הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: מודעות עצמית סדנא, 66005.1.1
שם המרצה: טברסקי עמליה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: הסטודנטית תיחשף לכלים שונים שיאפשרו לה להכיר את עצמה בפן התוך אישי והבין אישי.
הסטודנטית תלמד להקשיב לעצמה ולחברות הקבוצה. היא תלמד להקשיב למילים ומעבר למילים. הסטודנטית תלמד הכרת תפיסות שונות של היועצת.
.
תיאור הקורס: אחד התנאים ליכולת מקצועית גבוהה של יועצת חינוכית היא מידת המודעות העצמית שלה.
היועצת כסוכנת שינוי, אמורה להכיר את עצמה תחילה, להרחיב דפוסי; חשיבה ולעיתים לשנות אותם. עליה לפתח רגישות לעצמה ולזולת תוך קבלה אמפטית.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1   היכרות - תרגילים
2   זיהוי רגשות - תרגילים
3 יכולת הקשבה - תרגילים
4 יכולת שיקוף - תרגילים
5 אמפתיה מול סמפתיה - תרגילים
6 אמון קבלה, הכלה -תרגילם
חובות הסטודנט בקורס: :   *   נוכחות.

  *   השתתפות פעילה במהלך השיעור.

  *   הבאת "האני".

  *   דף משוב בסוף כל שעור.

  *   עבודה מסכמת על התהליך שהבת עברה במהלך השנה.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
תרגילים 100%
רשימה ביבליוגרפית:
ארהרד, ר. (2014). ייעוץ חינוכי מקצוע מחפש זהות. הוצ' מכון מופת
בנימין, א. (1987). הראיון המסייע . מט"ח
קלינגמן, א', ואייזן, ר.(תש"ן). ייעוץ פסיכולוגי: עקרונות, גישות ושיטות התערבות. תל אביב: רמות.