הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: כישורי חיים, 64017.1.1
שם המרצה: ארביב ורד
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ג
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: הקורס ימצב את תלמידי החינוך המיוחד כשווים בין שווים בכל הנוגע לזכותו של האדם לאיכות חיים הנרקמת באיזון של ראייתו הסובייקטיבית ומציאות חייו וסביבתו. וכן, יבהיר לסטודנטית את חיוניותה כמורה המשפיעה מכוונת ומקדמת את המטרה.
•   הסטודנטית תכיר את המודל הסלוטוגני ואת עקרונות הפסיכולוגיה החיובית כעקרונות עבודה לקידום התלמיד.
•   הסטודנטית תקדם איכות חיים לתלמיד בחנ"מ ותכיר בה כנגזרת מתפיסתו הסובייקטיבית של האדם בהיבטים שונים.
•   הסטודנטית תכיר את הגישה ההומניסטית ומרכיבי הרווחה הנפשית כבסיס למיטביות התלמיד בחנ"מ.
•   הסטודנטית תכיר את תחומי החיים העיקריים עבור התלמיד בחינוך המיוחד ותקבל כלים לעבודה עם התלמיד.
•   הסטודנטית תתנסה בהעברת תכנים של כישורי חיים לחינוך המיוחד.
תיאור הקורס: מטרות העל בחינוך המיוחד מדגישות את מימוש זכותו של התלמיד ללימודים. לצד המקצועות האקדמיים, נלמדים בחינוך המיוחד נושאים ומקצועות הקשורים לתפקוד עצמאי ואוטונומי של התלמיד, כחלק מתחומי הליבה המחייבים בחינוך המיוחד. בקורס הסטודנטית תכיר את משמעות קידום המיטביות לשם קידומו של התלמיד בחברה ובקהילה, מימוש עצמי ופיתוח כישורים ותחומי עניין, ובמטרה לאפשר לו חיים של איכות בהווה ובעתיד. ותלמד כיצד ליישם זאת בתהליך החינוכי.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 המודל הסלוטוגני – מהו ומה תרומתו ליצירת איכות חיים.
2 הפסיכולוגיה החיובית – עקרונות ותרומתה ליצירת איכות חיים.
3 הגישה ההומניסטית ומרכיבי הרווחה הנפשית.
4 איכות חיים כתוצר בין צרכי היחיד לבין התנאים בסביבת חייו.
5 הכרות עם התחומים מרכזיים בכישורי חיים כיתות מקדמות ורגשיות: (זהות עצמית, וויסות רגשי, כשירות בינאישית, תפקודי למידה, התמודדות במצבי לחץ וסיכון. (ע"פ שלבי ההתפתחות).
6 הכרות עם התחומים מרכזיים בכישורי חיים כיתות מקדמות ורגשיות: (זהות עצמית, וויסות רגשי, כשירות בינאישית, תפקודי למידה, התמודדות במצבי לחץ וסיכון. (ע"פ שלבי ההתפתחות).
7 •   הכרות עם התחומים המרכזיים בכישורי חיים לתלמידים עם צרכים מיוחדים:(טיפול עצמי/עצמאות אישית , ניהול משק בית, קשר בין אישי חברתי, יחסי ומלין חברתיים, תקשורת הולמת מעורבות בקהילה, בריאות ובטחון, עולם העבודה, סנגור עצמי, חינוך למיניות.)
8 •   הכרות עם התחומים המרכזיים בכישורי חיים לתלמידים עם צרכים מיוחדים:(טיפול עצמי/עצמאות אישית , ניהול משק בית, קשר בין אישי חברתי, יחסי ומלין חברתיים, תקשורת הולמת מעורבות בקהילה, בריאות ובטחון, עולם העבודה, סנגור עצמי, חינוך למיניות.)
9 דוגמאות ליישום התחומים על ידי הסטודנטיות
10 דוגמאות ליישום התחומים על ידי הסטודנטיות
11 דוגמאות ליישום התחומים על ידי הסטודנטיות
12 דוגמאות ליישום התחומים על ידי הסטודנטיות
13 דוגמאות ליישום התחומים על ידי הסטודנטיות
חובות הסטודנט בקורס: בקורס זה ישנה חובת נוכחות כנדרש על פי התקנון. הנוכחות תיבדק מידי שיעור. סטודנטית שתעדר מעבר למותר ללא סיבה מוצדקת, לא תקבל ציון בקורס. בנוסף ישנה חובה להעביר התנסות באחד מתחומי כישורי החיים על פי הקריטריונים שילמדו. את ההתנסות יש להגיש גם בכתב בתוספת רפלקציה על התהליך.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
השתתפות פעילה 10%
שיעור מבחן 90% 55
רשימה ביבליוגרפית:
חובה
*אגף לתכנון ופיתוח ולהפעלת תכנית בית-ספרית, תכניות לימודים ״כישורי חיים, לגן ולכיתות א’-י״ב״ (2007). משרד החינוך ירושלים.
אנטונובסקי, א (1998).המודל הסלוטוגני כתיאוריה מכוונת בקידום הבריאות. מגמות לט.1/2:: 170-81.
ארהרד, ר (2010). בריאות ואיכות חיים ככלי ליציאה מסיכון, עט השדה, כתב העת של מיד"א מרכז ידע אשלים, גיליון 4, ינואר.
צימרמן, ש (2010). רוחה נפשית בראי הפסיכולוגיה החיובית, הוצאת ספרים אח בע"מ.
רוט, ד. (2014(. סחי״ש: סוגיות בחינוך מיוחד ובשילוב 27(1), 6-6 .
רוסו-נצר, &., חיימוביץ, ט.(תשע"ג)."אני מורה אחרת לגמרי" : משמעותה של תכנית הכשרה לפסיכולוגיה חיובית בתפיסותיהם של אנשי חינוך. דפי יוזמה 7 28-55.
רייטר, ש(2002). מה בין "כישורי חיים" לבין "הכושר לחיות?" סחי''ש: סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום .17(2), 17-36
Weintraub, N., Reiss-Poraz, O., Levy, G., Saban, E., Erez, A.(2012). " Quality of School Life of Elementary School Students with Learning Disabilities. IJOT: The Israeli Journal of Occupational Therapy, 21(2), E34-E48.
רשות
ברגר ר (2011). בסוד מתבגרים - התמודדות עם מצבי מצוקה, משבר, סיכון ושאלות קיומיות בקרב מתבגרים באמצעות סיפרותרפיה בשיטת קובובי הוצ': שפ"י משרד החינוך וג'וינט ישראל "אשלים", ירושלים תשע"א.

וינשטוק, א, שדמי, ח (2011). ישראל משרד החינוך השרות הפסיכולוגי ייעוצי, & אשלים. "מקום לכולם דחייה חברתית בבית-הספר - תיאור ודרכי התמודדות : חוברת הדרכה למערך המסייע.
קפלן,א (2010). פסיכולוגיה חיובית - לפיתוח חוסן נפשי וחיים בעלי משמעות, הוצאת ספרים אח בע"מ.

Hess, I. (2011). Evaluation the Quality of Life of included students with visual impairments and blindness - methodological issues (Part 2) Inclusion & ISEI: Issues in Special/ Education