הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: כתיבה מתקנת, 64011.1.1
שם המרצה: קושניר חיה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: מומלץ שלהתלמידות יהיה ידע בסיסי בהקניית מיומנות הקריאה וחשיפה להוראה עם תלמידים מגיל 5-10.
מטרות / תוצרי למידה: מטרות הקורס  
הכרת מרכיבים חושיים-מוטוריים וקוגנטיביים הנחוצים להשגת כתיבה תמה
2.   למידת שיטות הוראת הכתיבה: דפוס, מספרים ואותיות כתב
3.   כתב ראי: הבנת ההגדרה וההתערבות בה
4.   חשיפה לאבחונים לזיהוי קשיים ברכישת הכתב
5.   טיפול בקשיים בכתיבה: עיצוב האותיות והתארגנות על הדף

תוצרי למידה:
1.   הכרה והבנה של מודלים של תהליך הלמידה והכתיבה
2.   הכרת גורמים חושיים, מוטוריים וקוגניטיביים שונים הקשורים לתהליך הכתיבה ולתוצר כתב-יד
3.   הכרת יסודות חשיפה נכונה והנחייה נכונה להקניית אותיות דפוס, ספרות, כתב והתארגנות על הדף
4.   הבנת דרכי הערכה לגילוי קשיים באוכלוסיות שונות עם קשיים בכתב-יד
5.   הבנת דרכי התערבות לשיפור קריאות, סיבולת ומהירות הכתב אצל ילדים עם לקויים
6.   הכרת אביזרי עזר לעזרה להשגת כתב-יד ככלי תקשורתי
תיאור הקורס: רציונל, נושאים: הקורס עוסק בהקניית ידע על מורכבות מימנות הכתיבה בגילאים שונים, דרכים להקנות כתיבה רהוטה בגיל גן וכיתות יסוד, אבחון והתערבות בקשיים המיומנות הכתיבה.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 היעד בכתיבה: השגת ק.ס.מ. (קריאות, סיבולת ומהירות במטלות בית ספריות
2 מוכנות מוטורי גס לכתיבה
3 מוכנות חושי-מוטורי לכתיבה
4 מוכנות מוטורי עדין לכתיבה
5 חשיפה נכונה לדפוס וספרות בגן
6 הקניית אותיות כתב בעיצוב הנכון
7 מרכיבי התארגנות על הדף
8 אבחון תצפיתי לקשיים בכתיבה
9 אבחון תצפיתי לקשיים בכתיבה
10 התערבות לקויים בכתב יד לפי שיטת "משטרת הכתב"
11 התערבות לקויים בכתב יד לפי שיטת "משטרת הכתב"
12 תרגול בניית תכניות התערבות משולבות (עבודה אינדיבידואלית, תכניות בית, ועידוד בכיתה) לפי קשיים שכיחים
13 קאוצינג להתארגנות בית ספרית
14 סיכום
חובות הסטודנט בקורס: חובות המוטלות על הסטודנט במסגרת הקורס: בקורס זה יש חובת נוכחות של 80-85% שתיבדק מדי שיעור. תלמיד שייעדר מעל שתי הרצאות ללא סיבה מוצדקת לא יורשה לגשת לבחינה המסכמת או להגיש עבודה, ולא יקבל ציון בקורס.

וכן יש חובת הגשת אבחון ק.ס.מ לאבחון קשיים בכתיבה בכיתות יסוד ומבחן.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה 20%
מבחן 80% 55
רשימה ביבליוגרפית:
קריאת חובה:

1.   קושניר, ח. (2015) נהנים לכתוב בכתב – מדריך לאבחון קשיים ולטיפול בהם. הוצאה לאור אח"י, ירושלים .
2.   קושניר, ח. (2015) נהנים לכתוב בכתב – מדריך לאיתור קשיים ברכישת הכתב וטיפול בהם. הוצאה לאור אח"י, ירושלים.
3.   רוזנבלום, ש. פריש, כ. (2008) דיסגרפיה- מאפיינים ודרכי הערכה-תרומת המחקר לחשיבה הקלינית, , H155-175כתב עת ישראלי לרפוי בעיסוק, .17
4.   Dawson, P., Guare, R., (2009). Smart but Scattered, The Guilford Press, New York.


קריאת רשות:
5.   דהן, א', מלצר, י' והדס לידור, נ' (2010). "קולות מהעבר ומההווה": תפיסתם של סטודנטים עם ליקויי למידה את עצמם ככותבים – בתחילת המכינה ואחרי סמסטר ראשון בלימודיהם האקדמיים (מאמר המשך). סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, 24(1), 23¬-41.
6.   ינון, מ. וינטאוב, נ. (2000) תכנית התערבות לשיפור יכולת הכתיבה: סקירת ספרות,
H17-35 , כתב עת הישראלי לרפוי בעיסוק, 9.
7.   Dinehart, L. H. (2015) Handwriting in early childhood education: Current research and future implications. Journal of Early Childhood Literacy, 15(1), 97-118.
8.   Graham, S., Struck, M., Richardson, J., & Berninger, V. (2006). Dimensions of good and poor handwriting legibility in first ans second graders: Motor programs, visual-spatial arrangement, and letter formation parameter setting. Developmental Neuropsychology, 29, 43-60
9.   James, K. H., & Englehardt, L. (2012). The effects of handwriting on functional brain development in pre-literate children. Trends in Neuroscience and Education, 1(1), 32-42.
10.   Lifshitz, N., Josman, N., & Tirosh, E. (2014). Disorganization as related to discoordination and attention deficit. Journal of Child Neurology, 29(1). 66-70.
11.   Rush, D. D., Shelden, M. I., & Hanft, B., E. (2003). Coaching families and colleagues. A process for collaboration in natural settings. Infants and Young Children, 16 (1), 33-47.
12.   Schneck, C.M. & Amundson, S.J. (2010). Prewriting and handwriting skills. In J. Case-Smith and J. OwBrian (Eds.), Occupational Therapy for Children (pp.555-582). Missouri: Mosby Elsevier.
13.   Weitraub, N., Yinon, M., Bar Efrat Hirsch, I., & Parush, S. (2009). Effectiveness of sensorimotor and task-oriented handwriting intervention in elementary school-aged students with handwriting difficulties. Occupation, Participation and Health, 29, 125-134. קריאת רשות:
14.   Amundson, S. J. (2005) Prewriting and handwriting skills. In J. Case Smith (Ed.), Occupational Therapy for Children. (5th edition). (pp. 587-610). St. Louis, MI: Elsevier.
15.   Feder, K. P., Brossard, R. M,. & Majnemer, A. (2008). A review of handwriting performance and intervention: Does remediation work?. Israeli Journal of Occupational Therapy, 17, E69-E88.
14. Feder, K. P.,and Majnemer, A. (2007). Handwriting development, competency and intervention. Developmental Medicine and Child Neurology. 49, 312-317.

15.   Lifshitz, N., & Har-Zvi, S. (2014). A Comparison Between Students Who Receive and Who Do Not Receive a Writing Readiness Intervention on Handwriting Quality, Speed and Positive Reactions. Early Childhood Education Journal.1-9.