הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: עבודה מעשית דיציפלינארית -תנ"ך מחשבת ישראל, 61003.1.1
שם המרצה: בדלוב חגית
סוג הקורס : התנסות
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: מטרת הקורס ליצור חיבור בין האקדמיה לשדה החינוך הלכה למעשה. במסגרת זו הסטודנטית תכיר את שדה ההוראה בפועל ותיישם את העקרונות הדידקטיים אותם למדה באקדמיה בשדה ההוראה.
תיאור הקורס: הקורס נחלק לשלושה מישורים: האחד, לימוד העקרונות הדידקטיים והפדגוגים באופן מובנה במליאה. השני, הכרת השטח במסגרת זו תצא הסטודנטית אל השדה החינוך ותצפה בשלושה עד חמישה שיעורים במורה מנוסה וותיקה במטרה לחוש את השטח, להקשיב לצרכים וללמוד להתאים את העקרונות הנלמדים בתיאוריה באקדמיה אל השטח הלכה למעשה. במישור השלישי, תתנסה הסטודנטית בעצמה בתכנון שיעור, כולל כתיבת מערך הצבת מטרות וכו' ומסירת שיעור בפועל במסגרת הוראת עמיתים. הסטודנטית תקבל משוב על מנת להאיר על נקודות החוזק הקיימים מחד, ולהציב יעדים לשכלול וחשיבה לעתיד מאידך.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 לימוד במליאה- איך להכין שיעור
2 לימוד במליאה-מה הופך שיעור לשיעור טוב
3 לימוד במליאה-על יצרת אקלים לימודי
4 לימוד במליאה-שאלות מסדר חשיבה גבוה ורלוונטיות בנלמד
5 צפייה אקטיבית במורה מנוסה בשטח
6 צפייה אקטיבית במורה מנוסה בשטח
7 צפייה אקטיבית במורה מנוסה בשטח
8 צפייה אקטיבית במורה מנוסה בשטח
9 הוראת עמיתים- 2 סטודנטיות ימסרו שיעור
10 הוראת עמיתים- 2 סטודנטיות ימסרו שיעור
11 הוראת עמיתים- 2 סטודנטיות ימסרו שיעור
12 הוראת עמיתים- 2 סטודנטיות ימסרו שיעור
13 סיכום ומסקנות
חובות הסטודנט בקורס: נוכחות סדירה
השתתפות פעילה
הוראת עמיתים.
צפייה אקטיבית בשדה ההוראה.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
תרגילים 50%
הוראת עמיתים 50% 80
רשימה ביבליוגרפית:
אברהם, ר'. (תשל"ז). על מורה שחקן ומורה במאי, עיונים בחינוך, 13, עמ' 167-171.
איימס, ק' (2001). מוטיבציה – מה מורים צריכים לדעת? חינוך החשיבה 20. עמ' 165-152,
בוזו, מ' והרפז, י' (2013). משוב שוטף מקדם למידה טובה. הד החינוך, פ"ז (4), עמ' 115-112.
גוטרמן, י' (2008). כל הכיתה, כל הזמן. הד החינוך פ"ב(7), עמ' 51-38.
גוטיין, ש'. (תשט"ז), אומנות הסיפור במקרא, עיונים, טז, מופיע גם כטקסט אלקטרוני
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/maamarim/omanut-2.htm

הרפז, י'. (2011), החתירה אל הרעיון הגדול של יורם הרפז. מתוך מחזיקים כיתה, הד החינוך, עמ' 14-17.
הרפז, י'. (2014), תנאים ללמידה משמעותית- מהסיסמה לכיתה, הד החינוך, פ“ח, עמ' 40-45.
ורכזון, מ' (2017), עוד סיפור אחד ודי: כך סיפורים מסייעים לתלמידים שלך ללמוד, הגיע זמן חינוך. מופיע כטקסט אלקטרוני https://www.edunow.org.il/edunow-media-story-254236
יעקובסון, ר"י. (תשכ"ב), האגדה כהשלמה למקרא, שדה חמד, מופיע כטקסט אלקטרוני
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/sde_chem/agada.htm
ליבוביץ', נ'. (1995), ללמוד וללמד תנ"ך אסופת מאמרים, ירושלים: אלינר.
נבנצאל, ש"ל. (תש"ס), אמצעים דרמטיים בהוראת תנ"ך בבית הספר העל יסודי, שמעתין, עמ' 141-142 מופיע כטקסט אלקטרוני
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/maamarim/emtsaim-2.htm.
עמית, ח' , (2018). להיות מורה משפיע, בין הצלצולים, מופיע כטקסט אלקטרוני https://www.itu.cet.ac.il/%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A2-%D7%97%D7%9C%D7%A7-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F/
עפרן, מ'. (תשס"א), להאהיב את הלימוד- 'שיטת נחמה' בכל המקצועות, פרקי נחמה, עמ' 427-407.
עפרן, מ'. (1987), הוראה לשם הבנה והכשרת מורים לה, סוגיות בחינוך, 2, עמ' 23-14.
פריש, ע'. (2009), פרק נוסף במשנת נחמה: המילה המנחה, מגדים, נז, עמ' 124-101.
שליסל, מ'. ארבעה ממדים בהוראת תנ"ך, ללמוד וללמד, מופיע כטקסט אלקטרוני https://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=f73591d1-fd90-44d0-a37d-e9771f89aa87&lang=HEB
Novak, J. D. & Gowin, D. B. (1984), Learning how to learn. Cambridge: Cambridge University Press.