הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: מבוא להבנת הקריאה, 64003.1.1
שם המרצה: אלימלך עדי
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: מטרות הקורס
הקורס יעסוק בהגדרות הקריאה וההבנה ע"פ תיאוריות שונות.
הקנית ידע ביכולת ובמיומנויות היושבות בבסיס הקריאה ההבנה והכתיבה הבנתם ויישומם
נדון בשאלות האם קריאה בלבד מספקת מה השפעת השפה על הקריאה ידע העולם על הקריאה ואיכותה.
1.למוד מיומנות הקריאה על מרכיביה
2. מתן שיטות קריאה ככלי עבודה עם הילד
3. למוד שיטות בהבנת הנקרא
4. הבנת הנקרא כעזר לקריאה טכנית ולהפך

תיאור הקורס: בקורס נלמד על מבנה השפה הכתובה בעברית. נכיר מודלים המסבירים איך אנחנו קוראים וכותבים, נלמד על מודלים וגישות להקניית קריאה וכתיבה, ונכיר שיטות קריאה שונות. כמו כן נלמד על המיומנויות האלפביתיות המהוות תשתית לרכישת הקריאה והכתיבה.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 מבנה השפה העברית הכתובה
2 ייחודה ומורכבותה של השפה העברית הכתובה
3 תיאוריות מרכזיות של התפתחות הקריאה והכתיבה
4 מודלים המסבירים את תהליך הקריאה והכתיבה
5 המודל הדו מסלולי לקריאת מילה
6 המודל הדו מסלולי לכתיבת מילה
7 מודלים וגישות להקניית קריאה
8 כיצד לימדו לקרוא ולכתוב בעבר וכיצד מלמדים היום
9 הכרה וניתוח של שיטות קריאה שונות
10 הכרה וניתוח של שיטות קריאה שונות
11 תרגיל בזוגות לניתוח שיטת קריאה
12 ניצני אוריינות כהכנה לקראת לימוד הקריאה והכתיבה
13 מיומנויות אלפביתיות: מודעות פונולוגית, ידע אותיות, ניצני כתיבה
14 טיפים לראשית הקניית הקריאה והכתיבה
חובות הסטודנט בקורס: בקורס זה יש חובת נוכחות בכל השיעורים, שתיבדק מידי שיעור. סטודנט שייעדר מעל שלוש הרצאות ללא סיבה מוצדקת לא יורשה לגשת לבחינה המסכמת. כמו כן על הסטודנט להגיש שתי מטלות ממוחשבות שתינתנה במהלך השיעורים ולנתח שיטת קריאה.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 100%
רשימה ביבליוגרפית:
רשימת ביבליוגרפיה חובה
טוב לי, א' ופריש, י' (2014). המסע האורייני: תאוריה כבסיס למעשה ההוראה בתחומי קריאה וכתיבה. חיפה: שאנן - המכללה האקדמית הדתית לחינוך, עמ' 17 - 47, 81 - 99.
רשות ארצית למדידה והערכה בחנוך (2014). מבדק קריאה וכתיבה בכיתות א': מדריך למורה. עמ' 1 - 36.
Friedmann, N., & Coltheart, M. (2018). Types of developmental dyslexia. In A. Bar-On, & D. Ravid (Eds.), Handbook of communication disorders: Theoretical, empirical, and applied linguistic perspectives (pp. 721-751). Berlin, Boston: De Gruyter Mouton. ISBN: 978-1-61451-685-9..
רשימת ביבליוגרפיה רשות
בן ארי, ר' ולוין, נ' (2013). מפתח הקסם: ראשית קריאה, כתיבה וחינוך לשוני. תל-אביב: מט"ח.
לוין, א' ואחרים (2007). תשתית לקראת קריאה וכתיבה: תכנית לימודים לגן הילדים בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי. ירושלים: משרד החינוך, עמ' 5 – 55.