הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: תפילה וערכים בגיל הרך, 68029.1.1
שם המרצה: באס אביגיל
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תש"פ ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ג
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: 1.   הסטודנטית תתוודע לתפקידה של הגננת והמחנכת בגיל הרך בהנחלת ערכים ומידות טובות.
2.   הסטודנטית תתמודד עם השאלה אלו ערכים מתאימים להנחלה בגיל הרך ובאלו דרכים ניתן להעבירם כדי שיופנמו.
3.   הסטודנטית תכיר מקורות תורניים בנושאי תפילה וערכים כבסיס להנחלת מסרים אלו לתלמידיה.
4.   הסטודנטית תרכוש ידע לגבי התפילה בגיל הרך וניהול התפילה במסגרת החינוכית באופן יומיומי.
5.   הסטודנטית תכיר מגוון סידורי תפילה המיועדים לילדים בגיה"ר ותראה אלו קטעי תפילה מתאים לשלב התפתחותי זה.
6.   הסטודנטית תרכוש כלים לגבי דרכי העברת נושא התפילה ומשמעותה לילדים בגיל-הרך.
7.   הסטודנטית תתרגל הכנת פעילויות מתאימות לגיל הרך בנושאי תפילה וערכים ותלמד להעריך פעילויות קיימות והתאמתן למטרותיה.
8.   הסטודנטית תכיר ספרים ומאגרי מידע עם חומרים מתאימים להעברת נושאים אלו בגיל-הרך.
תיאור הקורס: בקורס נעסוק במקומה של הגננת/מורה בחינוך התלמידים לערכים ונמקד את הערכים אליהם אנו שואפים לחנך את הילדים בגיל הרך. בהמשך הקורס נתמקד בערכים חשובים הרלוונטיים לחיי הילדים בגיל הרך כמו: גמילות חסדים, עזרה הדדית והתחשבות בחברים, ביקור חולים, מצות צדקה, חינוך לעמל ולאחריות אישית, יושר, שמירת הלשון ולשון נקיה.
בהמשך הקורס נעסוק בחינוך לתפילה, ערכה של התפילה והלכות תפילה בהתאמה לשלב ההתפתחותי של הגיל הרך.
בקורס נתייחס למקורות ידע ברמה של הסטודנטיות ובדרכים מעשיות וחוויתיות בהן ניתן להעביר את הידע לילדים בגיל הרך וליצור חיבור בין הילדים לערכים החשובים כבסיס לחיים ערכיים.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 פתיחה לנושא, מקומה של הגננת/מורה בחינוך התלמידים לערכים. ברור הערכים אליהם תחנך. תרגיל: עריכת תצפית במוסד המאמן בעקבות שאלות מכוונות לפי מטרות הקורס
2 גמילות חסדים. הכנת מערך שיעור/פעילות בנושא
3 ביקור חולים.
4 מצות צדקה.
5 חינוך לעמל ולאחריות אישית.
6 מידת האמת.
7 שמירת הלשון ולשון נקייה.
8 חינוך לתפילה, ערכה של התפילה, הלכות תפילה
9 סיכום הקורס
חובות הסטודנט בקורס: בקורס זה יש חובת נוכחות בשיעורים בהתאם לנהלי המכללה. הנוכחות נבדקת בתחילת כל שיעור. סטודנטית שתעדר מעל למכסה המותרת, לא תורשה להגיש עבודה מסכמת ולא תקבל ציון בקורס.
בקורס הסטודנטית תגיש תרגיל בנושא תצפית במוסד המאמן בהתאם לנושאי הקורס.
במהלך השיעורים הסטודנטית תעשה מספר תרגילים קטנים, כולל הצגת נושא בפני הכיתה, והם יהוו חלק מהציון הסופי.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
תרגילים 100%
רשימה ביבליוגרפית:
אבינר, הרב א. (תשע"ב) חינוך לאמת. ישיבת ברכת משה - מעלה אדומים- http://www.ybm.org.il
אבינר, הרב א. (תשע"ב) מדוע ילדים אינם שמחים? עלון "באהבה ובאמונה", מכון מאיר.
אבינר, הרב ש. (תשע"ב) לכי להיות גננת. עלון "באהבה ובאמונה", מכון מאיר.
אבינר, הרב ש. ח (תשס"ד) חינוך באהבה. בית אל : ספרית חוה.
אליהו, הרב י. (תשס"ט) "לעמול בתורה", עלון "באהבה ובאמונה", מכון מאיר.
אליהו, הרב י. (תשע"ב) התפילה - מתנה אלוקית, עלון "באהבה ובאמונה", מכון מאיר.
אליהו, הרב י. מטרת התפילה - קרבת אלוקים, מכון מאיר.
אליהו, הרב י. שומע תפילה, מכון מאיר.
בן בצלאל, הרב י. ל.- המהר"ל מפראג. (תשל"ב) אור חדש.‬ בני ברק: יהדות.
בן בצלאל, הרב י. ל.- המהר"ל מפראג. (תשל"ב) גבורות ה'. בני ברק: יהדות.
בן בצלאל, הרב י. ל.- המהר"ל מפראג. (תשל"ב) נתיבות עולם. בני ברק: יהדות.
ברלין, הרב נ. (תשנ"ט) חמשה חומשי תורה עם פרוש העמק דבר והרחב דבר, ירושלים,ישיבת וולאזין.
גהלי, ה. (תשע"א) חינוך לאחריות - הכנת שיעורי בית. עלון "באהבה ובאמונה", מכון מאיר.
גודמן, י. (תשס"ה) ומרדף צדקה יאהב: על חינוך ילדינו לצדקה ולצדק חברתי. צהר כ', 161-170.
דסלר, הרב א. (תשס"ט) מכתב מאליהו. בני ברק : ועד שפתי חכמים.
הכהן, הרב ד. ח. ‬ (תשס"א) במעמד השחר- ביאורים לתפילת הבוקר. בת-ים: מרכז רוחני "אורות התורה".
‫הכהן, הרב י. מ.- החפץ חיים. אהבת חסד. ‬בני ברק: תורה ודעת. ‬
וולבה, הרב שלמה (תשנ"ו) זריעה ובניין בחינוך. ירושלים: פלדהיים.
ויצמן, הרב י. (תש"ס) השפעת התפילה על החיים. ישיבת מעלות. www.yesmalot.co.il
יזהר, ס'. (1974) על חינוך וחינוך לערכים. תל אביב: עם עובד.
יזהר, ס'. (1990) שני פולמוסים: פולמוס החינוך ופולמוס הספרות. תל אביב: זמורה ביתן מוציאים לאור.
כהן, הרב א. בטח בה' ועשה טוב. (תשס"ה) בתוך רודיק, הרב י. (עורך) עם ישראל חי :הכוונה אמונית חינוכית וחברתית נוכח תכנית ההתנתקות. ירושלים: משרד החינוך והתרבות, אגף החינוך הדתי.
לוצטו, הרב מ. ח. (תש"ע) מסילת ישרים, ירושלים: פלדהיים.
‫מדרש תהלים- שוחר טוב (תשע"ב) ‫ ירושלים: זכרון אהרן.‬
מלמד, הרב א. (תשס"ג) פניני הלכה- תפילה, הלכות תפילה וטעמיהן, הר ברכה: מכון הר ברכה.
סגל, י. (תשל"ז) כה עשו חכמינו, תל-אביב: מורשת.
ספר החינוך, (תש"ן) ירושלים, אור המאיר.
ספרא (תשנ"ב) ירושלים : ספריה תורנית ומכון להוצאת ספרים תורניים.
עובדיה, הרב א. (עורך). (תשס״ה) בית הספר - בית חינוך ולמידה, תכנית חינוכית לבתי הספר היסודיים הממ"ד. מחלקת הפרסומים, משרד החינוך התרבות והספורט.
קוק, הרב א.י. (תשד"מ) איגרות הראי״ה. ירושלים: מכון ע"ש הרצי"ה קוק.
קוק, הרב א.י. (תשמ"ה) עולת ראיה. ירושלים: מוסד הרב קוק.
קרליץ, הרב א. י.-החזון איש (תשל"ד) ‬אמונה וביטחון. בני ברק: גריינימן.
רמב"ם (תשס"ז) משנה תורה, ספר אהבה- הלכות תפילה, ירושלים: פלדהיים.
שפירא, הרב י. "בטח בה' ועשה טוב"-פרשת תולדות, אתר "ישיבת ההסדר רמת גן". www.yrg.org.il
שפירא, ק.ק.-האדמור מפיאסצ'נה (תשל״א) חובת התלמידים. ורשה: דפוס האחים גרוים.
ששה סדרי משנה- מסכת אבות (תשל"ח), ירושלים: אשכול.
ששה סדרי משנה- מסכת פאה (תשל"ח), ירושלים: אשכול.
תורת חיים- חמישה חומשי תורה ירושלים (תשנ"ג) ירושלים: מוסד הרב קוק.
תלמוד בבלי מסכת חגיגה (תשנ"ז) מהדורת שוטנשטין. ‬ניו-יורק: מסורה-ארטסקרול.
תלמוד בבלי מסכת כתובות (תשנ"ז) מהדורת שוטנשטין. ‬ניו-יורק: מסורה-ארטסקרול.
תלמוד בבלי מסכת שבת (תשנ"ז) מהדורת שוטנשטין. ‬ניו-יורק: מסורה-ארטסקרול.
תנ"ך (תשנ"ז) ירושלים: קורן.
תנא דבי אליהו רבא וזוטא (תשנ"ד) ירושלים: המוסד לעידוד לימוד התורה.

סרטונים
קרוב, הרב ז. (2011) סוגיות בחינוך ילדים: לחנך באמת. אתר "אורות"-ראש יהודי.
גודמן, הרב י. (תשע"א) חינוך ילדינו לצדקה, הארות חינוכיות להורים, 34, ערוץ מאיר.
גודמן, הרב י. (תשע"א) חינוך ילדינו למאמץ רוחני בעידן של טכנולוגיה מפנקת, הארות חינוכיות להורים, 72, ערוץ מאיר.
גודמן, הרב י. (תשע"א) חינוך ילדינו לעמל ולכישלונות, הארות חינוכיות להורים, 28, ערוץ מאיר.

אתרי אינטרנט
•   "ישיבה"-בית-אל http://www.yeshiva.org.il/
•   אש התורה http://www.aish.co.il/
•   הלכה יומית-רבני בתי ספר www.halachayomit.com/rabas.html
•   מכון מאיר http://www.machonmeir.org.il/site/
•   מפתח הלב מתוך אמונה- משה"ח http://cms.education.gov.il/educationcms/units/hemed/yesodi_/yesodi_hazot.htm
•   משרד החינוך http://cms.education.gov.il
•   משרד החינוך, מינהל החינוך הדתי http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Hemed
•   משרד החינוך, מינהל חברה ונוער http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/noar/
•   משרד החינוך, האגף לחינוך יסודי http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/
•   משרד החינוך, האגף לחינוך קדם יסודי http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/PreSchool
•   ערוץ מאיר לילדים http://www.meirkids.co.il/