הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: קליניקה סדנא, 66014.1.1
שם המרצה: טברסקי עמליה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 2 ש"ש, 4 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ג
דרישות קדם: קורס הראיון
מטרות / תוצרי למידה: יישום הרקע והידע התיאורטיים בתוך עשייה טיפולית במסגרת תפקיד היועצת
תיאור הקורס: התנסות בתהליך טיפול שלם הכולל טיפול בילד או במתבגר
ליווי תהליך הטיפול, הבאת תהליך הטיפול לכיתה
דיון על התהליך, הדרכה צמודה
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 אתיקה
2 סוגי טיפול
3 הקשר הטיפולי
4 מודל של ברן - מבוגר הורה ילד
5 5.   מודל פסיכו-אנליטי – העברה והעברה נגדית
6 ברית טיפולית
7 זיהוי סיבת ההפניה
8 תהליך הטיפול
9 סיום טיפול
חובות הסטודנט בקורס: הצגה המקרה בכיתה לאורך הטיפול
שכתוב המפגשים הטיפוליים
הגשת דו"ח חקר המקרה
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה 100%
רשימה ביבליוגרפית:
ארהרד, ר. (2014). ייעוץ חינוכי מקצוע מחפש זהות. הוצ' מכון מופת
בנימין, א. (1987). הריאיון המסייע . מט"ח
הפרט, י' (2011). יסודות הטיפול קוגנטיבי-התנהגותי. בתוך נ' מור, י' מאיירס, צ' מרום וא' גלבוע-שכטמן, טיפול קוגנטיבי-התנהגותי בילדים. תל אביב: מבית פרובוק בע"מ.
טייכמן, י' ובר אל, צ' (2004). הייעוץ הפרטני במסגרת בית הספר. בתוך ר' אהרהרד וא' קלינגמן. ייעוץ בבית ספר בחברה משתנה, תל אביב: רמות.
לזובסקי, ר' (2003). אתיקה מקצועית בייעוץ חינוכי: מדריך לקבלת החלטות. בתוך ר. לזובסקי וצ. בר אל. מסע של תקוה: ייעוץ וחינוך בעידן של אי ודאות. אבן יהודה:רכס
לזובסקי, ר' (2010). מבוך השמירה על הסודיות בייעוץ חינוכי: תיאוריה, מחקר ומעשה: תל אביב: מכון מופת