הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: קונסולטציה, 66008.1.1
שם המרצה: טברסקי עמליה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: הסטודנטית תלמד להבחין בין היוועצות לטיפול.
יידע באתיקה מקצועית.
תיאור הקורס: לתת לסטודנטית כלים לעבוד עם התלמיד ,ההורים, המורים בתחום ההיוועצות
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 היוועצות מה היא
2 דימוי ההורה, דימוי ההורה בעני היועץ והשפעתו על תהליך היוועצות
3 זיהוי התהליכים שההורים עוברים והתייחסות אליהם
4 זיהויי קשייו של המורה במערכת החינוך
5 יצירת דיאלוג
6 שאלות מנחות
7 מינוח מחדש של הבעיה המוצגת
8 הצעות לפתרון ודרכים להעברם להורים ולמורים
9 אתיקה מקצועית
חובות הסטודנט בקורס: חובת השתתפות של 80%
השתתפות פעילה במהלך השיעור
הגשת דו"ח סיכום בכתב בתחילת כל שיעור
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה 100%
רשימה ביבליוגרפית:
ארהרד, ר. (2014). ייעוץ חינוכי מקצוע מחפש זהות. הוצ' מכון מופת
בנימין, א. (1987). הראיון המסייע . מט"ח
דניאלס,ש. (1998). להיות יועצת-רווחים וסיפוקים. הייעוץ החינוכי, 7, 141-158
טטר, מ' וגוזלן, ע"א. (תש"ס). היקף ההיוועצות והחשיבות המיוחסת לה בקרב יועצים חינוכיים. הייעוץ החינוכי, ט, 13-35
שירם, ז' וריץ' י' (תשס"ב). הבדלים בתפיסת המושג מוטיבציה בין מורים לבין יועצים. הייעוץ החינוכי, יא, 123-145