הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: תפקיד היועץ סדנא, 66006.1.1
שם המרצה: טברסקי עמליה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: הסטודנטית תלמד לזהות את הצרכים של עצמה ותהיה פנויה להקשיב הקשבה פעילה וצרכי הזולת הפרטני והמערכתי.
הבחנה בין הגדרת תפקיד לבין ביצועו בפועל
תיאור הקורס: הסטודנטית תכיר את עבודת היועצת על כל רבדיה בפן הפרטני והמערכתי.
תלמד לזהות את התפיסות השונות של התפקיד בעיניה ובעיני גורמים שונים
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 הבנת תפקיד היועצת
2 מקום היועצת בתוך המערכת
3 היועצת מול התלמיד, ההורה
4 היועצת בחדר המורים
5 היועצת מול ההנהלה
6 אמפתיה מול סימפתיה
7 שאילת שאלות - מה מקמן
8 גיבוש זהות תפקיד היועצת
חובות הסטודנט בקורס: חובת השתתפות של 80%
השתתפות פעילה במהלך השיעור
הגשת דו"ח סיכום בכתב בתחילת כל שיעור
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
תרגילים 100%
רשימה ביבליוגרפית:
ארהרד, ר. (2014). ייעוץ חינוכי מקצוע מחפש זהות. הוצ' מכון מופת
ארהרד, ר' ושמר-אלקיים, ט' (תשס"ד). הייעוץ החינוכי באספלקריית המנהלים. הייעוץ החינוכי, יב, 33-47
אלבז, ג. (2000). תפישת תלמידים את היועץ בהשוואה למורה-יועץ ההשפעה של כפילות התפקיד. היועץ החינוכי
בנימין, א. (1987). הראיון המסייע . מט"ח
דניאלס-בלטוש, ש. וגוטמן, י. (2009). רווחים ומחירים פסיכולוגיים הנובעים מעבודתן הטיפולית של יועות חינוכיות, הייעוץ החינוכי, ט"ז
הראל, י' וארהרד, ר' (2001). סגנונות תפקוד של יועצים חינוכיים בישראל. הייעוץ החינוכי
כפיר, ד' (2003). תכניות בית ספריות והערכתן: פן נוסף בתפקידו המערכתי של היועץ החינוכי. בתוך ר' לזובסקי וצ' בר אל. מסע של תקווה: ייעוץ וחינוך בעידן של אי ודאות. אבן יהודה: רכס
מור, פ' ולוריא, א' (2006). כוחו של היועץ החינוכי. ירושלים: אשלים, מוסד ביאליק
עידן, א' וריץ, י' (2013). התפתחות זהות וחינוך לזהות על פי תפיסת היועץ החינוכי. נייר עבודה, ביה"ס לחינוך. אוני' בר אילן
שדמי, ח' (2004). דיוקן: פרויקט לפיתוח מדדים למדידת תהליכים חינוכיים מעצבי זהות בחינוך הממלכתי-דתי. המכון לחקר החינוך הדתי ולקידומו, ביה"ס לחינוך, אונ' בר אילן