הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: טיפול פרא רפואי , 64029.1.1
שם המרצה: אסיאג נעמה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: הכרות עם מבנה מערכת העצבים, התפתחות נורמטיבית באוכלוסיית ילדים טיפוסית.
מטרות / תוצרי למידה: •   הכרות של מקצוע הריפוי בעיסוק באמצעות מרחב תהליך העשייה המקצועית של מקצוע זה.
•   רכישת ידע אודות מערכות החוש השונות ותרומתן המכרעת להתפתחות תקינה ולקשר עם העולם.
•   רכישת ידע אודות הפרעת ויסות חושי והכרות עם תיאור הפרופיל הקליני הייחודי של כל אחד מתתי סוגיו השונים במטרה לפתח מודעות ויכולת לאתר ילדים עם חשד להפרעת ויסות חושי לשם הפנייתם לקבלת טיפול בריפוי בעיסוק
•   הכרות עם כלי האבחון העומדים לרשות המרפאה בעיסוק, במטרה לשרטט פרופיל תחושתי מקיף ומדויק.
•   חשיפה לדרכי ההתערבות העיקריים ועקרונות הטיפול בהפרעת ויסות חושי.
•   קבלת רעיונות מעשיים להתווית דרכי עבודה במסגרת החינוכית של הפרט.
תיאור הקורס: •   מרחב תהליך העשייה המקצועית של המרפא בעיסוק- הכרות עם מודלים מרכזיים בריפוי בעיסוק המתמקדים בהשתתפות, אדם, עיסוק, סביבה. הכרות עם מאפייני סביבה מגוונים- פיזיים, תרבותיים, חברתיים, אנושיים וטמפוראליים והשפעתם על תפקוד הפרט.
•   "חושים- בסיס הקשר שלנו עם העולם"- תפקידן וחשיבותן של מערכות החוש השונות
וחשיבותן המכרעת למעורבות במארג החיים.
•   הפרעת עיבוד חושי- הכרות עם תתי הסוגים השונים, שכיחות, אטיולוגיה, פרוגנוזה והיבטים התנהגותיים ופיזיולוגיים.
•   תהליך הערכה ואבחון של הפרעת ויסות חושי.
•   ערוצי התערבות עיקריים בהפרעת ויסות חושי- התערבות ישירה בילד, מתן ידע והתאמות סביבתיות.
•   רעיונות מעשיים לטיפול בהפרעת ויסות חושי הניתנים ליישום במסגרות החינוכיות השונות.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 •   שיעור 1- הכרות עם מקצוע הריפוי בעיסוק- הגדרת המקצוע, מטרותיו ומרחב העשייה המקצועית של העוסקים בו.  
2 •   שיעור 2-3- חושים- בסיס הקשר שלנו עם העולם- הכרות עם מערכות החוש השונות ותרומתן לתפקוד היומיום, להתפתחות וללמידה.
3 •   שיעור 2-3- חושים- בסיס הקשר שלנו עם העולם- הכרות עם מערכות החוש השונות ותרומתן לתפקוד היומיום, להתפתחות וללמידה.
4 •   שיעורים 4-7- תהליך עיבוד חושי, הפרעת ויסות חושי- הכרות עם תתי הסוגים השונים של ההפרעה והשפעתן על תפקוד הפרט בסביבה בה חי. הפרעת ויסות חושי- שכיחות, אטיולוגיה, פרוגנוזה והיבטים התנהגותיים ופיזיולוגיים. הכרות עם מחקרים עדכניים בתחום. בנוסף, בשיעורים אלו יינתנו "דגלים אדומים" לאיתור ילדים העשויים להיות בעלי הפרעה זו.
5 •   שיעורים 4-7- תהליך עיבוד חושי, הפרעת ויסות חושי- הכרות עם תתי הסוגים השונים של ההפרעה והשפעתן על תפקוד הפרט בסביבה בה חי. הפרעת ויסות חושי- שכיחות, אטיולוגיה, פרוגנוזה והיבטים התנהגותיים ופיזיולוגיים. הכרות עם מחקרים עדכניים בתחום. בנוסף, בשיעורים אלו יינתנו "דגלים אדומים" לאיתור ילדים העשויים להיות בעלי הפרעה זו.
6 •   שיעורים 4-7- תהליך עיבוד חושי, הפרעת ויסות חושי- הכרות עם תתי הסוגים השונים של ההפרעה והשפעתן על תפקוד הפרט בסביבה בה חי. הפרעת ויסות חושי- שכיחות, אטיולוגיה, פרוגנוזה והיבטים התנהגותיים ופיזיולוגיים. הכרות עם מחקרים עדכניים בתחום. בנוסף, בשיעורים אלו יינתנו "דגלים אדומים" לאיתור ילדים העשויים להיות בעלי הפרעה זו.
7 •   שיעורים 4-7- תהליך עיבוד חושי, הפרעת ויסות חושי- הכרות עם תתי הסוגים השונים של ההפרעה והשפעתן על תפקוד הפרט בסביבה בה חי. הפרעת ויסות חושי- שכיחות, אטיולוגיה, פרוגנוזה והיבטים התנהגותיים ופיזיולוגיים. הכרות עם מחקרים עדכניים בתחום. בנוסף, בשיעורים אלו יינתנו "דגלים אדומים" לאיתור ילדים העשויים להיות בעלי הפרעה זו.
8 •   שיעור 8-9- הכרות עם תהליך הערכה ואבחון של הפרעת ויסות חושי על ידי המרפא בעיסוק ותפקיד אנשי המקצוע החינוכיים בהליך זה.
9 •   שיעור 8-9- הכרות עם תהליך הערכה ואבחון של הפרעת ויסות חושי על ידי המרפא בעיסוק ותפקיד אנשי המקצוע החינוכיים בהליך זה.
10 •   שיעור 10-14- הכרות עם ערוצי ההתערבות העיקריים בהפרעת ויסות חושי בריפוי בעיסוק- התערבות ישירה בילד, מתן ידע והתאמות סביבתיות. חשיפה לרעיונות מעשיים לטיפול בהפרעת ויסות חושי הניתנים ליישום במסגרות החינוכיות השונות.
11 •   שיעור 10-14- הכרות עם ערוצי ההתערבות העיקריים בהפרעת ויסות חושי בריפוי בעיסוק- התערבות ישירה בילד, מתן ידע והתאמות סביבתיות. חשיפה לרעיונות מעשיים לטיפול בהפרעת ויסות חושי הניתנים ליישום במסגרות החינוכיות השונות.
12 •   שיעור 10-14- הכרות עם ערוצי ההתערבות העיקריים בהפרעת ויסות חושי בריפוי בעיסוק- התערבות ישירה בילד, מתן ידע והתאמות סביבתיות. חשיפה לרעיונות מעשיים לטיפול בהפרעת ויסות חושי הניתנים ליישום במסגרות החינוכיות השונות.
13 •   שיעור 10-14- הכרות עם ערוצי ההתערבות העיקריים בהפרעת ויסות חושי בריפוי בעיסוק- התערבות ישירה בילד, מתן ידע והתאמות סביבתיות. חשיפה לרעיונות מעשיים לטיפול בהפרעת ויסות חושי הניתנים ליישום במסגרות החינוכיות השונות.
14 •   שיעור 10-14- הכרות עם ערוצי ההתערבות העיקריים בהפרעת ויסות חושי בריפוי בעיסוק- התערבות ישירה בילד, מתן ידע והתאמות סביבתיות. חשיפה לרעיונות מעשיים לטיפול בהפרעת ויסות חושי הניתנים ליישום במסגרות החינוכיות השונות.
חובות הסטודנט בקורס: •   השתתפות פעילה במהלך הקורס.
•   קריאת חומר בביבליוגראפי והגשת דוח קריאה-30% מציון הקורס.
•   הגשת עבודת סיכום- 70% מציון הקורס.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
• קריאת חומר בביבליוגראפי והגשת דוח קריאה 30%
עבודה 70% 55
רשימה ביבליוגרפית:
רשימת ביבליוגרפיה חובה
בר- שליטא, ת., יוכמן, א., טבקמן, מ., בוני, א., גל, ע., ופרוש, ש. (2015). נייר עמדה: ריפוי
בעיסוק בקרב אוכלוסייה עם הפרעת ויסות חושי (SMD) Sensory Modulation Disorder לאורך החיים. כתב עת ישראלי לריפוי בעיסוק, 24(1), H12- H5 .
.
Bar-Shalita, T., Deutsch, L., Honigman, L., & Weissman-Fogel, I. (2015). Ecological aspects of pain in sensory modulation disorder. Research in Developmental Disabilities, 45–46, 157–167. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2015.07.028
Miller, L. J., Anzalone, M. E., Lane, S. J., Cermak, S. A., & Osten, E. T. (2007). Concept evolution in sensory integration: A proposed nosology for diagnosis. American Journal of Occupational Therapy, 61(2), 135- 140

רשימת ביבליוגרפיה רשות
איזבל, כ'., ואיזבל, ר'. (2011). אינטגרציה סנסורית: מדריך לעבודה בגיל הרך. קרית ביאליק:
הוצאת ספרים "אח" בע"מ.
דן, ו'. (2010). לחיות דרך החושים: להבין את החושים שלכם. קרית ביאליק: הוצאת ספרים
"אח" בע"מ.
האן- מרקוביץ, ג'. (1993). ילד מה הוא צריך: ריפוי בעיסוק לפי גישת האינטגראציה הבין- חושית
להורים, למחנכים ולמטפלים. תל אביב: אחיאסף הוצאת ספרים.
טל- סבן, מ'., יוכמן, א'., ופרוש, ש'. (2002) שאלון הפרופיל הסנסורי והתאמתו לאוכלוסיית
ילדים בישראל. כתב עת ישראלי לריפוי בעיסוק, 11, 33-47.
משרד החינוך התרבות והספורט. (תשנ"ט). על ילדים חושים ותנועה: מדריך לגננת בגן הילדים
הרגיל, המשולב והמיוחד להכרת התפתחות תקינה של ילדים, לאיתור קשיים וללימוד דרכי
עבודה בגן הילדים. מעלות הוצאת ספרים.
קארה, ק'. א'., וקארה, פ'.ג'. (2010). אלופי החושים: ספר לילדים עם הפרעות קשב וריכוז וכל
תסמונות הקשת האוטאיסטית, הסובלים מבעיות בויסות חושי. קרית ביאליק: הוצאת
ספרים "אח" בע"מ.
קרונוביץ, ק'.ס'. (2007). הילד הלא מתואם:זיהוי הפרעה בעיבוד החושי והתמודדות עימה.
חיפה: אמציה הוצאת ספרים.
קרונוביץ, ק'.ס'. (2008). הילד הלא מתואם נהנה: פעילויות לילדים עם הפרעה בעיבוד החושי
(SPD). חיפה: אמציה הוצאת ספרים
Bart, O., Bar-Shalita, T., Mansour, H., & Dar, R. (2017). Relationships among Sensory Responsiveness, Anxiety, and Ritual Behaviors in Children with and without Atypical Sensory Responsiveness. Physical and Occupational Therapy in Pediatrics, 37(3), 322–331. https://doi.org/10.1080/01942638.2016.1185504
Bar-Shalita, T., & Cermak, S. A. (2016). Atypical sensory modulation and psychological distress in the general population. American Journal of Occupational Therapy, 70(4), 1–10. https://doi.org/10.5014/ajot.2016.018648
Bar-Shalita, T., Vatine, J.J., & Parush, S. (2008). Sensory modulation disorder: a risk
factor for participation in daily life activities. Developmental Medicine & Child Neurology, 50, 932- 937.
Cohn, E., Miller, L.J., & Tickle-Degnen, L. (2000). Parentalhopes for therapy
outcomes: Children with sensory modulation disorders. American Journal of Occupational Therapy, 54, 36–43.
Dunn, W. (2001). The 2001 Eleanor Clarke Slagle lecture. The sensations of everyday life: Empirical, theoretical and pragmatic considerations. American Journal of Occupational Therapy, 55, 608- 620.
Dunn, W. (2007). Supporting children to participate successfully in everyday life by using sensory processing knowledge. Infants & Young Children, 20(2), 84-101
Dunn, W. (2010). A “sensational” way to understand and serve children: Illustration of a sensory processing model. In J.N. Apps, R.F. Newby, & L.W. Roberts (Eds.), Pediatric neuropsychology case studies: From the exceptional to the commonplace.(pp. 281-294).New York, NY: Springer.
Granovsky, Y., Shor, M., Shifrin, A., Sprecher, E., Yarnitsky, D., & Bar-Shalita, T. (2018). Assessment of Responsiveness to Everyday Non-Noxious Stimuli in Pain-Free Migraineurs With Versus Without Aura. Journal of Pain. https://doi.org/10.1016/j.jpain.2018.03.008  
Kinnealey, M., Oliver, B., & Wilbarger, P. (1995). A phenomenological study of
efensiveness in adults., 49, 444- 451
Miller, L J. (2006). Sensational kids: Hope and help for children with sensory processing disorder. New York ,NY: G.P. Putnam's sons
Miller, L.J., Anzalone, M.E., Lane, S.J., Cermak, S.A., &Osten, E.T. (2007). Concept
evolution in sensory integration: a proposed nosology for diagnosis. American Journal of Occupationa Therapy.
Miller, L.J., Nielsen, D.M., Schoen, S.A., & Brett- Green, B.A. (2009).
Perspectives on sensory processing disorder: A call for translational research. Frontiers in Integrative Neuroscience, 3, 1-12.
Miller, L.J., Reisman, J.E., McIntosh, D.N., & Simon, J. (2001). An ecological model
of sensory modulation. In S. Smith- Roley, E.I. Blance, & R.C. Schaaf (Eds.),
Understanding the nature of sensory integration with diverse populations (pp. 57- 88). San Antonio, TX: Therapy Skill Builders