הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: ליקויים בשפה, 64020.1.1
שם המרצה: סינואני רחל צופיה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: מיומנויות שפתיות הינן אשנב להתפתחות הכללית של הילד, האומנם? ממצאים של מחקרי אורך מלמדים כי ניתן לנבא ביצועים בתחום השפה בשלבים מאוחרים, על סמך ביצועים בשלבים מוקדמים של התפתחות. המורה תהיה מסוגלת לייצר תנאי למידה מיטביים להתפתחות, בבחינת הקדמת תרופה למכה. המורה תכיר את המיומנויות המוקדמות המנבאות תפקוד שפתי מאוחר יותר, כמו הישגים בתחום האוריינות. המורה תבחין בין כשל למידה המתבסס על לקות התפתחותית נרחבת, ובין כשל ממוקד בלמידה . המורה תהיה מסוגלת להפנות את התלמיד לעזרה מקצועית רלוונטית, לאחר זיהוי מוקד הקושי בעיניה. המורה תהיה מסוגלת לקיים שיח מקצועי ,הרלוונטי לתפקידה ,עם קלינאי תקשורת, תוך שימוש בטרמינולוגיה (מינוח) המקובלת.
תיאור הקורס: שנות הילדות המוקדמות, מהוות חלון זמן משמעותי בהתפתחות הילד. תהליכים מקבילים בתחומי ההתפתחות השונים: רגשי, מוטורי, קוגניטיבי ושפתי נחווים בשיאם בגיל הרך.
לאורך השיעורים נלמד להכיר את תוואי ההתפתחות התקינה ברכישה של שפה, תוך זיקה להקשר הזמן הקריטי של ההתפתחות הכללית בשש השנים הראשונות לחיים. מתוך הכרה בחשיבותו של הזמן, והכרת אבני הדרך, נעמוד על הסביבה החינוכית כהקשר למידה תומך ומעודד התפתחות.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 מבוא- שפה, דיבור , תקשורת
2 גישות בהתפתחות של שפה
3 תפקודים מקבילים- התפתחות הילד כמכלול
4 התפתחות מערכת אודיטורית (שמיעה) והזיקה לשפה
5 תפתחות תפקודי אכילה והזיקה לדיבור
6 רכישת שפה בקרב ילדים דו-לשוניים
7 תפקודים מטא-קוגניטיביים והתפתחות שפה מאוחרת
חובות הסטודנט בקורס: נוכחות, הגשת תרגיל, מבחן.

בקורס זה יש חובת נוכחות בכל השיעורים, שתיבדק מידי שיעור. תלמידה שתיעדר מעל שתי הרצאות ללא סיבה מוצדקת לא תורשה לגשת לבחינה המסכמת או להגיש עבודה, ולא תקבל ציון בקורס
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
תרגילים 30%
מבחן 70% 55
רשימה ביבליוגרפית:
רשימת ביבליוגרפיה חובה

רשימת ביבליוגרפיה רשות

: 2015( ' אבירי-אלגלי, ע' ודרומי, א ). התפתחות המשחק הסמבולי בשנה השניה לחיים השוואה בין משחק יחידני של פעוטות בהתפתחות תקינה, לבין משחק זוגי על האם. ד"ש- דיבור, שפה שמיעה , 34 ,35-15.
אפיוני ליקויים בשיום בגיל 2017( ' בירן, מ' נובוגרודסקי, ר' הראל-נוב, א' גיל, מ' ומימוני-בלוך, א .) הגן: מה ניתן ללמוד מטעויות שיום של ילדים ליקויי שפה? שפה ומוח , 12 ,108-89 .
2015( ' בן-דויד, א ). נורמות בתהליך רכישת הפונולוגיה העברית.
ד"ש- דיבור, שפה ושמיעה
, 34 ,
14-1. דרומי, א'( 2002) .
שלבים בהתפתחות העברית כשפת אם . בתוך: פ. קליין., ד. גבעון (עורכים), שפה למידה ואוריינות בגיל הרך הוצאת רמות . תל-אביב: אוניברסיטת תל אביב, .
1992( ' מנולסון, א .)
לשיחה
דרושים שניים :
מדריך להורים כיצד לסייע לילדיהם לתקשר . טורונטו
אונטריו .הוצאת מרכז האנן.
2011( ' סגל, מ .)
המגדל נפרק: חידושי מילים של ילדים וניתוחם . תל אביב: מופ"ת.
: 2014 ( ' ערמון-לוטם, ש ). להיות ילד דו-לשוני מיתוסים בראי המחקר.
הד האולפן החדש
, 102 ,
68-61 .
Poulin, T. (2017). The changing role of mother's verbal and nonverbal behavior in children's language acquisition. First language , 38(2 ), 129-146.

טובול- לביא, ג' וליפשי : 2016( ' ע ). כישורי התארגנות בקרב ילדי גן חובה השוואה בין ילדים עם עיכוב התפתחותי לבין ילדים עם התפתחות טיפוסית. ד"ש- דיבור שפה ושמיעה , 35 , 70-57.
: 2009 ( ' סטבנס, ע' וגולדצויג, ג ). קליטת העליה " היבטי חברה ותרבות. "מעוניינים או צריכים? עברית כשפה שניה בעיני עולים מאתיופיה ומברית המועצות". הד האולפן החדש , 95 , 49-37.
2012( ' פוירשטיין, ר .)
האדם כישות משתנה: על תורת הלמידה המתווכת . משרד הביטחון ההוצאה
לאור: מודן.
2012( ' צור, ב' סגל, מ' ורום, א ,)
והילד אומר: רכישת שפה ותקשורת בילדות. תל אביב: מופ"ת.
2018( ' קופרסמיט, ג' ולוי, ש ). הבעה של אירועי תנועה בסיפורים של ילדים ומבוגרים דוברי עברית- ניתוח לשוני -התפתחותי. ד"ש- שיבור, שפה ושמיעה , 37 ,58-35 .
Andresen, H. (2005). Role play and language development in the preschool years. Culture & psychology , 11(4), 387-414.
Anderson, P. (2010). Assessment and development of executive function (EF) during childhood. child neuropsychology , 8 (2), 71-82.
Brodin, J., Renblad, K. (2019). Improvement of preschool children's speech and language skills . Early child development and care , 1-9.
Sorace, A., & Serratrice, L.(2009). Internal and external interfaces in bilingual language development: beyond structural overlap. International journal of bilingualism, 13 (2), 195-210.