הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: הראיון, 66007.1.1
שם המרצה: טברסקי עמליה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: הסטודנטית תלמד להבחין בין היוועצות לטיפול ותתנסה בחוויה שיח ייעוצי.
יידע באתיקה מקצועית.
תיאור הקורס: זיהוי ראיונות שונים, ורכישת מיומנויות לראיון ייעוצי.
התנסות לשיח ייעוצי בין מטופל למטפל על ידי משתתפות הקבוצה.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 סוגי ראיונות
2 ממדי ראיון
3 מטרות הריאיון
4 מבנה ותהליך
5 מיומנות להסללת הריאיון
6 מיומנות של הקשבה פעילה
7 מיומניות מתערבות
8 סוגי שאלות
9 סיום טיפול
חובות הסטודנט בקורס: *   חובת השתתפות של 80%
השתתפות פעילה במהלך השיעור
הגשת דו"ח סיכום בכתב בתחילת כל שיעור
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
תרגילים 100%
רשימה ביבליוגרפית:
אבידן, ג' למפרט, ח. ועמית, ג. (2005). הקול השותק. מבט אחר על ילדים בבית הספר, קו אדום. תל אביב: הקיבוץ המאוחד.
ארהרד, ר. (2014). ייעוץ חינוכי מקצוע מחפש זהות. הוצ' מכון מופת
בנימין, א. (1987). הראיון המסייע . מט"ח
דניאלס-בלטוש, ש. וגוטמן, י. (2009). רווחים ומחירים פסיכולוגיים הנובעים מעבודתן הטיפולית של יועות חינוכיות, הייעוץ החינוכי, ט"ז
טייכמן, י' ובר-אל, צ' (2004). הייעוץ הפרטני במסגרת בית הספר. בתוך ר' ארהרד וא' קלינגמן, ייעוץ בבית ספר בחברה משתנה (273-294). תל אביב רמות.
לזובסקי, ר' (2010). מבוך השמירה על הסודיות בייעוץ חינוכי: תאוריה, מחקר ומעשה. תל אביב: מכון מופת (עמ 29-40)