הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: שיטות מחקר-פדגוגיה חדשנית -רג"ב, 60005.1.4
שם המרצה: חבשוש שרה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: 1.   התלמידה תכיר לעומק את המטרות והמאפיינים של הפדגוגיה החדשנית, בהתאם לתפקידי המערכת החינוכית.
2.   התלמידה תתנסה במגוון שיטות הוראה חדשניות לאורך הקורס.
3.   התלמידה תרכוש ידע משמעותי ביחס לתפיסות היסוד של המחקר האיכותני ולמאפייניו.
4.   התלמידה תבחין בין סוגות מחקר שונות הנכללות בפרדיגמת המחקר האיכותני.
5.   התלמידה תתנסה ביישום כלי המחקר המרכזיים במחקר האיכותני: ראיון ותצפית.
6.   התלמידה תתנסה במיומנות זיהוי תמות כהכנה לניתוחי תוכן.
תיאור הקורס: הקורס יעסוק בעקרונות הפדגוגיה החדשנית, לצד הקניית מיומנויות המחקר האיכותני. המיזוג בין שני הנושאים הללו נועד לאפשר כתיבת סמינריון מחקר איכותני שיעסוק בבחינת הטמעתה של הפדגוגיה החדשנית בשדה החינוך.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 מבוא: התפקידים (המתנגשים) של מערכת החינוך /לוח פאדלט; מאמר של רן, אלמגור ויוספברג.
2 פדגוגיה חדשנית: עקרונות ומטרות/קובץ שיתופי מטרות ועקרונות; מאמר של וידיסלבסקי
3 שיטות מחקר: הבחנה בין הפרדיגמות /דיבייט בנוגע ליתרונות כל פרדיגמה
4 שאלת המחקר ושיטת הדגימה /קריאה מקדימה של המאמרים של לוי וקצ'רגין וזיהוי עקרונות המחקר השונים בגוף המאמרים
5 גישות וזרמים במחקר איכותני / הכנת מפת חשיבה דיגיטלית ביחס לכל אחד מן הזרמים המרכזיים; הוראת ג'יקסו.
6 שיטות איסוף נתונים / התנסות בריאיון ותצפית. הצגה בכיתה בליווי סרטון או תמונות; מאמר של סוקר/
7 המשך שיטות איסוף נתונים
8 אוריינות מידע: מחקרים לצורך סקירת ספרות; אתיקה / מאמר של דושניק וצבר בן יהושע.
9 ניתוחי תוכן / התנסות ב'כיתה הפוכה' בליווי וויזיה
10 המשך ניתוחי תוכן / תרגול בכיתה
11 פרק הממצאים והדיון
12 פרזנטציות
חובות הסטודנט בקורס: בקורס זה קיימת חובת נוכחות כמקובל. מלבד זאת, נדרשת הכנת מטלות וקריאת מחקר לפני השיעורים על פי הנחיות המרצה. במהלך הקורס יבנו התלמידות בסיס לפרזנטציה שתימסר בסיום הקורס, וכן יגישו תרגיל ניתוח ממצאים
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
השתתפות פעילה 10%
תרגילים 40%
עבודה 50%
רשימה ביבליוגרפית:
חובה:
1.   דושניק, ל', וצבר-בן יהושע, נ', (2016). אתיקה של מחקר איכותני, בתוך: צבר- בן יהושע, נ. (עורכת), מסורות וזרמים במחקר האיכותני, תל אביב: מכון מופ"ת, עמ' 217- 235.
2.   וידיסלבסקי, מ', (2011). פדגוגיה חדשנית ודמות הלומדים הרצויה במאה ה-21. קריאת ביניים, 18, 37–44.
3.   לוי, ע', (2016). איום הסטראוטיפ, אסטרטגיות של נכות עצמית והישגים במבחן יכולת מילולית של יוצאי אתיופיה בישראל. מגמות, נ(3), 9–23.
4.   מורגנשטרן, ע' ואחרים, (2019). פדגוגיה מוטת עתיד 2. ירושלים: משרד החינוך.
5.   סוקר, ז', (1993). משחק ולמידה: מה באמת רוצים ילדים ללמוד באמצעות המשחק?. מגמות, ל"ד (4), 497- 520.
6.   פריצקר, ד', וחן, ד', (2010). גורמי שחיקה בהוראה אצל מורים בשנות עבודתם הראשונות, עיון ומחקר בהכשרת מורים, 12, 94–131.
7.   קצ'רגין, ע', (2016). המירוץ אחר לקויות הלמידה: תופעת ההתחזות בשדה ההשכלה הגבוהה בישראל. מגמות, נ(3), 108–147.
8.   רן, ע', אלמגור, ר', יוספברג-בן יהושע, ל', (2016). הלומדים החדשים: מאפייני דור ה-Z בכיתה ומעבר לכתלי בית הספר. מכון מופ"ת: מרכז מידע בין מכללתי.
רשות:
1.   זמיר, ש. ובייט מרום, ר. (2003), מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה, כרך ראשון-סטטיסטיקה תיאורית, האוניברסיטה הפתוחה.
2.   יוסיפון, מ. (2016), חקר מקרה, מסורות וזרמים במחקר האיכותני, צבר- בן יהושע, נ. (עורכת), תל אביב: מכון מופ"ת, עמ' 195–200.
3.   מלמד, ע' וגולדשטיין, א' (עורכים), (2017). הוראה ולמידה בעידן הדיגיטלי. תל-אביב: מופ"ת.
4.   פויס, י' (עורכת), (2016). הכשרת מורים במבוך החדשנות הדיגיטלית. תל אביב: מופ"ת.
5.   צבר- בן יהושע, נ. (עורכת) (2016), מסורות וזרמים במחקר האיכותני, תל אביב: מכון מופ"ת.
6.   שלסקי, ש. ואריאלי, מ. (2016). מהפוזיטיביזם לפרשנות ולגישות פוסט-מודרניות בחקר החינוך, בתוך: צבר- בן יהושע, נ. (עורכת), מסורות וזרמים במחקר האיכותני, תל אביב: מכון מופ"ת, עמ' 23- 65.
7.   שקדי, א. (2004). מילים המנסות לדעת: מחקר איכותני – תאוריה ויישום. תל-אביב: רמות.
8.   שקדי, א. (2011). המשמעות מאחורי המילים-מתודולוגיות במחקר איכותני הלכה למעשה, תל אביב: הוצאת רמות, 362-360.