הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: שיטות מחקר-מבוא, 60005.1.2
שם המרצה: זרצקי רחל
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: 1.   הקניית ידע במושגי היסוד של שיטות המחקר- הכמותית והאיכותנית במדעי החברה ובחינוך.1.
2.   הקניית ידע ,מיומנויות וכלים יישומים לביצוע עבודת מחקר (סמינריון) בחינוך .
תיאור הקורס: הקורס עוסק במבוא למחקר המדעי , ולמחקר המדעי בחינוך על מאפייניו הייחודים. הקורס מתמקד בשיטות מחקר המקובלות בחינוך- המחקר הכמותי, המחקר האיכותני והגישה המשלבת. הקורס משלב תיאוריות ופרקטיקה המתאימות לסטודנטים לתואר ראשון, הן מההיבט העיוני והן מההיבט היישומי.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 מבוא למחקר המדעי- גישות לרכישת ידע וחשיבותו של המחקר, שלבי
המחקר המדעי
בייט-מרום, ר' (2001). שיטות מחקר במדעי החברה, עקרונות המחקר וסגנונותיו, יחידות 3-1, מהדורה שנייה. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.
לקריאה: 15-23
2 מבוא למחקר המדעי בחינוך- מאפיינים ייחודיים, ענפי המחקר, מאגרי מידע , אתיקה במחקר החינוך
פרידמן, י' (2006). אתיקה במחקר החינוך: החוקר הנחקר והמדע. שבילי
מחקר, 13, 27-17.לקריאה עמ' 17-18
3 שיטות המחקר בחינוך- כמותי ואיכותני, מאפיינים מרכזיים, הדומה והשונה -לקריאה: חומר פנימי של המרצה
4 מחקר כמותי: מיון משתנים / שגיא, ר. כץ,א. (2012). סטטיסטיקה ושיטות מחקר בגובה העיניים, חלק א'. רמת גן: אוניברסיטת בר אילן .
לקריאה עמ' 18-28.
5 מחקר כמותי: השערות מחקר/שגיא, ר. כץ,א. (2012). סטטיסטיקה ושיטות מחקר בגובה העיניים, חלק א'. רמת גן: אוניברסיטת בר אילן עמודים 29-30.
6 מחקר כמותי: מערכי מחקר/שגיא, ר. כץ,א. (2012). סטטיסטיקה ושיטות מחקר בגובה העיניים, חלק א'. רמת גן: אוניברסיטת בר אילן עמודים: 33-34, 40-41.
7 מחקר כמותי: כלי המחקר-השאלון, יישום כיתתי ואיסוף נתונים /מחקר כמותי: כלי המחקר-השאלון, יישום כיתתי ואיסוף נתונים
לקריאה: עמודים 6-11
8 מחקר איכותני: כיצד התפתחה השיטה בעולם ובארץ, חשיבות השיטה/ צבר-בן יהושע, נ. (2011). "תולדות המחקר האיכותני בחינוך בישראל – מסע אישי". שבילי מחקר שנתון מספר 17, עמודים 19-9. תל אביב: מכון מופ"ת
9 מחקר איכותני: זרמים וסוגות / צבר בן-יהושע (2016) . זרמים וסוגות במחקר האיכותני. תל אביב: מכון מופ"ת.
10 מחקר איכותני: שאלת המחקר
11 מחקר איכותני: כלי המחקר / שקדי, א. (2003). מילים המנסות לגעת- תיאוריה ויישום. תל אביב: רמות עמודים 69-90.
12 מחקר איכותני: ניתוח תוכן של ראיונות עומק , יישום כיתתי ותרגול / שקדי, א.. המשמעות שמאחורי המילים. תל אביב: רמות עמודים 93-110.
חובות הסטודנט בקורס: נוכחות סדירה כנדרש
ביצוע תרגילים
מבחן מסכם
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 100%
רשימה ביבליוגרפית:
רשימת ביבליוגרפית מרכזית
בייט-מרום, ר' (2001). שיטות מחקר במדעי החברה, עקרונות המחקר וסגנונותיו, יחידות 3-1, מהדורה שנייה. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.
בייט-מרום, ר', גורדוני, ר' וצמח, מ' (2009). שיטות מחקר במדעי החברה, עקרונות המחקר וסגנונותיו, יחידה 5 :הסקר (מהדורה שנייה). רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.
כץ, א' ושגיא, ר' (2012). סטטיסטיקה ושיטות מחקר בגובה העיניים, חלקים א-ב. רמת גן: אוניברסיטת בר אילן.
צבר-בן יהושע, נ. (2016). מסורות וזרמים במחקר איכותני. תפיסות, אסטרטגיות וכלים מתקדמים. תל אביב: מכון מופ"ת.
שקדי, א. (2003). מילים המנסות לגעת- תיאוריה ויישום. תל אביב: רמות.
שקדי, א. (2011). מילים מחפשות משמעות . תל אביב: רמות.


רשימת ביבליוגרפית למאמרים הנלמדים בקורס (נתון לשינוי ועדכון)
ארנון,ר. פרנקל, פ. רובין, ע. (2015). למה לי להיות מורה? גורמי משיכה ודחייה בבחירת מקצוע ההוראה. מחקר משולב. דפים 59. עמודים 17-44. תל אביב: מכון מופ"ת.
ארביב- אלישיב, ר. (2017). נשירה מהוראה: מה מנהלים חושבים על זה?. דפים, 66. עמודים 229- 255. תל אביב: מכון מופ"ת.
גילת, י. קופרברג, ע. שגיא, ר. (2003). סטודנטיות להוראה מתארות את התפתחותן המקצועית: באיורים, תרשימים, שאלונים ומלל. מחקר משולב. תל אביב: מכללת לוינסקי.
ונגרוביץ, נ. גילת, י. (2017). מדד מכללת לוינסקי למעמד המורה בישראל- ממצאי סקר. תל אביב: מכללת לוינסקי.
פירסט-ענבר, ח. (2013). עמדות של מורים כלפי פנייה לעזרה או הימנעות ממנה, בהתמודדות עם בעיות משמעת בכיתה. דפים, 55. עמודים 29-58. תל אביב: מכון מופ"ת.