הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: הוראה מתקנת-חשבון, 64034.1.1
שם המרצה: הראל איילת
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: 1.   הסטודנטית תרכוש ידע עדכני על לקויות למידה במתמטיקה ושיטות הטיפול בהן
2.   הסטודנטית תרכוש כלים לבניית הערכה של יכולות חשבוניות בהתאם לתוכנית הלימודים הארצית
3.   הסטודנטית תרכוש כלים להקניית אסטרטגיות הוראה לשיפור וייעול דרכי הלמידה של תלמידים עם קשיים בתחום החשבון
תיאור הקורס: הקורס יעסוק בהקניית ידע עדכני לגבי קשיים בתחום החשבון- דיסקלקוליה. כמו כן, נדון בקורס באבחון של דיסקלקוליה ובאסטרטגיות שונות להוראת חשבון לתלמידים מתקשים. בנוסף, נתייחס להתמודדות עם קשיים קוגניטיביים הקשורים לקשיים בחשבון.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 1.   רקע תיאורטי על קשיים בתחום החשבון.
2 2.   אבחון והערכה של יכולות חשבוניות
3 3.   עקרונות להוראת מתמטיקה
4 4.   הקניית מיומנויות בסיס בחשבון לגיל הרך
5 5.   אסטרטגיות הוראה לשיפור וייעול דרכי הלמידה של תלמידים עם קשיים בתחום החשבון- חיבור וחיסור עד 10 ושבירת עשרת, כפל וחילוק, המבנה העשרוני, שברים, שברים עשרוניים, יחס ואחוזים
6 6.   התמודדות עם קשיים קוגניטיביים הקשורים לקשיים בתחום החשבון
7 7.   היבטים רגשיים של תלמידים הסובלים מקשיים בתחום החשבון, כולל חרדה חשבונית
8 8.   הוראת מתמטיקה באמצעות אסטרטגיות רב- חושיות
9 9.   טכנולוגיה בשירות ההוראה- שימוש באמצעים טכנולוגיים לסיוע בקשיים בתחום החשבון
חובות הסטודנט בקורס: בקורס זה יש חובת נוכחות בכל השיעורים, שתיבדק מדי שיעור. תלמידה שתעדר מעל שתי הרצאות ללא סיבה מוצדקת לא תורשה לגשת לבחינה המסכמת. כמו כן, הסטודנטית בקורס תידרש לבצע מטלות במהלך הסמסטר ובסופו.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
תרגילים 20%
מבחן 80%
רשימה ביבליוגרפית:
1.   Chang, H., & Beilock, S. L. (2016). The math anxiety-math performance link and its relation to individual and environmental factors: a review of current behavioral and psychophysiological research. Current Opinion in Behavioral Sciences, 10, 33-38.‏
2.   Domingo, M. G., & Garganté, A. B. (2016). Exploring the use of educational technology in primary education: Teachers' perception of mobile technology learning impacts and applications' use in the classroom. Computers in Human Behavior, 56, 21-28.‏
3.   Griffin, S. (2004). Building number sense with Number Worlds: A mathematics program for young children. Early childhood research quarterly, 19(1), 173-180.‏
4.   Kaufmann, L., & von Aster, M. (2012). The diagnosis and management of dyscalculia. Deutsches Ärzteblatt International, 109(45), 767.
5.   Kucian, K., & von Aster, M. (2015). Developmental dyscalculia. European journal of pediatrics, 174(1), 1-13.‏
6.   Kuhn, J. T., Ise, E., Raddatz, J., Schwenk, C., & Dobel, C. (2016). Basic numerical processing, calculation, and working memory in children with dyscalculia and/or ADHD symptoms. Zeitschrift für Kinder-und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie.‏
7.   Layes, S., Lalonde, R., Bouakkaz, Y., & Rebai, M. (2018). Effectiveness of working memory training among children with dyscalculia: evidence for transfer effects on mathematical
8.   achievement—a pilot study. Cognitive processing, 19(3), 375-385.‏
9.   Mattuvarkuzhali, C. (2012). Remedial Teaching in Mathematics through Multisensory Strategies. Journal of Mathematics 1(5), 1-4
10.   Milton, J. H., Flores, M. M., Moore, A. J., Taylor, J. L. J., & Burton, M. E. (2019). Using the Concrete–Representational–Abstract Sequence to Teach Conceptual Understanding of Basic Multiplication and Division. Learning Disability Quarterly, 42(1), 32-45.‏
11.   המרכז לטכנולוגיה חינוכית (2017), שבילים פלוס 11, מדריך למורה, תל- אביב: מט"ח
12.   משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים (2006), תכנית הלימודים מתמטיקה לכיתות א'- ו', ירושלים: ת"ל.
13.   משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים (2008), תכנית הלימודים במתמטיקה לחינוך הקדם יסודי.
14.   סגל ד. (2000) חיבור וחיסור בעשרת הראשונה באמצעות תבניות ליי, חולון: דוד רכגולד
רשימת ביבליוגרפיה רשות
1.   Browder, D. M., Spooner, F., Ahlgrim-Delzell, L., Harris, A. A., & Wakemanxya, S. (2008). A meta-analysis on teaching mathematics to students with significant cognitive disabilities. Exceptional children, 74(4), 407-432.‏
2.   Cheng, D., Xiao, Q., Chen, Q., Cui, J., & Zhou, X. (2018). Dyslexia and dyscalculia are characterized by common visual perception deficits. Developmental neuropsychology, 43(6), 497-507.‏
3.   Dalby, D., & Swan, M. (2019). Using digital technology to enhance formative assessment in mathematics classrooms. British Journal of Educational Technology, 50(2), 832-845.‏
4.   Hacker, D. J., Kiuhara, S. A., & Levin, J. R. (2019). A metacognitive intervention for teaching fractions to students with or at-risk for learning disabilities in mathematics. ZDM, 1-12.‏
5.   Jacobi-Vessels, J. L., Brown, E. T., Molfese, V. J., & Do, A. (2016). Teaching preschoolers to count: Effective strategies for achieving early mathematics milestones. Early childhood education journal, 44(1), 1-9.‏
6.   Ramirez, G., Chang, H., Maloney, E. A., Levine, S. C., & Beilock, S. L. (2016). On the relationship between math anxiety and math achievement in early elementary school: the role of problem solving strategies. Journal of experimental child psychology, 141, 83-100.‏
7.   Reeve, R. A., & Waldecker, C. (2017). Evidence-based assessment and intervention for dyscalculia and maths disabilities in school psychology. In Handbook of Australian School Psychology (pp. 197-213). Springer, Cham.
8.   Silverman, S., Mark-Zigdon, N., & Ashkenazi, S. (2018). Mathematical Learning Disability, Diagnosis and Intervention: An Examination of the Israeli Education System. K-12 Mathematics Education In Israel: Issues And Innovations, 13, 385.‏

9.   משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, ‏ מסמך התאמת תכנית הלימודים במתמטיקה של בית הספר היסודי לתלמידי החינוך המיוחד, 2014
10.   בן יהודה, מ' ושרוני, ו' (2009). אח"ד מי יודע, ערכת אבחון דידקטי במתמטיקה. הוצאת יסוד.
11.   בשארה, ס., & Bishara, S. (2013). Active teaching and traditional teaching of mathematics in special education/ הוראה פעילה והוראה מסורתית של מקצוע המתמטיקה בחינוך המיוחד. מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית, 119-142.
12.   בשארה, ס., קפלן, ש., Bishara, S., & Kaplan, S. (2015). Locus of control, meta-cognitive knowledge of math and math achievements among pupils with learning disabilities/מוקד שליטה, ידע מטה-קוגניטיבי במתמטיקה ורמת הישגים במתמטיקה בקרב תלמידים עם לקויות למידה. מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית, 81-109
13.   סיגליס ב., מאפייני תלמידים בעלי קשיים במתמטיקה ואסטרטגיות יעילות לטיפול בהם (2007), מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי- הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה.