הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: הוראת הקריאה בח"מ, 64031.1.1
שם המרצה: גיסין נעמי
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א
דרישות קדם: קורס מבוא להבנת הקריאה, קורס ליקויי למידה א'
מטרות / תוצרי למידה: נגדיר את המושג אסטרטגיות למידה ונעמיק במהותן ובחשיבותן ללומד. נחקור מושגים שונים הקשורים ללמידה מטה קוגניטיבית וננתח את המושג הבנת הנקרא תוך התייחסות לשלושת ממדי ההבנה. נתנסה בהוראת אסטרטגיות שונות המותאמות ללומד ולצרכיו הייחודיים.

הסטודנט יגדיר מהן אסטרטגיות למידה.
הסטודנט יכיר את חשיבות הכוונת הלומד ללמידה עצמית במאה ה-21 ע"י הוראת אסטרטגיות למידה.
הסטודנט יכיר ויבדיל בין מושגים הקשורים ללמידה מטה קוגניטיבית.
הסטודנט יזהה את סגנון הלמידה של הלומד ויתאים עבורו המלצות להוראה ולמידה.
הסטודנט יגדיר את המושג הבנת הנקרא וינתח שאלות ע"פ שלושת ממדי ההבנה.
הסטודנט ינתח את הכישורים והמיומנויות הנדרשים לביצוע מטלות אורייניות.
הסטודנט יתאים אסטרטגיות למידה בתחומים שונים ע"פ צרכי הלומד תוך בנייה ושימוש מיטבי בכרטיסי ניווט.
תיאור הקורס: בקורס נלמד על מהות אסטרטגיות הלמידה ומטרתן בהתאמה ללמידה והוראה במאה ה-21 ובהתאמה ללומד בעל לקויות למידה. נעסוק במושגים תפקודים ניהוליים, מטה קוגניציה וסגנונות למידה. נכיר הגדרות להבנת הנקרא ושלושת ממדי ההבנה ונעמיק בכישורים הנוירו פסיכולוגיים והלשוניים הנדרשים להבנת שאלה וכתיבת תשובה. נלמד ונתנסה באסטרטגיות להתמודדות עם מטלות אורייניות ברמות שונות תוך בנייה ושימוש בכרטיסי ניווט.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 הגדרת אסטרטגיות למידה
2 גישה להוראת מיומנויות כחלק ממיומנויות המאה ה-21
3 חשיבה מטה קוגניטיבית ותפקודים ניהוליים והקשרם לתפקודי לומד
4 סגנונות למידה- זיהוי והתאמות בהוראה ולמידה תוך פיתוח פרסונליזציה
5 הגדרות למושג הבנת הנקרא והתפתחותן
6 שלושת ממדי ההבנה ברצף האורייני מכיתה א' ועד לאקדמיה
7 מיומנויות וכישורים נוירופסיכולוגיים ולשוניים הנדרשים להבנת שאלה ולכתיבת תשובה
8 אסטרטגיות לפיצוח שאלות וכתיבת תשובות מיטביות ברמות שונות
9 כרטיסי ניווט-הגדרה, בניה ושימוש מותאם
10 אסטרטגיות שפה
11 אסטרטגיות זיכרון
12 אסטרטגיות כתיבה
13 אסטרטגיות חשיבה
14 הצגת פרויקטים ומשוב עמיתים
חובות הסטודנט בקורס: בקורס זה יש חובת נוכחות בכל השיעורים, שתיבדק מידי שיעור. תלמיד שייעדר מעל שתי הרצאות ללא סיבה מוצדקת לא יורשה להגיש עבודה, ולא יקבל ציון בקורס. כמו כן יש להגיש תלקיט הכולל תרגילי יישום של הנלמד ומשקף את התקדמות הסטודנט בהבנת המיומנויות וביישומן (התלקיט בחלקו דיגיטלי במערכת מודל), על כל 2 סטודנטים להציג פרויקט הכולל: סיכום אבחון, נקודות חוזק וחולשה, תכנית התערבות בזיקה לממצאי האבחון, דוגמאות מקוריות לטיפול באחת מנקודות הקושי תוך ביסוס מתוך מאמר אקדמי בנושא. בסוף הקורס יש להגיש עבודה מסכמת.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
פרויקט 30%
תלקיט 30%
עבודה 35%
השתתפות פעילה 5%
רשימה ביבליוגרפית:
גילד, פ"ב וגרגר, ס' (1997). לצעוד בקצב שונה: סגנונות למידה וחשיבה (ע' ירון, מתרגם). ירושלים: מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה.
זוהר, ע' (2016) . ידע, מידע וכישורי חשיבה בבית הספר של המאה ה-21 .בתוך ש' בק (עורך), מידע, ידע ודעת: הדנ"א של החינוך (עמ' 85-113) תל-אביב: מכון מופ"ת.
טלמור, מ. (2003). הוראה מתקנת הלכה למעשה. תלפיות-המכללה האקדמית לחינוך.
ליכטינגר, ע' (2008). האתגר שבהבעה :תהליכי ויסות ואסטרטגיות בכתיבה. תל-אביב: מכון מופ"ת.
מליץ, ע' ומליץ, צ' (1993). אסטרטגיות למידה: תיאוריה ומעשה . באר שבע : המכון לשיפור הישגים לימודיים.
משרד החינוך, (2014). הלומד, המלמד ומה שביניהם: מתפיסות ליישום. נדלה מ- meyda.education.gov.il/files/ChinuchMukar/lm3.doc
עינת, ע' (2000). מפתח לדלת נעולה: לפרוץ את מחסום הדיסלקסיה . תל-אביב: הקיבוץ המאוח
קניאל, ש' (2006). ספר האסטרטגיות ללמידה: ללמוד איך ללמוד . תל-אביב: המרכז לטכנולוגיה חינוכית.
Mason. L. H, Harris, K. R. & Graham S. (2011). Self-regulated strategy development for tudents with writing difficulties. Theory Into Practice.50 (1). 20-27
Meltzer, L., Katzir, T., Miller, L., Reddy, R., & Roditi, B. (2004). Academic self-perceptions, effort, and strategy use in students with learning disabilities: Changes over time. Learning Disabilities Research & Practice, 19(2), 99-108.
OECD. (2018) "The future of education and skills Education 2030". OECD Publishing, Paris,
Perfetti, C. A., Landi, N., & Oakhill, J. (2005). The acquisition of reading comprehension skill. In M. Snowling & C. Hulme, (Eds.), The science of reading: A handbook (pp. 227-253). Malden, MA : Blackwell Publishing.
Sweet, A., & Snow, C. (2002). Reconceptualizing reading comprehension. In C. C. Block, L. B. Gambrell & M. Pressley, (Eds.), Improving reading comprehension instruction: rethinking research, theory and classroom practice (pp. 17-53). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Thiede, K., Griffin, T., Wiley, J., & Redford, J. (2009). Metacognitive monitoring during and after reading. In D. J. Hacker, J. Dunlosky & A. C. Graesser, (Eds.), Handbook of metacognition in education (pp. 85-106). New York: Routledge.