הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: סיורים פדגוגיים להכרת מבנה מערכת החינוך, 61001.1.3
שם המרצה: שטינמץ רבקה
סוג הקורס : סיור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: 1.   התלמידה תחווה באופן בלתי אמצעי את התנהלות בתי הספר במדינת ישראל.
2.   התלמידה תבחין בין דגמי חינוך מרכזיים, המכוונים למטרות שונות.
3.   התלמידה תכיר מושגים עכשוויים המעסיקים את מערכת החינוך: חדשנות, שונות, אקלים בית ספרי, רלוונטיות ולמידה משמעותית, סביבות למידה, קיימות ועוד.
4.   התלמידה תרחיב את נקודת המבט שלה ביחס לגיוון הדעות הקיים במערכת.
תיאור הקורס: הקורס יתנהל באופן מרוכז ויימשך שלושה ימים. במהלך הקורס נסייר בשישה בתי ספר הפונים אל קהלי יעד שונים. מבחינת שכבות גיל: יסודי, תיכון; מבחינת סוג מסגרת: חינוך רגיל, חינוך מיוחד (הנמכה קוגניטיבית ונוער בסיכון); מבחינת תפיסות עולם ומטרות בית הספר: תירבות, חיברות, מימוש עצמי.
לאחר כל יום סיור ניפגש לסדנא המנתחת את הממצאים העולים מן השדה ונגיע לתובנות שילוו את התלמידות בהמשך לימודיהן המקצועיים-תיאורטיים. מלבד זאת, יתקיימו הרצאות שתפקידן להאיר נושאים נוספים העומדים בזיקה לתפקוד המערכת.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1   חזון חינוכי וביטויו המעשי בבתי הספר.
2   הכרות עם בעלי תפקידים בבתי הספר
3 היחס לשונות בין תלמידים במסגרות חינוכיות מגוונות
4   שימוש בטכנולוגיה וחדשנות בבתי ספר בהיבט לימודי וחינוכי
5   עיצוב סביבה לימודית ,תכנים וצורה
6   תוכניות יחודיות ותוכניות מצוינות בבתי ספר.
חובות הסטודנט בקורס: בקורס זה קיימת חובת נוכחות מלאה. מלבד זאת, נדרשת השתתפות פעילה במהלך הסיורים ובמהלך הדיון הרפלקטיבי. בסיום הקורס נדרשת הגשת עבודת סיכום הכוללת ניתוח מאמר ויצירת זיקה בינו לבין תכני הקורס, וכן הגשת יומן שדה רפלקטיבי אותו כתבו התלמידות במהלך הקורס.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
השתתפות פעילה 10%
יומן שדה רפלקטיבי משמעותי 30%
עבודה 60%
רשימה ביבליוגרפית:
1.   אזולאי, ש'. עקרונות בעיצוב הוראה משמעותית, במרשתת: https://brancoweiss.org.il/blog/article/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%9C%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%94/
2.   הרפז, י', (2008). הוראה טובה: הגיונות ברוח לם, הד החינוך, עמ' 60- 65.
3.   הרפז, י', חמש הנחות יסוד לחינוך במאה ה-21, במרשתת: https://www.youtube.com/watch?v=kP4eGgEi32o
4.   עיצוב סביבות למידה, במרשתת: https://www.education-cities.com/%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91-%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94/
רשות:
1.   גולדשמידט, ג', (2019). על תפיסה אידאולוגית שונה של כבוד הילד בגישות: חינוך דמוקרטי וחינוך ולדורף, דברים, עמ' 181- 196.
2.   מורגנשטרן, ע' ואחרים, (2019). פדגוגיה מוטת עתיד 2. ירושלים: משרד החינוך.