הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: תרגיל רמב"ן, 00105.1.2
שם המרצה: אביחיל אלישב
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 2 ש"ש, 4 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב,ג,ד
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: עיון בעקרונות ויסודות בפירוש רמב"ן על התורה, משמש כבסיס לכל העיון הפרשני, ועל אף העומק שבו – נדרש לכל סטודנטית, המתכוננת ומכשירה עצמה להוראת תנ"ך. על מנת להנגיש את יכלת ההתקשרות לסוגיה זו, הכנו חוברת בה בנינו כשנים עשר פרקים יסודיים, במגוון ענפים שבהם נוקט הרמב"ן בפירושיו, וערכנו שאלות לעיון בכל נושא – כך שהלומדת בשיעור, ויחד עם זה מעיינת בעצמה בחוברת, תוכל לרכוש כלים להבנת פירוש הרמב"ן.
תיאור הקורס: השיעור ייערך בהרצאה פרונטלית משולבת עם מטלות בית ודיון בכיתה, כולל עיון בחברותות כאתגר להבנת טקסטים מסויימים, ובמגמה להגיע לסוף שנה – שהבנות יוכלו לעמוד ברמת המבחן המסכם וקניין כלים ראויים להוראת הרמב"ן.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 ר' משה בן נחמן - האיש ומפעלו
2 הקדמות הרמב"ן
3 מִדַרְכֵי הכתוב
4 ד.   מונחים
5 מדרש אגדה
6 מה שאירע לאבות סימן לבנים
7 מדרש הלכה
8 ארץ-ישראל
9 טעמי המצוות
10 ועשית הישר והטוב
11 חטאי אבות
12 דרכי פרשנותו
13 הרמב"ן וקודמיו
14 פרשני הרמב"ן
חובות הסטודנט בקורס: רכישה ושימוש קבוע בחוברת צילומים, שאלות וסיכומים.
השתתפות פעילה בלימוד בכיתה ובחברותות
הגשת מטלות משולבות עם הלימוד
מבחן אמצע שנתי – סוף סימסטר א
מבחן מסכם על כל הנלמד – בסוף שנה
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן סמסטר א 20% 55
תרגילים סמסטר א 5% 55
תרגילים סמסטר ב 5% 55
מבחן סמסטר ב 70% 55
רשימה ביבליוגרפית:
1.   מכון עוז והדר, רמב"ן על התורה, מקראות גדולות
2.   אייזנשטאדט מנחם צבי הירש, ספר בראשית (א-ב), ניו יורק תשי"ט-תשכ"ב.
3.   קופפר אפרים,"'תשלום דרשת הרמב"ן תורת ה' תמימה לפי כתב יד אסקוריאל", תרביץ מ (תשל"א), עמ' 83-64.
4.   שעוועל חיים דוב, פירושי התורה לרבינו משה בן נחמן, א-ב, ירושלים תשי"ט.
5.   שעוועל חיים דוב, כתבי רבינו משה בן נחמן, א-ב, ירושלים תשכ"ג.
6.   שעוועל חיים דוב, פירושי הרמב"ן על נביאים וכתובים, לוקט מתוך ספרי הרמב"ן עם ביאורים והערות, ירושלים תשמ"ו.
7.   אונא יצחק, רבי משה בן נחמן הרמב"ן, חייו ופעולתו, ירושלים תשל"ז.
8.   בן ששון חיים הלל, "רמב"ן, איש בסבכי תקופתו", רצף ותמורה, עורך י' הקר, תל אביב 1984, עמ' 327-316.
9.   ליכט יעקב, "רמב"ן", פרשנות המקרא היהודית - פרקי מבוא, ערך משה גרינברג, ירושלים תשמ"ג, עמ' 68-60.
10.   ליכט יעקב, "לדרכו של הרמב"ן", תעודה ג (תשמ"ג), עמ' 233-227.