הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: הוראת חשבון-מבוא, 64026.1.1
שם המרצה: יצחקוב אושרת
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: מטרת ההוראה היא להעמיק ידע תיאורטי עדכני ומבוסס מחקרים תוך מתן כלים יישומיים לעבודה בשדה החינוכי בגן ובכיתות בית הספר היסודי.
•   הסטודנטיות יכירו את מאפייני תחום הידע המתמטי.
•   הסטודנטיות יכירו גישות התפתחות ידע מתמטי שונות ויעמדו על ההבדלים ביניהן.
•   הסטודנטיות יבנו יחידות הוראה תוך שימוש בתכנית הלימודים במתמטיקה – לגילאי קדם יסודי ויסודי.
•   הסטודנטיות יבנו פרופיל תלמיד המתקשה במתמטיקה תוך התאמת דרכי הוראה.
•   הסטודנטיות יכירו את עקרונות השיח המתמטי ויישמו אותו בתאורי מקרה.
תיאור הקורס: בקורס זה יכירו הסטודנטים את היסודות להתפתחות ההבנה החשבונית ואת מאפייני תחום הדעת תוך העמקה בנושאים מתמטיים מרכזיים בגן ובבית הספר היסודי ובאסטרטגיות הוראה ולמידה בדגש על הוראה מותאמת לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים.
כמו כן, יילמדו שיטות עבודה עם תכניות הלימוד במתמטיקה ועם מסמך ההתאמות ובניית תכניות להוראה והערכה.

•   מאפייני תחום התוכן המתמטי - מבנה הדעת של המקצוע.
•   תהליכי עיבוד מידע וזיכרון.
•   התפתחות הידע המתמטי – תיאוריות וגישות.
•   מוכנות לחשבון – מיומנויות ומושגי יסוד כבסיס ללמידה.
•   קשיים ברכישת הידע המתמטי- אפיונים ואסטרטגיות לטיפול.
•   בניית תוכנית התערבות מותאמת צרכים לתלמיד ולכיתה.
•   שיח מתמטי ואומדן כבסיס ללמידה משמעותית.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 מבנה הדעת של המקצוע
2 מבנה הדעת של המקצוע
3 התפתחות הידע המתמטי – תיאוריות וגישות. קריאת חובה: תובל, ח'. (2002) אוריינות מתמטית בגן הילדים, הד הגן, ד‘, עמ' 51-42. ק
4 התפתחות הידע המתמטי – תיאוריות וגישות. קריאת חובה: תובל, ח'. (2002) אוריינות מתמטית בגן הילדים, הד הגן, ד‘, עמ' 51-42. ק
5 התפתחות הידע המתמטי – תיאוריות וגישות. קריאת חובה: תובל, ח'. (2002) אוריינות מתמטית בגן הילדים, הד הגן, ד‘, עמ' 51-42. ק
6 קשיים ולקויות במתמטיקה. קרואת חובה: מרק-זגדון, נ', (2011). דיסקלקוליה התפתחותית: הגדרה, מאפיינים והשלכות דידקטיות. קריאת רשות: ארטמן, ל'. (2012) דיסלקסיה ודיסקלקוליה: ליקויים קליניים- אורגניים או קיבעון תפקודי? החינוך וסביבו: שנתון סמינר הקיבוצים , 34: (עמ' 9-19(
7 קשיים ולקויות במתמטיקה. קרואת חובה: מרק-זגדון, נ', (2011). דיסקלקוליה התפתחותית: הגדרה, מאפיינים והשלכות דידקטיות. קריאת רשות: ארטמן, ל'. (2012) דיסלקסיה ודיסקלקוליה: ליקויים קליניים- אורגניים או קיבעון תפקודי? החינוך וסביבו: שנתון סמינר הקיבוצים , 34: (עמ' 9-19(
8 קריאת אבחונים. חובה: בן יהודה, מ' וליכט פ'. (2013). יישום מודל להתערבות מותאמת: הוראת קבוצות של לומדים עם קשיים במתמטיקה המשולבים בחינוך הרגיל. בתוך: אבישר, ורייטר, ש (עורכים), שילובים: לומדים עם מוגבלויות במערכות חינוך. חיפה: אחוה הוצאה לאור. רשות: קרסנטי, ר' והרכבי, א' (2003). אפיוני למידה וחשיבה של תלמידים "חלשים" במתמטיקה – דו"ח מסכם לשנים 2000-2002 מוגש למשרד החינוך. מכון ויצמן למדע,
9 קריאת אבחונים. חובה: בן יהודה, מ' וליכט פ'. (2013). יישום מודל להתערבות מותאמת: הוראת קבוצות של לומדים עם קשיים במתמטיקה המשולבים בחינוך הרגיל. בתוך: אבישר, ורייטר, ש (עורכים), שילובים: לומדים עם מוגבלויות במערכות חינוך. חיפה: אחוה הוצאה לאור. רשות: קרסנטי, ר' והרכבי, א' (2003). אפיוני למידה וחשיבה של תלמידים "חלשים" במתמטיקה – דו"ח מסכם לשנים 2000-2002 מוגש למשרד החינוך. מכון ויצמן למדע,
10 עיון בתוכנית הלימודים- עקרונות
11 השיח המתמטי- עקרונות ויישום. רשות: רגב, ח', שמעוני, ש', (2000). לשוחח מתמטיקה – מדוע? למה? איך? מתוך על"ה – עלון להוראת המתמטיקה, גיליון 25, חורף 2000. הוצאת המרכז להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית, ירושלים.
12 השיח המתמטי- עקרונות ויישום. רשות: רגב, ח', שמעוני, ש', (2000). לשוחח מתמטיקה – מדוע? למה? איך? מתוך על"ה – עלון להוראת המתמטיקה, גיליון 25, חורף 2000. הוצאת המרכז להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית, ירושלים.
13 מוכנות ללמידת החשבון. רשות: אילני,ב'. (2003) לקראת לימוד מושג המספר (צעד ראשון- לגיל הרך). מספר חזק 2000, 5: (עמ' 31-33).
חובות הסטודנט בקורס: בקורס זה יש חובת נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים אשר תיבדק מידי שיעור. בקורס זה יש חובה להגיש תרגילים מסכמים בעקבות קריאת מאמרים ולגשת למבחן מסכם בסוף הקורס.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
תרגילים 40%
מבחן 60%
רשימה ביבליוגרפית:
(חלק מן המאמרים יחולקו לסטודנטיות במהלך הקורס)

אילני,ב'. (2003) לקראת לימוד מושג המספר (צעד ראשון- לגיל הרך). מספר חזק 2000, 5: (עמ' 31-33).

ארטמן, ל'. (2012) דיסלקסיה ודיסקלקוליה: ליקויים קליניים- אורגניים או קיבעון תפקודי? החינוך וסביבו: שנתון סמינר הקיבוצים , 34: עמ' 9-19.

בן יהודה, מ'. ואילני, ב'. (2007) פיתוח חשיבה מתמטית בגיל הרך - תיאוריה, מחקר ומעשה בהכשרת מורים, מכון מופ“ת.

בן יהודה, מ' ושרוני, ו' (2009). אח"ד מי יודע, אבחון חשבון דידקטי, תיאוריה ומעשה, הוצאת יסוד.

בן יהודה, מ' וליכט פ'.( 2013 ).יישום מודל להתערבות מותאמת: הוראת קבוצות של לומדים עם קשיים במתמטיקה המשולבים בחינוך הרגיל. בתוך: אבישר, ורייטר, ש )עורכים(, שילובים: לומדים עם מוגבלויות במערכות חינוך. חיפה: אחוה הוצאה לאור.

מרק-זגדון, נ', (2011). דיסקלקוליה התפתחותית: הגדרה, מאפיינים והשלכות דידקטיות.
מספר חזק 2000, גיליון מס' 19, מרץ 2011.

צמיר, פ' וברקאי, ר' (2005). שימוש בשגיאות בהוראת מתמטיקה: תיאוריה ויישום. תל-אביב: רמות.

קרסנטי, ר' והרכבי, א' (2003). אפיוני למידה וחשיבה של תלמידים "חלשים" במתמטיקה – דו"ח מסכם לשנים 2000-2002 מוגש למשרד החינוך. רחובות: מכון ויצמן למדע, המחלקה להוראת המדעים.

רגב, ח', שמעוני, ש', (2000). לשוחח מתמטיקה – מדוע? למה? איך? מתוך על"ה – עלון להוראת המתמטיקה, גיליון 25, חורף 2000. הוצאת המרכז להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

רובין, ע', בר, ו', ופלביאן ה'. (2016). הוראת מדעים מפעילה. טיפוח מיומנויות של תלמידים עם לקויי למידה. מכון מופ"ת (עמ' 17-30).

תובל, ח'. (2002) אוריינות מתמטית בגן הילדים, הד הגן, ד‘, 51-42.