הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: ליקויי למידה, 64001.1.1
שם המרצה: אלימלך עדי
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: נגדיר את לקויות הלמידה ונכיר את הסוגים השונים. נלמד על המבנה הנכון של אבחון דידקטי ונדע לנתח ולהבין אותו. נלמד על סוגים שונים של דיסלקסיות ודיסגרפיות ועל לקויות בשפה הדבורה: סמנטיקה, פונולוגיה, מורפולוגיה, תחביר ופרגמטיקה.

הסטודנט ידע להגדיר מהי לקות למידה.
הסטודנט יכיר את הסוגים השונים של לקויות הלמידה.
הסטודנט יבין את מבנה האבחון הדידקטי ואת מרכיביו השונים.
הסטודנט יכיר את סוגי ההתאמות הניתנות לתלמידים לקויי למידה במבחן.
הסטודנט ילמד על סוגים שונים של דיסלקסיות וינסה לאבחן סוגים שונים של קשיים בקריאה.
הסטודנט ילמד על סוגים שונים של דיסגרפיות וינסה לאבחן סוגים שונים של קשיים בכתיבה.
הסטודנט יכיר סוגים שונים של לקויות בשפה הדבורה המשפיעות על ההבנה וההבעה.
תיאור הקורס: בקורס נכיר את ההגדרה ואת הסוגים השונים של לקויות הלמידה. נלמד על המבנה, המרכיבים, ההמלצות וההתאמות הניתנות אבחון דידקטי. נתמקד בלקויות קריאה (דיסלקסיות), כתיבה (דיסגרפיות) ולקויות בשפה הדבורה העלולות לפגוע בהבנה ובהבעה.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 לקויות למידה- הגדרה. ההבדל בין לקויות למידה לבין קשיים בלמידה.
2 סוגים שונים של לקויות למידה.
3 מתי פונים לאבחון דידקטי, מבנה האבחון הדידקטי.
4 סוגי התאמות וניתוח אבחונים דידקטיים.
5 מהי דיסלקסיה? סוגים שונים של דיסלקסיות
6 סוגים שונים של דיסלקסיות
7 אבחון דיסלקסיות
8 מהי דיסגרפיה? סוגים שונים של דיסגרפיות
9 סוגים שונים של דיסגרפיות
10 אבחון דיסגרפיות
11 לקויות שפה- SLI
12 לקות שפה סמנטית- שליפה לקסיקאלית
13 לקות שפה פונולוגית ומורפולוגית
14 לקות שפה תחבירית
חובות הסטודנט בקורס: בקורס זה יש חובת נוכחות בכל השיעורים, שתיבדק מידי שיעור. סטודנט שייעדר מעל שלוש הרצאות ללא סיבה מוצדקת לא יוכל לקבל ציון בקורס. על הסטודנט להגיש תרגילים שונים שיינתנו במהלך השיעורים (חלקם ייעשו בכיתה וחלקם בבית) ומהם יורכב ציון הקורס.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
תרגילים 100%
רשימה ביבליוגרפית:
זיו, ‏א' ‏(2014). האתגר: ‏תלמידים ‏עם ‏ליקויי ‏למידה ‏- ‏המשגה, ‏הכלה ‏והשלכות ‏על ‏תפקידי ‏היועצת. ‏בתוך ‏ע' ‏רביב ‏ור' ‏בולס ‏(עורכים), ‏הייעוץ ‏החינוכי ‏כיום: ‏חומר ‏למחשבה ‏ולמעשה ‏(עמ' ‏159 206 .(‏בני‐ברק: ‏ספרית ‏פועלים‏.
פרידמן, נ' וקולטהרט, מ' (2017). דיסלקסיות התפתחותיות. שפה ומוח, 12, 34-1.
רשימת ביבליוגרפיה רשות
טוב-לי, א' (2000). אבחון קריאה וכתיבה לכיתות א'-ט'. קרית ביאליק: אח, עמ' 9 - 86, 119 - 134.
טלמור, מ' (2013). הוראה מתקנת: הלכה למעשה. חולון: יסוד.

Gvion, A., & Friedmann, N. (2016). A principled relation between reading and naming in acquired and developmental anomia: Surface dyslexia following impairment in the phonological output lexicon. Frontiers in psychology, 7, 1-16. doi: 10.3389/fpsyg.2016.00340
Friedmann, N., Yachini, M., & Szterman, R. (2015). Relatively easy relatives: Children with syntactic SLI avoid intervention. In E. Di Domenico, C. Hamann, and S. Matteini (Eds.), Structures, strategies and beyond. Studies in honour of Adriana Belletti (pp. 303–320). Amsterdam, The Netherlands: John Benjamins, Linguistik Aktuell series.