :
אח
.
). איכות חייו של הילד בעל הצרכים המיוחדים לאור הרחבת עיקרון הנורמליזציה. 1999רייטר, ש' (
ס ו ג י ו ת
בחינוך מיוחד ובשיקום,
14 (
2,)
61 -69.
21 : תכנית לימודים לבני 21). לקראת בגרות ל"ב 1999רייטר, ש' ( - בחינוך המיוחד. 16
י ר ו ש ל י ם : מ ש ר ד ה ח י נ ו ך ,
ה א ג ף ל ת " ל . י ח י ד ה א ' : ח י נ ו ך ח ב ר ת י . י ח י ד ה ב ' : ח י נ ו ך ל ע ב ו ד ה . י ח י ד ה ג ' : מ ע ב ר ל מ ג ו ר י ם ב ק ה י ל ה .

). מיומנויות חברתיות, תפיסת איכות החיים ודימוי עצמי אצל מתבגרים עם פיגור שכלי: 2001רייטר, ש' (
ממצאי מחקר מלווה לתוכנית קבוצתית של הכנה לחיים "אני והקהילה".
עיונים בחינוך: כתב עת
למחקר בחינוך,
5(
1,)
157 -276.
). שילובים: לומדים עם מוגבלויות במערכת החינוך. 2007( ' רייטר, ש', לייזר, י' ואבישר, ג
חיפה: הוצאת
אחו ה .
מגמות וכיוונים עתידיים. –). חקיקת זכויות נכים ויישומה בישראל 2005( ' רימרמן, א' וארטן-ברגמן, ט
ביטחון סוציאלי , 69 .11 -31.
). נכות התפתחותית ופיגור שכלי בישרא ל- צרכים ומענים. 1998( ' רימרמן, א' חובב, מ' דבדבני, א' ורמות א
י " ל
מאגנס, ירושלים ,57 -64 .
.)2010 שאלוק, ר', בונטינקס ו', בורטוויק-דאפי, ש', בראדלי, ו', גומז, ש', ווהיימאייר, מ'...תומפסון ג' (
מוגבלות שכלית. הגדרה, סיווג ומערכות תמיכה. מהדור ה 11 . קריית ביאליק: אח.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders(DSM-5®). American Psychiatric Pub .
Garber, K.B. et al., (2008). Fragile X syndrome. European Journal of Human Genetics. 16, 666–672.
Lifshitz, H., & Klein, P. S. (2011). Mediation between staff-elderly persons with intellectual disability
Lifshitz, H., & Klein, P. S. (2011). Mediation between staff-elderly persons with intellectual disability
5

with Alzheimer disease as a means of enhancing their daily functioning – A case study. Education and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities, 46(1), 106116. Luckasson, R., Borthwick-Duffy, S., Buntinx, W. H., Coulter, D. L., Craig, E. M. P., Reeve, A., ... & Tasse, M. J. (2002). Mental retardation: Definition, classification, and systems of supports. American Association on Mental Retardation .

Maraa, D., Marab, E.L., (2011). Characteristics of Learning Process at Children with Down Syndrom. Procedia - Social and Behavioral Sciences 30, 73 – 78.
Percy, A.K., (2008). Rett syndrome: from recognition to diagnosis to intervention. Expert Rev. Endocrinol. Metab. 3(3) , 327–336.

Stawski, M., & Merrick, J. (2006) . Mental Health Services for People with Intellectual Disability in Israel - A Review of Options. The Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences. 43 (4), 237.

כתבי עת בתחום המוגבלות השכלי ת
- Mental Retardation
- American Journal of mental Retardation.
Education and training in Mental Retardation & developmental Disabilities
- Journal of Intellectual Disability Research
Research & Practice for Persons with Severe Disabilities
אתרי אינטרנט מומלצים

הארגון הארצי לאנשים עם מוגבלות שכלית ולמשפחותיה ם http://www.akim.org.il • האגודה האמריקאית למוגבלות שכלית התפתחותית https://aaidd.org/ • המרכז לפיגור שכל י http://www.pigur.co.il/ • ילדי תסמונת דאון – ית"ד http://www.yated.org.il • לאנשים מיוחדים – בית אקשטיין http://www.b-e.org.il • מרכז ישראלי לאביזרי עזר בינוי ותחבורה לנכה – מ.י.ל.ב.ת http://www.milbat.org.il • מרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויו ת – בזכות http://www.bizchut.org.il • על"ה- עזר לילד המיוח ד http://www.aleh.org.il/ • בית איזי שפירא http://www.beitissie.org.il/ • / קרן שלם- פיתוח שירותים לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית http://www.kshalem.org.il • ברשויות המקומיות. אגודת תסמונת פארדר ווילי בישראל http://www.pwsil.org.il/Prider/index.asp?DBID=1&LNGID=2 • העמותה לתסמונת האיקס השביר בישר